Invalidi, poklicna rehabilitacija

08. 4. 2024

23. 4. 2024 - Spletna delavnica o portalu SVZI.net in poročanju o državnih pomočeh

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad vas vabi na brezplačno spletno delavnico, kjer bodo sodelavke iz Oddelka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov podrobno predstavile vse o portalu SVZI.net. Predstavnik Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pa bo spregovoril o tem, kje, kdaj in kako je potrebno ...
29. 3. 2024

Dodatni dnevi dopusta za delavca invalida

Smo javni vrtec. Delavka je z marcem 2024 postala na podlagi odločbe ZPIZ invalid III. kategorije, posredovala pa nam je dodatno tudi odločbo ZPIZ, po kateri je delavki podana 80 % telesna okvara.159. člen ZDR-1 določa, da ima invalid, delavec z najmanj 60-odstotno telesno okvaro pravico do najmanj treh dodatnih ...
Samo za aktivne naročnike
25. 1. 2024

Razporeditev delavca invalida

Prikazujemo praktični primer:
Samo za aktivne naročnike
16. 3. 2023

Kvota zaposlovanje invalidov – nagrade in odškodnine

Delodajalci morajo zaposlovati invalidne osebe, če imajo najmanj zaposlenih 20 zaposlenih naprej in je število odvisno dejavnosti, kako so delodajalci registrirani po SKD (2 %, 3 % in 6 % zaposlenih). V primeru, da izračunana kvota ne predstavlja celega števila, se vrednosti do vključno 0,5 zaokrožijo navzdol in vrednosti od vključno 0 ...
Samo za aktivne naročnike
06. 1. 2023

Poziv delodajalcem k vložitvi napovedi nadomestne izpolnitve kvote za leto 2023

Z namenom zagotovitve pravočasne obravnave napovedi in morebitne dopolnitve in zaradi velikega števila napovedi za nadomestno izpolnitev kvote v začetku leta 2023 vse delodajalce, ki morate oddati napoved, vljudno naprošamo, da jo za leto 2023 oddate čim prej oziroma v prvi polovici januarja in če se le da, ne čakate ...
01. 8. 2022

Pri izplačilu božičnice osebi z invalidnostjo ugotovili diskriminacijo

Zagovornik načela enakosti je znova ugotovil diskriminacijo pri izplačilu božičnice.
12. 4. 2022

Ocenjevanje invalidnosti po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in poklicna rehabilitacija

UvodV pokojninskem in invalidskem zavarovanju je invalidnost zavarovano tveganje, ki nastopi takrat, ko zaradi sprememb v zdravstvenem stanju zaradi bolezni ali posledic poškodbe zavarovanec* ne more več dosegati enakih ali boljših delovnih uspehov kot pred boleznijo ali poškodbo ali poklicno napredovati, kot bi lahko, če ne bi zbolel ali ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

27. 10. 2021

Nadzori nad neizpolnjevanjem kvote za zaposlovanje invalidov

ZZRZI ureja tudi prekrške zaradi neplačevanja obveznosti glede kvote in nadzore.Prekršek zaradi neplačevanja obveznosti glede kvote - 92. člen ZZRZI:Z globo od 400 do 41.700 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, če ne izpolnjuje obveznosti plačevanja prispevka za neizpolnjevanje kvote iz 65. člena ...
18. 8. 2021

Zakon o spremembah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2J

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovaje Slovenije (v nadaljevanju zavod) obvešča, da je bil dne 23. 7. 2021 v Uradnem listu RS, št. 121/21 objavljen Zakon o spremembah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v nadaljevanju ZPIZ-2J), ki velja od 7. 8. 2021 dalje.Navedeni zakon spreminja določbo 403 ...
17. 2. 2021

Izplačilo solidarnostnega dodatka za prejemnike nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas in so na začasnem čakanju na delo oziroma so odsotni z dela zaradi višje sile

Na podlagi 13. člena Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 15/21 - ZDUOP), ki v 92. členu Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20 - ZIUPOPODVE) dodaja nov šestnajsti in nov sedemnajsti odstavek ...