Ostala delovnopravna zakonodaja

07. 3. 2023

Zaščita prijaviteljev-žvižgačev

Avtor: Iris Pensa
Da bi se ustvarilo okolje, kjer bi si posamezniki upali razkriti nepravilnosti v neki organizaciji, je Evropska Unija sprejela celovit pravni okvir za zaščito žvižgačev, ki se z novim Zakonom o zaščiti prijaviteljev (ZZPri) prenaša v slovenski pravi red.
03. 3. 2023

Odbor DZ za posodobitev napotitev delavcev v tujino in vodenja evidenc

Odbor DZ za delo je danes podprl predloga novega zakona o čezmejnem izvajanju storitev in novele zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti. Prvi predvideva črtanje določbe o znižanju davčne osnove za prispevke za nekatere napotene delavce, drugi pa uvedbo elektronskih evidenc delovnega časa za kršitelje. Oba sta ...
13. 1. 2023

Vlada je potrdila predlog novele Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti

Vlada je na današnji seji potrdila predlog novele Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti.Evidenca o izrabi delovnega časa je ena izmed evidenc na področju dela in socialne varnosti, ki jo predpisuje Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV) in z vidika izvajanja inšpekcijskega ...
06. 1. 2023

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-A)

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (v nadaljevanju Predlog novele), predvideva kar nekaj novih obveznosti za delodajalce. Razlog za predlagane spremembe so predvsem ugotovitve Inšpektorata za delo, glede težav, ki ...
20. 12. 2022

Novela Zakona o dohodnini

Dne 28. novembra 2022 je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2AA), ki je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije številka 158/2022. Zakon začne veljati 20. decembra 2022, razen 17. člena tega zakona, ki začne veljati 1. januarja 2023.
30. 11. 2022

Novela zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih

Sprejeta je bila novela Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 26/14, s spremembami, v nadaljevanju: ZSDP-1), ki v slovenski pravni red prenaša DIREKTIVO (EU) 2019/1158 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 20. junija 2019 o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev ...
Samo za aktivne naročnike
10. 10. 2022

Dodatno pokojninsko zavarovanje

Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje predstavlja obliko varčevanja za starost in je urejeno v Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 96/2012, s spremembami, v nadaljevanju: ZPIZ-2), v določbah 214. do 377. člena. Gre za obliko zavarovanja, ki v okviru celotnega sistema pokojninskega zavarovanja zagotavlja primerno porazdelitev ...
Samo za aktivne naročnike
08. 7. 2022

Novosti na področju ZPIZ-2

Državni zbor RS je dne 22. 2. 2022 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 29/22, v nadaljevanju ZPIZ-2M), ki je začel veljati 19. 3. 2022, uporabljati pa se je začel 1. 4. 2022.Novela ZPIZ-2M uveljavlja nekatere nove pravice ...
Samo za aktivne naročnike
11. 4. 2022

Sprejem Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2M)

Državni zbor RS je dne 22. februarja 2022 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 29/22 – v nadaljevanju ZPIZ-2M), ki začne veljati 19. marca 2022, uporabljati pa se začne 1. aprila 2022. V teku celotnega zakonodajnega postopka sprejemanja je bil ...
19. 1. 2022

Odredba o uskladitvi mej dohodkov za letne pravice za leto 2022

Za izvrševanje 21. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 ...