Koordinacija sistemov socialne varnosti

27. 3. 2024

Izvajanje konvencij o izogibanju dvojnega obdavčevanja z Rusko federacijo in Republiko Belorusijo v Sloveniji

KONVENCIJA Z RUSKO FEDERACIJO:Ruska federacija je 8. avgusta 2023 enostransko začasno zaustavila veljavnost 5. – 23. člena ter 25. člena Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodka in premoženja (v nadaljevanju: konvencija).Glede na to, da zgoraj omenjena konvencija v Sloveniji velja, se ...
16. 8. 2023

Koordinacija sistemov socialne varnosti v EU in zunaj nje ter socialna varnost napotenih delavcev (prenovljeno 2023)

Za uveljavljanje zdravstvenih storitev med začasnim ali stalnim bivanjem v državah članicah Evropske unije (EU) in državah evropskega gospodarskega prostora (EGP - Norveška, Islandija in Lihtenštajn) ter v Švici za slovenske zavarovane osebe velja evropski pravni red. Za uveljavljanje zdravstvenih storitev v Argentini, Republiki Makedoniji, Bosni in Hercegovini, Republiki Srbiji, Črni ...
Samo za aktivne naročnike
11. 11. 2020

Postopek pridobitve A1 za monterje in serviserje

V primeru, ko so delavci družbe napoteni na delo v tujino, kjer opravljajo dela montaže dobavljenega blaga naročniku in tudi redne servise v garancijski dobi montiranega blaga (zaradi navedenega večkrat letno oziroma za opravljanje teh storitev občasno odhajajo v druge države članice EU in se med posameznimi projekti tudi vračajo ...
Samo za aktivne naročnike
11. 11. 2020

Postopek pridobitve A1 obrazca za voznike, ki opravljajo prevoze blaga po EU

Za vse zaposlene na delovnih mestih voznik, ki prevoze izvajajo v EU, EGP in Švici je potrebno pridobiti A1 obrazce. Postopek pridobitve potrdila A1 za voznike: za voznike se izdajajo obrazci A1 v skladu s 13. členom Uredbe (ES) 883/2004; izpolni se Vprašalnik za izdajo obrazca A1 po 13 ...
Samo za aktivne naročnike
11. 11. 2020

Sočasne zaposlitve

Oseba, ki opravlja delo ali dejavnost v dveh ali več državah članicah EU hkrati, se po določbah 13. člena Uredbe 883/2004 vključi v obvezna socialna zavarovanja samo v eni državi članici EU (t.i. »sočasne zaposlitve«). Določena so koordinacijska pravila, po katerih se določi zakonodaja države članice EU, ki ...
Samo za aktivne naročnike
11. 11. 2020

Podrobnejša opredelitev pravil o napotitvah oseb v Evropski uniji

Napotitev oseb je najbolj razširjena izjema od splošnega pravila, da na področju socialne varnosti velja zakonodaja države članice, v kateri oseba opravlja delo (lex loci laboris). Ta izjema je določena v 12. členu Uredbe (ES) 883/2004 in se nanaša na zaposlene in samozaposlene osebe, pri čemer so za vsako ...
Samo za aktivne naročnike
11. 11. 2020

Koordinacija sistemov socialne varnosti na podlagi bilateralnih in multilateralnih sporazumov

Bilateralni sporazumi o socialni varnosti med državama so zgodovinsko prvi pravni akti, s katerimi so se začeli koordinirati (povezovati) sistemi socialne varnosti. Njihove skupne značilnosti so pisna oblika, vnaprej nedoločen čas trajanja in načelo vzajemnosti. Kot pri vsaki pogodbi se tudi pri bilateralnih sporazumih o socialni varnosti zahteva soglasje volje ...
Samo za aktivne naročnike
11. 11. 2020

Osebna veljavnost koordinacijskih uredb

Uredba št. 1408/71 je sprva veljala samo za delavce in njihove družinske člane, ki so bili vključeni v vsaj en sistem socialne varnosti v državi članici EU in so se gibali med vsaj dvema državama članicama. S poznejšimi spremembami je bila njena veljavnost razširjena tudi na samozaposlene osebe (leta ...
Samo za aktivne naročnike
11. 11. 2020

Razvoj

Za zagotovitev svobode gibanja delavcev znotraj tedanje Evropske gospodarske skupnosti (EGS) je bila že leta 1957 podpisana Evropska konvencija o socialni varnosti delavcev migrantov, ki pa nikoli ni začela veljati. Pravila koordinacije, določena v tej konvenciji, so bila prevzeta v Uredbo št. 3/58/EGS (Uredba št. 4/58/EGS ...
Samo za aktivne naročnike
11. 11. 2020

Določbe Pogodbe o delovanju EU

Eden od temeljnih elementov notranjega trga EU je svoboda gibanja delavcev. Njen namen je določen v 45. členu Pogodbe o delovanju EU (v nadaljevanju: PDEU), ki učinkuje neposredno. Enako velja za Uredbo (EU) št. 492/2011 o prostem gibanju delavcev v Uniji, ki je bila sprejeta na tej podlagi. Omenjena ...
Samo za aktivne naročnike