Organizacijska struktura

04. 4. 2023

Vloga HR strokovnjakov v oblikovanju organizacij

Oblikovanje organizacije ali organizacijski dizajn je strokovna disciplina, katere glavni cilj je ustvariti vitko organizacijo, tako s tehničnega kot kadrovskega vidika, da bo ta zmožna uresničiti poslovno strategijo.
Samo za aktivne naročnike
03. 12. 2021

Reorganizacija v podjetju

Zaradi reorganizacije v podjetju bomo nekaterim zaposlenim ponudili novo delovno mesto in skladno s tem novo pogodbo o zaposlitvi.Ker bodo nekatera DM oblikovana glede na sedanje potrebe podjetja, jih še ni v sistematizaciji.Da so spremembe znotraj sistematizacije veljavne, jih moramo 8 dni prej poslati v vednost sindikatom.Lahko ...
Samo za aktivne naročnike
05. 11. 2019

Vprašanja vezana na sistemizacijo delovnih mest

Vprašanje: Ali v družbi potrebujemo sistemizacijo delovnih mest? Odgovor: Sistemizacija delovnih mest je zapisana v aktu o sistemizaciji, tj. dokumentu, ki predstavlja temeljni splošni organizacijski akt delodajalca, ki ga je delodajalec skladno z Zakonom o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: ZDR-1) dolžan sprejeti. Pri sprejemu je delodajalec dolžan upoštevati postopkovne določbe ...
22. 10. 2019

Javni poziv za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v velika podjetja

Javni poziv bo odprt do porabe sredstevSkrajni rok za oddajo vlog je 31.3.2023, pri čemer je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev zahtevkov 30. 9. 2023.Namen javnega pozivaNamen in cilj javnega poziva je podpreti ciljne skupine iz točke 4 tega javnega poziva pri ...
06. 6. 2019

Praktični primer določitve novega delovnega mesta za invalida

(Tanja Bohl) »Zavarovanec se razvrsti v 3. kategorijo invalidnosti zaradi posledic bolezni in se mu prizna pravica do dela na drugem delu, ki je lahko fizično delo z ročnim premeščanjem bremen do 10kg, delo, ki se opravlja le občasno v prisilnem položaju hrbtenice, in delo, pri katerem je potrebna le ...
17. 12. 2018

Pravilnik o spremembi Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest

Javni uslužbenci pridobijo pravico do izplačila višje plače v skladu z uvrstitvami delovnih mest in nazivov
06. 12. 2018

Opredelitev pojmov pri sistemizaciji delovnih mest v javnem sektorju

Za lažje razumevanje sistemizacije delovnih mest v javnem sektorju je treba najprej opredeliti temeljne pojme, pri čemer je treba upoštevati, da so ti opredeljeni predvsem v ZJU in ZSPJS, ki sta ob ZDR-1 temeljna zakona za urejanje delovnih razmerij in pravic ter obveznosti javnih uslužbencev, vključno s pripravo sistemizacije delovnih ...
14. 9. 2018

Invalidi

Pri zaposlovanju delavcev invalidov so pomembne predvsem določbe Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI) in določbe Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2). Zakonodaja na področju zaposlovanja invalidov je usmerjena k spodbujanju delodajalcev, da bi zaposlovali invalide. Področje zaposlovanja invalidov je povezano tudi z aktom o sistemizaciji delovnih ...
14. 9. 2018

Poslovodne osebe in vodilni delavci

Na splošno lahko vse delavce pri delodajalcih razdelimo v tri kategorije, in sicer so to poslovodni delavci, vodilni delavci in drugi delavci. V praksi se še vedno pogosto uporabljata pojma delavci s posebnimi pooblastili (v sedaj veljavni zakonodaji so to vodilni delavci) in individualna pogodba o zaposlitvi. V nadaljevanju bo ...