Pogodba o zaposlitvi

22. 1. 2020

Zakonite oblike opravljanja dela in njihova obravnava z vidika dohodnine in prispevkov za socialno varnost

Uvod Fizične osebe lahko delo za naročnika (pravno osebo ali osebo, registrirano za opravljanje dejavnosti) opravljajo na podlagi različnih pogodb (npr. pogodbe o zaposlitvi, podjemne pogodbe, avtorske pogodbe, pogodbe o poslovodenju, o prokuri …). Izbira vsebinsko primerne (pravilne) pogodbe je odvisna od npr. potreb naročnika (pravne osebe ali osebe, registrirane za ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

22. 1. 2020

Fleksibilne oblike opravljanja dela

Pogodba o zaposlitvi je pri nas prevladujoča podlaga za opravljanje dela. Kot obvezna je predpisana takrat, ko v zvezi z delom obstajajo elementi delovnega razmerja. V tem primeru se med delavcem (izvajalcem) in delodajalcem (naročnikom) dela načeloma ne sme opravljati na drugi podlagi. Fleksibilne oblike dela je tako treba primarno ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

20. 10. 2019

Prepoved konkurence

Prepoved konkurence v delovnopravni zakonodaji obsega konkurenčno prepoved in konkurenčno klavzulo, povezuje pa se tudi z obveznostjo varovanja poslovne skrivnosti.
26. 6. 2019

Sprememba pogodbe o zaposlitvi ali sklenitev nove

Delavec je bil pri delodajalcu zaposlen za polni delovni čas (trenutno ima suspenz pogodbe, zaradi zdravstvenih razlogov).
17. 5. 2019

Elektronsko podpisovanje dokumentov

Avtor: Tanja Bohl
V podjetju pripravljamo novo sistemizacijo. Vsi delavci prejmejo nove pogodbe o zaposlitvi. Ali lahko delavec dobi kot original elektronsko podpisan dokument? Ali velja tudi za delodajalca to kot original? Delavec bi prejel kopijo (izpis) te podpisane pogodbe.
Samo za aktivne naročnike:
06. 5. 2019

Obveznosti delavca

Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: ZDR-1) določa temeljne osnovne obveznosti delavca v delovnem razmerju, ki jih mora delavec spoštovati. ZDR-1 tako določa naslednje obveznosti: vestno opravljanje dela, upoštevanje delodajalčevih navodil, spoštovanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu, obveznost obveščanja, prepoved škodljivega ravnanja, varovanje poslovne skrivnosti, prepoved konkurence, delavec ...
Samo za aktivne naročnike:
27. 3. 2019

Pravice delovnega razmerja, povezane z delovno dobo

V delovnem razmerju poznamo več pravic, povezanih z delovno dobo delavca. Že na tej točki kaže izpostaviti, da so te pravice, ki se jih bodisi priznava, bodisi odmerja glede na delavčevo preteklo delovno dobo, v veliki meri predmet najmanj podrobnejšega (če ne celo izključnega) urejanja v kolektivnih pogodbah. V nadaljevanju ...
20. 2. 2019

Predlog pogodbe o zaposlitvi

Pomembno
30. 1. 2019

Preventivni in obdobni zdravniški pregledi

Hramba dokumentacije
29. 10. 2018

Sklepanje “individualnih” pogodb o zaposlitvi

Prejeli smo vprašanje glede sklepanja individualnih pogodb za delovni mesti komercialist in finančni računovodja. Teh delovnih mest ne moremo enačiti s položajem poslovodne osebe ali prokurista, zato uporaba 73. člena ZDR-1 in sklenitev individualne pogodbe o zaposlitvi v smislu 73. člena ZDR-1 (v kateri bi bilo možno določene postavke urediti ...
Samo za aktivne naročnike: