Koordinacija sistemov socialne varnosti

11. 11. 2020

Postopek pridobitve A1 za monterje in serviserje

V primeru, ko so delavci družbe napoteni na delo v tujino, kjer opravljajo dela montaže dobavljenega blaga naročniku in tudi redne servise v garancijski dobi montiranega blaga (zaradi navedenega večkrat letno oziroma za opravljanje teh storitev občasno odhajajo v druge države članice EU in se med posameznimi projekti tudi vračajo ...
Samo za aktivne naročnike
11. 11. 2020

Postopek pridobitve A1 obrazca za voznike, ki opravljajo prevoze blaga po EU

Za vse zaposlene na delovnih mestih voznik, ki prevoze izvajajo v EU, EGP in Švici je potrebno pridobiti A1 obrazce. Postopek pridobitve potrdila A1 za voznike: za voznike se izdajajo obrazci A1 v skladu s 13. členom Uredbe (ES) 883/2004; izpolni se Vprašalnik za izdajo obrazca A1 po 13 ...
Samo za aktivne naročnike
11. 11. 2020

Sočasne zaposlitve

Oseba, ki opravlja delo ali dejavnost v dveh ali več državah članicah EU hkrati, se po določbah 13. člena Uredbe 883/2004 vključi v obvezna socialna zavarovanja samo v eni državi članici EU (t.i. »sočasne zaposlitve«). Določena so koordinacijska pravila, po katerih se določi zakonodaja države članice EU, ki ...
Samo za aktivne naročnike
11. 11. 2020

Podrobnejša opredelitev pravil o napotitvah oseb v Evropski uniji

Napotitev oseb je najbolj razširjena izjema od splošnega pravila, da na področju socialne varnosti velja zakonodaja države članice, v kateri oseba opravlja delo (lex loci laboris). Ta izjema je določena v 12. členu Uredbe (ES) 883/2004 in se nanaša na zaposlene in samozaposlene osebe, pri čemer so za vsako ...
Samo za aktivne naročnike
11. 11. 2020

Koordinacija sistemov socialne varnosti na podlagi bilateralnih in multilateralnih sporazumov

Bilateralni sporazumi o socialni varnosti med državama so zgodovinsko prvi pravni akti, s katerimi so se začeli koordinirati (povezovati) sistemi socialne varnosti. Njihove skupne značilnosti so pisna oblika, vnaprej nedoločen čas trajanja in načelo vzajemnosti. Kot pri vsaki pogodbi se tudi pri bilateralnih sporazumih o socialni varnosti zahteva soglasje volje ...
Samo za aktivne naročnike
11. 11. 2020

Temeljna načela koordinacije sistemov socialne varnosti

Temeljna načela koordinacije sistemov socialne varnosti v EU so: načelo enakega obravnavanja državljanov EU; načelo uporabe zakonodaje samo ene države članice; načelo varovanja pravic v nastajanju, z načeloma časovne razdelitve in največje ugodnosti; načelo varovanja pridobljenih pravic; načelo dobrega upravnega sodelovanja. 1) Načelo enakega obravnavanja Zaradi načela teritorialnosti se lahko ...
Samo za aktivne naročnike
11. 11. 2020

Stvarna veljavnost koordinacijskih uredb

Režim koordinacije velja za nacionalne zakonodaje, ki določajo pravice do dajatev ob nastanku tradicionalnih socialnih primerov, torej tistih, ki jih na mednarodni ravni določa že Konvencija MOD št. 102 o minimalnih normah socialne varnosti. V skladu s 3. členom Uredbe (ES) 883/2004 ta velja za pravice v primeru: bolezni ...
Samo za aktivne naročnike
11. 11. 2020

Osebna veljavnost koordinacijskih uredb

Uredba št. 1408/71 je sprva veljala samo za delavce in njihove družinske člane, ki so bili vključeni v vsaj en sistem socialne varnosti v državi članici EU in so se gibali med vsaj dvema državama članicama. S poznejšimi spremembami je bila njena veljavnost razširjena tudi na samozaposlene osebe (leta ...
Samo za aktivne naročnike
11. 11. 2020

Razvoj

Za zagotovitev svobode gibanja delavcev znotraj tedanje Evropske gospodarske skupnosti (EGS) je bila že leta 1957 podpisana Evropska konvencija o socialni varnosti delavcev migrantov, ki pa nikoli ni začela veljati. Pravila koordinacije, določena v tej konvenciji, so bila prevzeta v Uredbo št. 3/58/EGS (Uredba št. 4/58/EGS ...
Samo za aktivne naročnike
11. 11. 2020

Določbe Pogodbe o delovanju EU

Eden od temeljnih elementov notranjega trga EU je svoboda gibanja delavcev. Njen namen je določen v 45. členu Pogodbe o delovanju EU (v nadaljevanju: PDEU), ki učinkuje neposredno. Enako velja za Uredbo (EU) št. 492/2011 o prostem gibanju delavcev v Uniji, ki je bila sprejeta na tej podlagi. Omenjena ...
Samo za aktivne naročnike