Prenehanje pogodbe o zaposlitvi v javnem sektorju

27. 5. 2021

Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti po ZDR-1

Razlog nesposobnosti nastopi, ko: delavec ne dosega pričakovanih delovnih rezultatov (subjektivni razlog) ali ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dela (objektivni razlog).[1]Kot razloge nedoseganja pričakovanih delovnih rezultatov ZDR-1 določa nepravočasno, nestrokovno in nekakovostno opravljanje dela.Za neizpolnjevanje pogojev za opravljanje dela se upošteva tiste pogoje, ki so določeni z ...
Samo za aktivne naročnike
27. 5. 2021

Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi, ki jo poda delodajalec po ZDR-1

Kot razlog za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca zakon[1] določa naslednje razloge: poslovni razlog, razlog nesposobnosti, krivdni razlog, nastanek nezmožnosti za opravljanje dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi zaradi invalidnosti (razlog invalidnosti),neuspešno opravljeno poskusno delo, kar je nov razlog po ZDR-1.Navedeni razlogi za ...
Samo za aktivne naročnike
27. 5. 2021

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas ureja primarno ZDR-1, in sicer v členih od 80 do 111, določene posebnosti za zaposlene v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti pa so urejene tudi v ZJU. ZJU tako ureja posebnosti prenehanja pogodbe o zaposlitvi za javnega uslužbenca v primeru ukinitve organa ...
Samo za aktivne naročnike
27. 5. 2021

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas po ZJU

ZJU posebej ne ureja razlogov in postopkov prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas. 154. člen ZJU le določa, da pogodba o zaposlitvi javnemu uslužbencu preneha veljati na načine, ki jih določa Zakon o delovnih razmerjih. Določbo 79. člena ZDR-1, ki določa prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas, je ...
27. 5. 2021

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas po ZDR-1

ZDR-1 v 79. členu določa razloge prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas. Pogodba o zaposlitvi za določen čas tako preneha veljati:Ko poteče čas, za katerega je bila sklenjena. Ta primer prenehanja velja, ko je v pogodbi določen rok trajanja, na primer do 30. 9. 2021.Ko je dogovorjeno ...
Samo za aktivne naročnike
06. 8. 2018

Arbitraža v individualnih delovnih sporih

Arbitraža je ena od alternativnih oblik reševanja sporov, ki jo za reševanje individualnih delovnih sporov1 določajo ZDR-1 in ZJU ter Zakon o arbitraži, ki enotno ureja delovanje vseh arbitraž v Republiki Sloveniji. Za javne uslužbence, zaposlene v državnih organih in upravah samoupravnih lokalnih skupnosti, je ZJU v sedmem odstavku ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

06. 8. 2018

Reševanje individualnih delovnih sporov z mediacijo

ZJU možnosti mediacije za rešitev spora med javnim uslužbencem in delodajalcem ne določa. Glede na to, da ima glede na določbe ZDR-1 posebno ureditev uveljavljanja pravic zaposlenih, in sicer preko komisije za pritožbe in nato preko sodnega varstva, ki ga mora javni uslužbenec zahtevati v določenem roku od odločitve komisije ...