Organizacija in sistemizacija v javnem sektorju

12. 12. 2019

Sprememba sistemizacije v javnem sektorju

V sistemizaciji je bilo ob prevedbi v letu 2008 namerno narejeno tako, da so bila delovna mesta za t.i. podporne službe (administracija) večinoma izbrana tako, da so bila enaka strokovnim delovnim mestom. Takrat ni bilo ločene organizacijske enote za splošne zadeve. To pomeni, da je bila večina delovnih mest ...
Samo za aktivne naročnike
10. 12. 2019

Splošno o zaposlenem v javnem sektorju

Ko govorimo o javnem sektorju, moramo upoštevati obseg javnega sektorja in zakone, ki ga opredeljujejo, saj bomo le tako pravilno in strokovno uporabljali in izvajali predpise, ki urejajo delovna razmerja, plače, povračila stroškov in druge prejemke zaposlenih v javnem sektorju. Delovna razmerja, plače in povračila stroškov ter druge prejemke iz ...
Samo za aktivne naročnike
12. 11. 2019

Organizacija in sistemizacija delovnih mest

Priprava novega pravilnika
20. 5. 2019

Sprememba sistemizacije delovnih mest v povezavi s spremembami v plačnem sistemu

Sistemizacija delovnih mest je obvezen akt za vsakega delodajalca v javnem sektorju, ki skladno z ZJU (21. člen) in ZSPJS (7. člen) vsebuje delovna mesta s pogoji za zasedbo in opisom nalog, plačno skupino in plačno podskupino, tarifni in plačni razred, nazive in možen razpon napredovanja v višji plačni razred ...
Samo za aktivne naročnike
08. 4. 2019

Sistemizacija delovnih mest kot podlaga za zakonite kadrovske postopke v javnem sektorju

Sistemizacija je kot splošni akt podlaga za zaposlovanje in za sklepanje pogodb o zaposlitvi
10. 12. 2018

Direktor občinske uprave – sistemizacija delovnega mesta, imenovanje in razrešitev

Direktor oziroma tajnik občinske uprave je opredeljen v dveh zakonih, in sicer v: Zakonu o lokalni samoupravi – ZLS (49. člen, 49. d člen), Zakonu o javnih uslužbencih – ZJU (80., 81.,82. in 83. člen). ZLS določa, da občinsko upravo usmerja in nadzira župan, delo občinske uprave pa vodi tajnik občine ...
13. 9. 2018

Organizacija in sistemizacija delovnih mest

Vsaka organizacija tako v javnem kot tudi v zasebnem sektorju ureja svojo notranjo organiziranost s ciljem zagotoviti učinkovito delovanje in izvajanje nalog, zaradi katerih je ustanovljena. Celotno delovanje je usmerjeno k doseganjem ciljev, pri čemer sta posebej izpostavljena kakovost delovanja ter odnos do uporabnikov storitev in celotnega okolja, v katerem ...
12. 7. 2018

Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti

Pravilnik ureja pogoje za opravljanje pripravništva, vsebine in programe pripravništva
16. 5. 2018

Kadrovski načrti posrednih proračunskih uporabnikov

Enotna sistemska ureditev kadrovskega načrtovanja pri posrednih uporabnikih proračuna, ki niso zajeti v drugem odstavku 22. člena ZJU in zanje torej ni že doslej veljala sistemska ureditev priprave in spremljanja realizacije kadrovskih načrtov, je bila prvič uveljavljena z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni ...
Samo za aktivne naročnike