Inšpekcijski nadzor in zakonodaja

13. 4. 2022

Ukrepi inšpektorjev za delo

Po opravljenem inšpekcijskem nadzorstvu ima inšpektor za delo pravico in dolžnost z individualno odločbo zavezancu oziroma delodajalcu odrediti zagotovitev izvajanja določb zakonov oziroma izpolnitev svojih obveznosti, ki jih ima kot delodajalec. Če inšpektor pri opravljanju nadzorstva ugotovi, da je kršen zakon ali drug predpis oziroma akt, katerega izvajanje nadzoruje, ima ...
30. 9. 2020

Najpogostejše kršitve na področju delovnih razmerij glede na poročilo Inšpektorata RS za delo za leto 2019

Z vidika ugotavljanja razmer in kršitev na področju delovnopravne zakonodaje je pomembno vsakoletno poročilo Inšpektorata RS za delo (v nadaljevanju-IRSD), ki ga vsako leto do konca meseca marca za preteklo koledarsko leto IRSD predloži ministrstvu pristojnemu za delo. Gre za obširen dokument, ki se nanaša predvsem na: (i) navedbo zakonov ...
Samo za aktivne naročnike
07. 7. 2020

Inšpektorat za delo lani izrekel za 4,1 milijona evrov glob

Inšpektorat RS za delo je lani opravil 14.118 inšpekcijskih pregledov, in sicer 8013 na področju delovnih razmerij, kjer beleži krepko rast prijav, 5891 na področju varnosti in zdravja pri delu ter 214 na področju socialnih zadev. Ob tem je izrekel za 4,1 milijona evrov glob. Kljub vse večjemu ...
12. 11. 2019

Poziv k okrepitvi inšpektorata za delo in k nadzoru nad izplačili minimalnih plač

Odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide je vladi pred kratkim predlagal, naj Inšpektoratu RS za delo v prihodnjem letu omogoči zaposlitev najmanj 10 novih inšpektorjev ter tudi potrebno število strokovnih pomočnikov.Poleg tega je inšpektorat pozval, naj v letu 2020 izvede akcijo nadzora nad izvajanjem zakona o ...
07. 11. 2019

Sankcije za kršitve določb Zakona o inšpekciji dela in Zakona o inšpekcijskem nadzoru

V ZID-1 so določene globe za kršitev njegovih določb, in sicer v 24., 25. in 26. členu. 24. člen: Z globo od 4500 do 20.000 evrov se kaznuje za prekršek zavezanca – pravno osebo, samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če: ne ravna v skladu z odločbo ...
Samo za aktivne naročnike
07. 11. 2019

Razvoj in pravne podlage za delovanje inšpekcije dela v Republiki Sloveniji (mag. Borut Brezovar)

Z oblikovanjem nove države, Republike Slovenije, smo v letu 1991 z Ustavnim zakonom za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1-6/1991), med drugimi predpisi iz prejšnje države, do sprejema novih, ohranili tudi Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pri ...
Samo za aktivne naročnike
05. 8. 2019

Kje se bodo inšpektorji za delo najpogosteje oglasili?

Inšpektor za delo bo na primer letos izvajal usmerjene akcije v trgovini, kovinski industriji, gostinstvu, na gradbiščih ...Pred kratkim je inšpektorat za delo začel usmerjeni nadzor pri delodajalcih glede izplačila regresa za lani, s katerim želijo sporočiti podjetjem, "da je plačilo za delo neodtujljiva pravica delavcev, ki jo je treba ...
09. 10. 2018

Zakon o inšpekciji dela (ZID-1)

Uvod Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 6. 3. 2014 sprejel Zakon o inšpekciji dela, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 19/2014 z dne 17. 3. 2014. Zakon je začel veljati 1. 4. 2014. S tem zakonom so prenehali veljati Zakon o inšpekciji dela ...
Samo za aktivne naročnike
19. 9. 2018

Spremembe in dopolnitve ZID-1A – preglednica

Spremembe in dopolnitve ZID-1A Kdaj/vzrok člen Inšpektor lahko z odločbo prepove zavezancu opravljanje dela delavcev ali delovnega procesa oziroma uporabo sredstev za delo do odprave nepravilnosti, če pri inšpekcijskem nadzoru ugotovi: da delodajalec ni zagotovil brezhibnosti sredstev za delo in ustreznega delovnega okolja in delovnega procesa, kakor tudi njihove ...
Samo za aktivne naročnike
19. 9. 2018

Splošno o inšpekcijskem nadzoru

Inšpekcijsko nadzorstvo je ena temeljnih funkcij državne uprave in pomeni nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov in drugih predpisov. Inšpekcijski nadzor izvršujejo inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi. V skladu z zakonom, ki ureja lokalno samoupravo , se inšpekcijsko nadzorstvo izvaja tudi v občinah. Občinska uprava opravlja nadzorstvo ...