Pogodba o zaposlitvi

28. 8. 2023

Sklenitev delovnega razmerja

Delovno razmerje je torej dvostransko razmerje, razmerje med delavcem in delodajalcem. Je pravno razmerje, katerega pravna podlaga je pogodba o zaposlitvi. Iz definicije delovnega razmerja razberemo naslednje bistvene elemente delovnega razmerja: prostovoljna vključitev delavca v organizirani delovni proces delodajalca, delo za plačilo, osebno delo, nepretrgano opravljanje dela ter delo po ...
17. 1. 2022

Mirovanje ali suspenz pogodbe o zaposlitvi

Spodaj pojasnjujemo primer sporazuma med delavcem in delodajalcem za neplačan dopust in tem, kdo krije prispevke.
28. 5. 2020

Opomnik pri pripravi pogodbe o zaposlitvi za opravljanje dela na domu

Delo na domu ureja ZDR-1.Glede na to, da posebne ureditve glede dela na domu predpisi, ki urejajo delovna razmerja in pravice ter obveznosti javnih uslužbencev ne vsebujejo, veljajo določbe ZDR-1 tudi za urejanje dela na domu v javnem sektorju (javni zavodi, javni skladi, javne agencije, državni organi, občine).Delo ...
Samo za aktivne naročnike
26. 5. 2020

Kako pravilno urediti delo na domu?

Zadnji dnevi minevajo v znamenju preklica epidemije z Odlokom o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19),[1] izdanim dne 14. maja 2020 s strani Vlade Republike Slovenije, ki je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, to je dne 15. maja 2020, uporablja pa se od ...
Samo za aktivne naročnike
22. 1. 2020

Zakonite oblike opravljanja dela in njihova obravnava z vidika dohodnine in prispevkov za socialno varnost

Uvod Fizične osebe lahko delo za naročnika (pravno osebo ali osebo, registrirano za opravljanje dejavnosti) opravljajo na podlagi različnih pogodb (npr. pogodbe o zaposlitvi, podjemne pogodbe, avtorske pogodbe, pogodbe o poslovodenju, o prokuri …). Izbira vsebinsko primerne (pravilne) pogodbe je odvisna od npr. potreb naročnika (pravne osebe ali osebe, registrirane za ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

22. 1. 2020

Fleksibilne oblike opravljanja dela

Pogodba o zaposlitvi je pri nas prevladujoča podlaga za opravljanje dela. Kot obvezna je predpisana takrat, ko v zvezi z delom obstajajo elementi delovnega razmerja. V tem primeru se med delavcem (izvajalcem) in delodajalcem (naročnikom) dela načeloma ne sme opravljati na drugi podlagi. Fleksibilne oblike dela je tako treba primarno ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

20. 10. 2019

Prepoved konkurence

Prepoved konkurence v delovnopravni zakonodaji obsega konkurenčno prepoved in konkurenčno klavzulo, povezuje pa se tudi z obveznostjo varovanja poslovne skrivnosti.
26. 6. 2019

Sprememba pogodbe o zaposlitvi ali sklenitev nove

Delavec je bil pri delodajalcu zaposlen za polni delovni čas (trenutno ima suspenz pogodbe, zaradi zdravstvenih razlogov).
17. 5. 2019

Elektronsko podpisovanje dokumentov

V podjetju pripravljamo novo sistemizacijo. Vsi delavci prejmejo nove pogodbe o zaposlitvi. Ali lahko delavec dobi kot original elektronsko podpisan dokument? Ali velja tudi za delodajalca to kot original? Delavec bi prejel kopijo (izpis) te podpisane pogodbe.
Samo za aktivne naročnike
06. 5. 2019

Obveznosti delavca

Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: ZDR-1) določa temeljne osnovne obveznosti delavca v delovnem razmerju, ki jih mora delavec spoštovati. ZDR-1 tako določa naslednje obveznosti: vestno opravljanje dela, upoštevanje delodajalčevih navodil, spoštovanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu, obveznost obveščanja, prepoved škodljivega ravnanja, varovanje poslovne skrivnosti, prepoved konkurence, delavec ...