Organizacija in sistemizacija v javnem sektorju

30. 3. 2023

Z novelo zakona o zavodih vlada na novo ureja imenovanje vršilca dolžnosti zavoda

Vlada je danes v državni zbor posredovala predlog novele zakona o zavodih.
05. 12. 2022

ZJU: Pogodba o zaposlitvi za določen čas na osebno zaupanje funkcionarja - določanje pravic in uvrstitev v plačni razred

Najprej je treba pojasniti, da se pogodba o zaposlitvi sklene za določen čas in za razlog, ki ga zakon določa kot možen razlog sklenitve pogodbe o zaposlitvi za določen čas. Ko razlog preneha, preneha veljati tudi pogodba o zaposlitvi za določen čas.V občinski upravi se za urejanje delovnih razmerij ...
Samo za aktivne naročnike
29. 11. 2022

Urejanje pravic in obveznosti javnih uslužbencev v občinski upravi in občinskih funkcionarjev

Za urejanje pravic in obveznosti javnih uslužbencev v občinski upravi je treba upoštevati ZJU, v primerih, ko ZJU vsebin ne ureja, pa ZDR-1. ZJU vsebuje nekaj posebnosti, ki so vezane na uradnike, aktualna pa je tudi ureditev direktorjev občinskih uprav oziroma tajnikov občin, ki so vezani na mandat.Prav tako ...
19. 10. 2022

Uporaba delovnih mest iz drugih kolektivnih pogodb

Velikokrat uporabniki proračuna pri pripravi pravilnika o sistematizaciji delovnih mest, sistematizirajo delovna mesta iz kolektivne pogodbe, ki jih zavezuje, kot tudi iz drugih kolektivnih pogodb, saj menijo, da je določba 13. člena ZSPJS Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09, s spremembami, v nadaljevanju ...
Samo za aktivne naročnike
23. 8. 2022

Vlada sprejela usmeritve za hibridni način dela v državni upravi

Vlada je sprejela usmeritve za hibridni način dela zaposlenih v državni upravi, ki delno delajo od doma. Priporoča sistem, ko uslužbenec en dan dela od doma, dva dni v prostorih organa, dva dni pa mešano, glede na potrebe. Hibridni sistem naj bi sicer uporabljali le, kjer je to mogoče in ...
27. 7. 2022

Praktični primeri sistemizacije delovnih mest

primer:Javni zavod s področja turizma bi na novo sistematiziral DM »vodja oddelka I (I017927)« ali DM »vodja službe I (I017944), zanima jih, kdaj je lahko zaposleni upravičen do tega naziva, ali so kakšni formalni pogoji? (bi pa bi plačni razred "vodje oddelka 1", presegal plačni razred direktorja).Odgovor:Za ...
Samo za aktivne naročnike
08. 4. 2022

Objava javnega natečaja za prosto delovno mesto

Podajamo praktični primer:V aktu o sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi je sistemizirano delovno mesto Svetovalec v treh nazivih (Svetovalec I, Svetovalec II in Svetovalec III) in bo to delovno mesto v kratkem nezasedeno.Ali se lahko objavi javni natečaj za zasedbo delovnega mesta v nazivu Svetovalec I?
Samo za aktivne naročnike
19. 4. 2021

Opredelitev delovnih izkušenj v ZJU

Delovne izkušnje opredeljuje 13. točka 6. člena ZJU, ki določa, da so delovne izkušnje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri ...
Samo za aktivne naročnike
12. 11. 2020

Predlog pravilnika o postopku in pogojih za pridobitev nazivov strokovnih delavcev v prilagojenem programu za predšolske otroke in v posebnem programu vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami v socialno-varstvenih zavodih

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je leta 2018 prisluhnilo socialno-varstvenim zavodom, ki sprejemajo otroke s posebnimi potrebami na podlagi odločbe o usmeritvi in predlagalo spremembo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, kjer je socialno varstvene zavode navedlo kot možne izvajalce posebnega programa za otroke z zmerno, težjo ...
Samo za aktivne naročnike
12. 12. 2019

Sprememba sistemizacije v javnem sektorju

V sistemizaciji je bilo ob prevedbi v letu 2008 namerno narejeno tako, da so bila delovna mesta za t.i. podporne službe (administracija) večinoma izbrana tako, da so bila enaka strokovnim delovnim mestom. Takrat ni bilo ločene organizacijske enote za splošne zadeve. To pomeni, da je bila večina delovnih mest ...
Samo za aktivne naročnike