Inšpekcijsko nadzorstvo v javnem sektorju

09. 10. 2023

Inšpekcijsko nadzorstvo v javnem sektorju

V javnem sektorju, kot ga določata ZJU v 1. členu in ZSPJS v 2. členu, opravlja inšpekcijski nadzor več inšpekcij, in sicer: nadzor nad izvajanjem ZJU opravlja inšpekcija za sistem javnih uslužbencev, ki sicer v celotnem javnem sektorju nadzira izvajanje 1. do 21. člena ZJU in predpisov, sprejetih na podlagi ...
Samo za aktivne naročnike
19. 9. 2018

Inšpekcija za sistem javnih uslužbencev in inšpekcija za plače v javnem sektorju

ZJU v poglavju »NADZOR NAD IZVAJANJEM ZAKONA« torej ureja nadzor, in sicer določa, da nad izvajanjem ZJU opravljajo inšpektorji za sistem javnih uslužbencev. ZSPJS v poglavju »NADZOR« ureja nadzor in določa, da nadzor nad izvajanjem sistema plač, določenega z ZSPJS, predpisi in drugimi akti, izdanimi na njihovi podlagi ter kolektivnimi ...
Samo za aktivne naročnike