Vprašanja in odgovori

27. 8. 2020

Priprava nove sistemizacije v javnem zavodu

V zvezi s pripravo nove sistemizacije na javnem zavodu se v zvezi z določitvijo naziva delovnega mesta postavlja vprašanje možnosti določitve opravljanja dela na tem delovnem mestu v različnih šifrah delovnega mesta, ki ustrezajo različnim stopnjam izobrazbe. Torej, ali se lahko v sistemizaciji za določeno DM predvidi, da se to ...
Samo za aktivne naročnike
25. 8. 2020

Bolniška odsotnost in koriščenje letnega dopusta

Avtor: Tanja Bohl

Delavka je od decembra 2019 v bolniški. Po trenutnem podatku naj bi se vrnila na delo v oktobru 2020, za polovični delovni čas (4 ure bi še naprej imela bolniško). Ali delavki pripada ves dopust, kot če bi delala?Kako je s koriščenjem dopusta v tem primeru? Ali se v ...
Samo za aktivne naročnike
20. 8. 2020

Delo študentov in zdravniški pregledi

Ali morajo študentje, ki opravljajo študentsko delo v občinski upravi (obvezno) opraviti zdravniški pregled?
Samo za aktivne naročnike
20. 8. 2020

Selitev delavca in izredni dopust

Prosimo za pojasnilo druge alineje 41. člena Zakona o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90, 2/91-I, 5/91, 18/91, 22/91, 4/93, 18/94 – ZRPJZ, 70/97, 87/97 – ZPSDP, 38/99, 56/02 – ZJU in 8/20), in sicer ali lahko delodajalec ...
Samo za aktivne naročnike
20. 8. 2020

Napredovanje javnega uslužbenca v občinski upravi

Javni uslužbenec, trenutno zaposlen v skupni občinski upravi, je bil na prejšnjem delovnem mestu v Slovenski vojski razporejen na delovno mesto poveljnik baterije v nazivu stotnik. Na prejšnjem delovnem mestu je trikrat napredoval po dva razreda in bil razporejen v 41. plačni razred. Javni uslužbenec je trenutno zaposlen na delovnem ...
Samo za aktivne naročnike
20. 8. 2020

Razporeditev delavca invalida

Delodajalec je prejel odločbo ZPIZ, po kateri je zaposleni uvrščen v III. kategorijo invalidnosti po 63. členu ZPIZ-2 zaradi posledic bolezni in mu je priznana pravica do dela na delu, na katerem dela, s krajšim delovnim časom od polnega, to je 6 ur dnevno, 30 ur tedensko. Ali je v ...
Samo za aktivne naročnike
20. 8. 2020

Podjemna pogodba in plačilo prevoznih stroškov

Kako je z višino izplačila potnih stroškov delavcu, ki ima sklenjeno podjemno pogodbo?
Samo za aktivne naročnike
13. 8. 2020

Število dni letnega dopusta

Koliko je minimalno število dni letnega dopusta za javnega uslužbenca, ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen čas? Zaposleni ima sklenjeno pogodbo od dne 1. 11. 2019 do dne 31. 10. 2020. Za leto 2020 mu je bilo odmerjenih 18 dni letnega dopusta, in sicer za delovno dobo 16 ...
Samo za aktivne naročnike
13. 8. 2020

Avtorska in podjemna pogodba

Ali se v aktu o sistemizaciji delovnih mest lahko navede, da se določena dela opravljajo na podlagi sklenjenih avtorskih in podjemnih pogodb?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

07. 8. 2020

Izpolnitev pogojev za upokojitev - prenehanje, odpravnina

Avtor: Tanja Bohl

Ali je javni uslužbenec, ki je že izpolnil pogoje za upokojitev, in se ne namerava in noče upokojiti, v primeru, da se delodajalec odloči za odpoved iz poslovnih razlogov, upravičen do odpravnine zaradi prenehanja DR zaradi poslovnih razlogov?
Samo za aktivne naročnike