Ostala delovnopravna zakonodaja

28. 11. 2022

Soglasno sprejeta novela Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih

Državni zbor je sprejel Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki v slovenski pravni red prenaša enega izmed pomembnih delov evropske Direktive o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev.
24. 10. 2022

Vlada sprejela predlog zakona o zaščiti prijaviteljev

Vlada je sprejela predlog zakona o zaščiti prijaviteljev, s katerim ureja področje varstva prijaviteljev kršitev predpisov v delovnem okolju, tako v javnem kot v zasebnem sektorju. Tako želijo okrepiti zavedanje, da potrebujemo odgovorne posameznike, ki se izpostavijo in opozorijo na kršitve, je dejala pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan.Z zakonskim ...
24. 10. 2022

Predlog zakona o zaščiti prijaviteljev

Avtor: Tanja Bohl
Vlada Republike Slovenije je na seji, dne 19. 10. 2022, sprejela predlog Zakona o zaščiti prijaviteljev (žvižgačev), s katerim se v slovenski pravni red prenaša evropska direktiva o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitev prava EU. Predlog zakona predvideva zaščito posameznikov, ki razkrijejo kršitve predpisov v svojem delovnem okolju, pri čemer ...
Samo za aktivne naročnike
10. 10. 2022

Dodatno pokojninsko zavarovanje

Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje predstavlja obliko varčevanja za starost in je urejeno v Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 96/2012, s spremembami, v nadaljevanju: ZPIZ-2), v določbah 214. do 377. člena. Gre za obliko zavarovanja, ki v okviru celotnega sistema pokojninskega zavarovanja zagotavlja primerno porazdelitev ...
Samo za aktivne naročnike
04. 8. 2022

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-A)

Avtor: Tanja Bohl
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (v nadaljevanju Predlog novele), predvideva kar nekaj novih obveznosti za delodajalce. Razlog za predlagane spremembe so predvsem ugotovitve Inšpektorata za delo, glede težav, ki ...
Samo za aktivne naročnike
03. 8. 2022

Predlog zakona o zaščiti prijaviteljev

Avtor: Tanja Bohl
Trenutno je v zakonodajnem postopku predlog Zakona o zaščiti prijaviteljev, s katerim naj bi se celovito uredilo področje varstva prijaviteljev kršitev. Na tem področju se sicer že uporablja Direktiva 2019/1947/EU o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije, in sicer na področju finančnih storitev, javnega naročanja, produktov in ...
Samo za aktivne naročnike
08. 7. 2022

Novosti na področju ZPIZ-2

Državni zbor RS je dne 22. 2. 2022 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 29/22, v nadaljevanju ZPIZ-2M), ki je začel veljati 19. 3. 2022, uporabljati pa se je začel 1. 4. 2022.Novela ZPIZ-2M uveljavlja nekatere nove pravice ...
Samo za aktivne naročnike
11. 4. 2022

Sprejem Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2M)

Državni zbor RS je dne 22. februarja 2022 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 29/22 – v nadaljevanju ZPIZ-2M), ki začne veljati 19. marca 2022, uporabljati pa se začne 1. aprila 2022. V teku celotnega zakonodajnega postopka sprejemanja je bil ...
19. 1. 2022

Odredba o uskladitvi mej dohodkov za letne pravice za leto 2022

Za izvrševanje 21. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 ...
03. 1. 2022

Odredba o spremembi Odredbe o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela

Na podlagi sedmega odstavka 17. člena Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 91/21 – uradno prečiščeno besedilo) je minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdal Odredbo o spremembi Odredbe o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela.V ...