Delovnopravni vidik napotitve delavcev na delo v okviru čezmejnega izvajanja storitve

16. 8. 2023

Pravni vidik napotitve na delo v tujino in položaj delavcev, napotenih na delo v Slovenijo (prenovljeno 2023)

UvodVse več podjetij se odloča, da bo svoje storitve opravljalo tudi zunaj območja države, v kateri imajo sedež podjetja in opravljajo večji del svojih storitev. Podjetja tako svoje delavce napotijo na začasno delo v tujino. Delavci, ki za omejen čas opravljajo delo na ozemlju druge države članice, ki ni ...
Samo za aktivne naročnike
13. 7. 2023

Pot na delo v okviru napotitve delavca na delo v drugo državo

Skladno z določbami Zakona o čezmejnem izvajanju storitev (Ur. l. RS, št. 10/17 in 119/21, v nadaljevanju ZČmIS) je napoteni delavec vsaka fizična oseba, ne glede na njeno državljanstvo, ki v okviru čezmejnega izvajanja storitev delodajalca oziroma tujega delodajalca, pri katerem je zaposlena in na tej podlagi vključena ...
Samo za aktivne naročnike
08. 5. 2023

Poklukar s predstavniki prevoznikov o pridobivanju enotnih dovoljenj za voznike v mednarodnem prometu

Predstavniki gospodarske in obrtne zbornice so notranjega ministra Boštjana Poklukarja na sestanku opozorili na dolgotrajnost postopkov za pridobivanje enotnih dovoljenj za delo in prebivanje za voznike v mednarodnem prometu.
03. 4. 2023

Razident Slovenije, napoten na delo na Hrvaško in davek od dohodka

Ali mora zaposleni (rezident Slovenije), ki je napoten na delo na Hrvaško daljše časovno obdobje (več kot 183 dni) in se dnevno vrača v Slovenijo, plačati davek od dohodka iz zaposlitve na Hrvaškem?Ali se zaposlenega, ki opravlja delo tako na Hrvaškem (različna gradbišča) kot tudi v Sloveniji, lahko prijavi ...
Samo za aktivne naročnike
12. 6. 2022

Napotitev delavcev na delo v tujino v povezano gospodarsko družbo

Podajamo praktični primer:Spadamo pod kovinsko industrijo. Naša sestrska firma na Nizozemskem bi potrebovala pomoč v proizvodnji za cca. 10 tednov.Delali bi torej v proizvodnji na Nizozemskem, enake stvari kot njihovi domači proizvodni delavci. Proizvajajo enake izdelke kot v Sloveniji. Kako lahko to uredimo? Predpostavljamo, da bi jih morali ...
Samo za aktivne naročnike
15. 12. 2020

Napotitev delavcev na delo v države, za katere velja evropski pravni red

Predpisi Evropske unije Pogodba o Evropski uniji, temeljni akt Evropske unije (EU), podjetjem ali samozaposlenim posameznikom, ki imajo sedež v eni državi članici EU in izpolnjujejo pogoje za opravljanje posamezne dejavnosti v tisti državi ter želijo trajno in neprekinjeno opravljati gospodarsko dejavnost v drugi državi članici EU, daje pravico do ...
Samo za aktivne naročnike
15. 12. 2020

Določitev zakonodaje, ki se uporablja za delavce, ki za slovenskega delodajalca opravljajo delo v drugih državah članicah Evropske unije

Pogodba o delovanju Evropske unije kot enega izmed štirih temeljev notranjega trga Evropske unije (EU) določa tudi prost pretok storitev, kar podjetjem s sedežem v eni izmed držav članic EU omogoča izvajanje storitev v drugi državi članici EU brez posebnih omejitev ter s tem pravico, da z namenom opravljanja dela ...
Samo za aktivne naročnike
11. 11. 2020

Razlikovanje med službeno potjo in napotitvijo na delo v tujino

Kot izhaja iz določb ZDR-1, je potrebno vse delavce, ki se v skladu z navodili njihovega delodajalca, za njegov račun in plačilo napotijo na opravljanje začasnega dela v tujino šteti za napotene delavce, ne glede na podlago za njihovo zavarovanje, saj sta tako delavec, začasno napoten na delo v tujino ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

30. 10. 2020

Pojasnilo 13. člena Uredbe (ES) št. 883/2004

Zakonodaja, ki se uporablja za delavce, ki pogosto ali celo običajno opravljajo dejavnosti servisiranja in montaže v okviru dejavnosti svojega delodajalca, načelno določa na podlagi 13. člena Uredbe (ES) št. 883/2004.
29. 10. 2020

Vodenje osebnih map zaposlenih

Pri vodenju osebnih map (kadrovskih evidenc) je potrebno poznavanje predvsem naslednjih treh zakonov: Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o delovnih razmerjih.1 Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. list RS, št. 40/2006) določa katere ...
Samo za aktivne naročnike