Prenehanje pogodbe o zaposlitvi v javnem sektorju

17. 5. 2023

Reorganizacija po ZJU - odpoved pogodbe s ponudbo nove

Ob pripravi večjih sprememb v zvezi s sistemizacijo se zastavlja nekaj vprašanj:Če z novo sistemizacijo določeno delovno mesto ukinemo, kako si sledijo posamezni koraki, kako tečejo roki? Torej, kako se javnega uslužbenca umesti na interni trg dela (kje je to), kdaj začne teči rok za odpoved pogodbe iz poslovnega ...
Samo za aktivne naročnike
27. 5. 2021

Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti po ZDR-1

Razlog nesposobnosti nastopi, ko: delavec ne dosega pričakovanih delovnih rezultatov (subjektivni razlog) ali ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dela (objektivni razlog).[1]Kot razloge nedoseganja pričakovanih delovnih rezultatov ZDR-1 določa nepravočasno, nestrokovno in nekakovostno opravljanje dela.Za neizpolnjevanje pogojev za opravljanje dela se upošteva tiste pogoje, ki so določeni z ...
Samo za aktivne naročnike
27. 5. 2021

Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi, ki jo poda delodajalec po ZDR-1

Kot razlog za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca zakon[1] določa naslednje razloge: poslovni razlog, razlog nesposobnosti, krivdni razlog, nastanek nezmožnosti za opravljanje dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi zaradi invalidnosti (razlog invalidnosti),neuspešno opravljeno poskusno delo, kar je nov razlog po ZDR-1.Navedeni razlogi za ...
Samo za aktivne naročnike
27. 5. 2021

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas ureja primarno ZDR-1, in sicer v členih od 80 do 111, določene posebnosti za zaposlene v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti pa so urejene tudi v ZJU. ZJU tako ureja posebnosti prenehanja pogodbe o zaposlitvi za javnega uslužbenca v primeru ukinitve organa ...
Samo za aktivne naročnike
27. 5. 2021

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas po ZJU

ZJU posebej ne ureja razlogov in postopkov prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas. 154. člen ZJU le določa, da pogodba o zaposlitvi javnemu uslužbencu preneha veljati na načine, ki jih določa Zakon o delovnih razmerjih. Določbo 79. člena ZDR-1, ki določa prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas, je ...
27. 5. 2021

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas po ZDR-1

ZDR-1 v 79. členu določa razloge prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas. Pogodba o zaposlitvi za določen čas tako preneha veljati:Ko poteče čas, za katerega je bila sklenjena. Ta primer prenehanja velja, ko je v pogodbi določen rok trajanja, na primer do 30. 9. 2021.Ko je dogovorjeno ...
Samo za aktivne naročnike
06. 8. 2018

Arbitraža v individualnih delovnih sporih

Arbitraža je ena od alternativnih oblik reševanja sporov, ki jo za reševanje individualnih delovnih sporov1 določajo ZDR-1 in ZJU ter Zakon o arbitraži, ki enotno ureja delovanje vseh arbitraž v Republiki Sloveniji. Za javne uslužbence, zaposlene v državnih organih in upravah samoupravnih lokalnih skupnosti, je ZJU v sedmem odstavku ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

06. 8. 2018

Reševanje individualnih delovnih sporov z mediacijo

ZJU možnosti mediacije za rešitev spora med javnim uslužbencem in delodajalcem ne določa. Glede na to, da ima glede na določbe ZDR-1 posebno ureditev uveljavljanja pravic zaposlenih, in sicer preko komisije za pritožbe in nato preko sodnega varstva, ki ga mora javni uslužbenec zahtevati v določenem roku od odločitve komisije ...