ZDR-1 in ostala zakonodaja

11. 4. 2022

Sprejem Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2M)

Državni zbor RS je dne 22. februarja 2022 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 29/22 – v nadaljevanju ZPIZ-2M), ki začne veljati 19. marca 2022, uporabljati pa se začne 1. aprila 2022. V teku celotnega zakonodajnega postopka sprejemanja je bil ...
19. 1. 2022

Odredba o uskladitvi mej dohodkov za letne pravice za leto 2022

Za izvrševanje 21. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 ...
03. 1. 2022

Odredba o spremembi Odredbe o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela

Na podlagi sedmega odstavka 17. člena Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 91/21 – uradno prečiščeno besedilo) je minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdal Odredbo o spremembi Odredbe o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela.V ...
12. 4. 2021

Pregled ključnih novosti novele ZGD-1K

V Uradnem listu RS, št. 18/2021, z dne 9. 2. 2021 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: novela ZGD-1K). Ta zakon je začel veljati 15. dan po objavi, torej 24. 2. 2021. V nadaljevanju so predstavljene nekatere najbolj pomembne novosti omenjene ...
Samo za aktivne naročnike
09. 3. 2020

Pravilnik o uveljavljanju izplačila nadomestila plače iz obveznega zdravstvenega zavarovanja na zahtevo delodajalca

V uradnem listu RS, št. 12/2020 z dne 28. 2. 2020, je bil objavljen Pravilnik o uveljavljanju izplačila nadomestila plače iz obveznega zdravstvenega zavarovanja na zahtevo delodajalca. Ta pravilnik določa natančnejši postopek uveljavljanja izplačila nadomestila plače iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljnjem besedilu: OZZ) med začasno zadržanostjo delavca od ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

17. 1. 2020

Nadzor bolniške odsotnosti

Avtor: Tanja Bohl
Vsak delavec, ki zboli ali se poškoduje na delovnem mestu ali izven dela, ima pravico, da je začasno zadržan z dela in je med bolniško odsotnostjo upravičen do nadomestila plače, hkrati pa ima obveznost, da se v tem času zadržanosti zaradi zdravstvenega razloga drži zdravnikovih navodil. Osebni zdravnik ali imenovani ...
Samo za aktivne naročnike
11. 12. 2019

Novost glede uveljavljanja nadomestila plače za čas upravičene odsotnosti z dela ter refundiranja sredstev od ZZZS - uvedba elektronskega bolniškega lista s 1. 1. 2020

S 1. januarjem 2020 Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) v sodelovanju z izvajalci zdravstvenih storitev uvaja elektronski bolniški list. Sedaj veljavne papirnate bolniške liste bodo postopno nadomestili bolniški listi v elektronski obliki (v nadaljevanju: eBOL). Za uvedbo elektronskih bolniških listov se pripravlja posebna informacijska rešitev za delodajalce ...
20. 11. 2019

Predlog zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju

S predlaganim zakonom se urejajo nekateri izdatki na področju plač javnih uslužbencev, zakon pa ureja tudi izredno uskladitev pokojnin v letu 2020.Glede ukrepov s področja stroškov dela v javnem sektorju sta v omenjeni zakon vključena dva ukrepa, ki sta bila že dogovorjena s sindikati javnega sektorja ob sklenitvi stavkovnih ...
07. 11. 2019

Zakon o varnosti in zdravju pri delu

Državni zbor Republike Slovenije je 24. 5. 2011 sprejel Zakon o varnosti in zdravju pri delu, ki je bil 3. 6. 2011 objavljen v Uradnem listu RS, št. 43/2011. Ta zakon je nadomestil Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 56/99 in 64/01 ...
Samo za aktivne naročnike
05. 11. 2019

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

V Uradnem listu RS, št. 96/12, z dne 14. 12. 2012 je bil objavljen Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki je začel veljati 1. 1. 2013. Že dalj časa je bilo jasno, da je reforma pokojninskega sistema potrebna in nujna. Nesrečni dogodki in nespretnost prejšnje vlade so ...