Področje varnosti in zdravja pri delu

27. 9. 2018

Ocena tveganja in pravne podlage zanjo

Oceno tveganja je kot pojem v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu v mednarodnem prostoru prva opredelila Direktiva o uvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu (89/391/EGS) z dne 12. junija 1989, imenovana tudi Okvirna direktiva. Ta je v 3. členu določala, da ...
Samo za aktivne naročnike