Pogodba o zaposlitvi v javnem sektorju

25. 8. 2021

Kako urediti institut poskusnega dela v občinah

Za urejanje delovnih razmerij v občinski upravi se uporablja ZJU, ki v drugem odstavku 67. člena določa, da se lahko delovno razmerje sklene pod pogojem, da javni uslužbenec uspešno opravi poskusno delo, razen v primeru, ko je javni uslužbenec predhodno že opravil preizkus usposobljenosti. Poskusno delo lahko traja največ šest ...
Samo za aktivne naročnike
02. 9. 2020

Pogodba o zaposlitvi za opravljanje javnih del

Zaposlitev za opravljanje javnih del je zaposlitev, ki ima vrsto posebnosti tako glede načina sklenitve zaposlitve, finančnih obveznosti delodajalca za tovrstno zaposlitev kot tudi glede trajanja in prenehanja pogodbe o zaposlitvi za opravljanje javnih del, zato imata ta zaposlitev ter pogodba o zaposlitvi vrsto posebnosti in omejitev. Področje urejanja javnih ...
Samo za aktivne naročnike
13. 1. 2020

Opravljanje pripravništva in posebnosti volonterskega pripravništva

Institut pripravništva, katerega namen je uvajanje novozaposlenega v delo, se je z uveljavitvijo novega Zakona o delovnih razmerjih v letu 2003 bistveno spremenil, saj je bilo do uveljavitve tega zakona pripravništvo obvezno za vse delavce, ki so prvič začeli opravljati delo, ustrezno vrsti in stopnji njihove izobrazbe. Novi ZDR pa ...
Samo za aktivne naročnike
05. 11. 2019

Pogodba o zaposlitvi za določen čas - ZDR-1

Za urejanje delovnih razmerij v javnem sektorju se uporablja ZDR-1, v državnih organih in občinah tudi ZJU in področne zakone, prav tako pa je v posameznih dejavnostih javnega sektorja treba upoštevati področne zakone in kolektivne pogodbe. Navedeno mora upoštevati vsak delodajalec v javnem sektorju, kar pomeni, da mora ob ZDR-1 ...
24. 2. 2019

Poskusno delo

Institut poskusnega dela ureja tako ZDR-1 v 125. členu za vse zaposlene in tudi ZJU v 67. členu, ki je umeščen v drug del ZJU ter velja za državne organe in uprave lokalnih skupnosti. Glede poskusnega dela nova ureditev v 125. členu ZDR-1 prinaša dve novosti, in sicer: omogočeno je ...
Samo za aktivne naročnike
13. 11. 2018

Pogodba o zaposlitvi za določen čas

Pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas je treba izhajati iz temeljnega načela zaposlovanja, in sicer da se pogodbo o zaposlitvi praviloma sklepa za nedoločen čas, primere, ko se lahko sklene za določen čas, pa lahko določa le zakon. Tudi po sprejemu nove delovno pravne zakonodaje z ZDR-1 tako ...
16. 5. 2018

Pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo, prokuristom in z vodilnimi delavci

Novi ZDR-1 uvaja novo posebno pogodbo o zaposlitvi, in sicer pogodbo o zaposlitvi s poslovodno osebo, prokuristom in z vodilnimi delavci. Glede teh pogodb o zaposlitvi je dana izrecna možnost, da tudi posamezniki, ki so pri istem delodajalcu že zaposleni na drugih delih za nedoločen čas, za opravljanje nalog poslovodne ...
Samo za aktivne naročnike
16. 5. 2018

Pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela na domu

Koncept dela na domu je v svetu v zadnjih letih doživel velik razvoj, saj je tovrstno delo postalo vse bolj razširjeno, medtem ko v Sloveniji še ni zadovoljivo uveljavljena oblika opravljanja dela oziroma zaposlitev. Delo na domu na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi za opravljanje dela na domu je zlasti ...
Samo za aktivne naročnike
16. 5. 2018

Pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom

Pri zakonskem urejanju te vrste pogodbe o zaposlitvi v novem ZDR-1 praktično ni prišlo do vsebinskih sprememb glede na prej veljavne določbe ZDR. Zaposlitev s krajšim delovnim časom pomeni zaposlitev za delovni čas, ki je krajši, kot je polni delovni čas pri delodajalcu. Gre za posebno pogodbo o zaposlitvi, do ...
Samo za aktivne naročnike
16. 5. 2018

Obvezna vsebina pogodbe o zaposlitvi

Delovno razmerje se sklene s pogodbo o zaposlitvi, s katero se določi tudi pravice in obveznosti zaposlenega iz delovnega razmerja, če zakon ne določa drugače. Je torej temeljni individualni delovno pravni akt. Vsebino pogodbe o zaposlitvi določa zakon, in sicer: 53. člen ZJU za zaposlene v državnih organih in upravah ...
Samo za aktivne naročnike