Organizacija in sistemizacija v javnem sektorju

08. 4. 2022

Objava javnega natečaja za prosto delovno mesto

Podajamo praktični primer:V aktu o sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi je sistemizirano delovno mesto Svetovalec v treh nazivih (Svetovalec I, Svetovalec II in Svetovalec III) in bo to delovno mesto v kratkem nezasedeno.Ali se lahko objavi javni natečaj za zasedbo delovnega mesta v nazivu Svetovalec I?
Samo za aktivne naročnike
19. 4. 2021

Opredelitev delovnih izkušenj v ZJU

Delovne izkušnje opredeljuje 13. točka 6. člena ZJU, ki določa, da so delovne izkušnje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri ...
Samo za aktivne naročnike
12. 11. 2020

Predlog pravilnika o postopku in pogojih za pridobitev nazivov strokovnih delavcev v prilagojenem programu za predšolske otroke in v posebnem programu vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami v socialno-varstvenih zavodih

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je leta 2018 prisluhnilo socialno-varstvenim zavodom, ki sprejemajo otroke s posebnimi potrebami na podlagi odločbe o usmeritvi in predlagalo spremembo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, kjer je socialno varstvene zavode navedlo kot možne izvajalce posebnega programa za otroke z zmerno, težjo ...
Samo za aktivne naročnike
12. 12. 2019

Sprememba sistemizacije v javnem sektorju

V sistemizaciji je bilo ob prevedbi v letu 2008 namerno narejeno tako, da so bila delovna mesta za t.i. podporne službe (administracija) večinoma izbrana tako, da so bila enaka strokovnim delovnim mestom. Takrat ni bilo ločene organizacijske enote za splošne zadeve. To pomeni, da je bila večina delovnih mest ...
Samo za aktivne naročnike
10. 12. 2019

Splošno o zaposlenem v javnem sektorju

Ko govorimo o javnem sektorju, moramo upoštevati obseg javnega sektorja in zakone, ki ga opredeljujejo, saj bomo le tako pravilno in strokovno uporabljali in izvajali predpise, ki urejajo delovna razmerja, plače, povračila stroškov in druge prejemke zaposlenih v javnem sektorju. Delovna razmerja, plače in povračila stroškov ter druge prejemke iz ...
Samo za aktivne naročnike
12. 11. 2019

Organizacija in sistemizacija delovnih mest

Priprava novega pravilnika
20. 5. 2019

Sprememba sistemizacije delovnih mest v povezavi s spremembami v plačnem sistemu

Sistemizacija delovnih mest je obvezen akt za vsakega delodajalca v javnem sektorju, ki skladno z ZJU (21. člen) in ZSPJS (7. člen) vsebuje delovna mesta s pogoji za zasedbo in opisom nalog, plačno skupino in plačno podskupino, tarifni in plačni razred, nazive in možen razpon napredovanja v višji plačni razred ...
Samo za aktivne naročnike
08. 4. 2019

Sistemizacija delovnih mest kot podlaga za zakonite kadrovske postopke v javnem sektorju

Sistemizacija je kot splošni akt podlaga za zaposlovanje in za sklepanje pogodb o zaposlitvi
10. 12. 2018

Direktor občinske uprave – sistemizacija delovnega mesta, imenovanje in razrešitev

Direktor oziroma tajnik občinske uprave je opredeljen v dveh zakonih, in sicer v: Zakonu o lokalni samoupravi – ZLS (49. člen, 49. d člen), Zakonu o javnih uslužbencih – ZJU (80., 81.,82. in 83. člen). ZLS določa, da občinsko upravo usmerja in nadzira župan, delo občinske uprave pa vodi tajnik občine ...