Vprašanja in odgovori

Postavite nam vprašanje na vaše dileme, vpišite ga v obrazec desno, pod rubriko Ne pozabite, priskrbeli vam bomo odgovor.

Hvala za zaupanje. Uredništvo portala

11. 5. 2021

Čakanje na delo in zaposlitev pri drugem delodajalcu

Če je delavec pri nekem podjetju zaposlen za nedoločen čas, a je trenutno na čakanju, ali lahko z drugim podjetjem sklene podjemno pogodbo oz. pogodbo o poslovnem sodelovanju (ne gre za istovrstno delo kot po pogodbi o zaposlitvi, čisto drugo delo)?Kakšna je v tem primeru davčna stopnja? In ali ...
Samo za aktivne naročnike
10. 5. 2021

Regres za prehrano v primeru zaposlenega, ki je na delu prisoten krajši delovni čas na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisov o zdravstvenem zavarovanju ali predpisov o starševskem varstvu

Smo javni zavod. Prosimo za mnenje glede pravilnega izplačila regresa za prehrano v primeru zaposlenega, ki je na delu prisoten krajši delovni čas na podlagi predpisov pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisov o zdravstvenem zavarovanju ali predpisov o starševskem dopustu.Skladno s 130. členom ZDR-1, je delodajalec dolžan zagotoviti povračilo stroškov ...
Samo za aktivne naročnike
06. 5. 2021

Napotitev delavca na delo v Nemčijo

Agencija za zaposlovanje bi delavca napotila na delo v Nemčijo za 3 mesece, delavec je rezident Slovenije.Naredili so prijavo A1.Ali so za agencijo kakšne posebnosti pri plačilu dohodnine in prispevkov, ali jih morajo plačati v Nemčiji? Če da, po kateri konvenciji, uredbi, členu …?
22. 4. 2021

Dodatni dnevi dopusta za delavca, ki skrbi za otroka z lažjo duševno motnjo

Delavka ima otroka, ki je vključen v osnovno šolo s prilagojenim izobraževalnim programom. Ima odločbo Zavoda RS za šolstvo, da je otrok opredeljen kot otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju. Ali ji po KPVIZ ali ZDR-1 pripadajo dodatni dnevi dopusta?
Samo za aktivne naročnike
13. 4. 2021

Zaposleni preko javnih del - upravičenost do dodatka za delo v nevarnih pogojih in za delovno uspešnost

Ali delavcu, ki so zaposleni preko javnih del, pripada dodatek za delo v nevarnih pogojih in dodatek za redno delovno uspešnost?
Samo za aktivne naročnike
12. 4. 2021

Povračilo stroškov prevoza na delo v primeru izmenskega dela

Na kakšen način je delodajalec dolžan povrniti prevoz na delo v primeru izmenskega dela, predvsem ko delavec dela ponoči, na praznik, soboto ali nedeljo. Takrat so povezave javnega prometa še slabše kot sicer, ponekod jih ni. Po pravilniku se povrne mesečna karta za javni prevoz.V realnosti pa je tako ...
Samo za aktivne naročnike
07. 4. 2021

Evidenca delovnega časa za vodilne delavce

Za vodje oddelkov, ki so vodilni delavci ter nimajo sklenjenih individualnih pogodb o zaposlitvi, želimo evidence delovnega časa urediti brez da bi se vodje oddelkov morali registrirati na registratorju delovnega časa. Takim vodilnim delavcem bi tako v evidenci delovnega časa za vsak delovni dan beležili 8-urno prisotnost.Ali je tak ...
Samo za aktivne naročnike
06. 4. 2021

Prenos ocen ob prerazporeditvi ali novi zaposlitvi

S 4. 1. 2021 smo zaposlili novega sodelavca na delovnem mestu spremljevalec gibalno oviranih učencev. Sedaj je prinesel od prejšnjega delodajalca 3 ocene (za leto 2018, 2019 in 2020), vendar za delovno mesto učitelj. Zanima nas, kdo mu izda aneks za napredovanje, ali mi ali prejšnji delodajalec?
Samo za aktivne naročnike
06. 4. 2021

Dodatek za povečan obseg dela

Med strokovnimi delavci nam redno manjkata dva zaposlena - ne nujno vedno ista (določen čas, nadomeščanje zaradi bolniškega staleža) in je ta delovna obveza razporejena na ostale strokovne delavce. Npr. ure dveh zaposlenih si delijo, ne vsi cel čas, ampak po dnevih ali pa cel teden.Komu lahko izplačamo dodatek za ...
Samo za aktivne naročnike
31. 3. 2021

Odsotnost zaradi višje sile

Zanima nas, kako je glede nadomestila zaradi varstva otrok, zaradi zaprtja šol in vrtcev. Ali lahko delodajalec uveljavlja povrnitev nadomestila plače delavca zaradi uveljavljanja ukrepa varstvo otrok v času zaprtja šol in vrtcev zaradi epidemije Covid, če je v tem času njegova partnerka na starševskem dopustu za drugega otroka?
Samo za aktivne naročnike