Sodna praksa

30. 8. 2022

Sodba Delovnega in socialnega sodišča - čas primopredaje in neizkoriščenega odmora je treba plačati

Sodišče v Ljubljani je v individualnem sporu, ki ga je sindikat ministrstva za obrambo sprožil za svojega člana, pritrdilo argumentaciji sindikata. Sindikat je sodni postopek za plačilo časa primopredaje dela in neizkoriščenega odmora za malico za svojega člana sprožil lani. Sodba je bila izdana aprila letos, maja pa postala pravnomočna ...
11. 5. 2022

Sodna praksa Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Preizkus letne ocene delovne uspešnosti- VSRS Sklep VIII Ips 36/2021JEDRO ODLOČITVE:Niti ZSPJS niti Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede ne določata formalnosti postopkovne narave, po katerih naj bi tekel postopek preizkusa ocene pred komisijo. Preizkus ocene pred komisijo ni podvržen procesnim pravilom, kot veljajo za ...
Samo za aktivne naročnike
22. 10. 2020

Staršem na krajšem delovnem času bo država krila višje prispevke

Dobra novica za starše, ki zaradi varstva otrok delajo s krajšim delovnim časom. Po novem se jim bodo prispevki za socialno varnost plačevali do polne delovne obveznosti od sorazmernega dela njihove povprečne mesečne bruto plače, ne več le od sorazmernega dela minimalne plače. Državni zbor je spremembo potrdil brez glasu ...
01. 9. 2020

Avtorska pogodba - ugotovitev obstoja delovnega razmerja - reintegracija delavca - neizpolnjevanje izobrazbenih pogojev

Odločba: VSRS Sklep VIII Ips 343/2017Zveza: ZDR-1 člen 118. ZJU člen 16, 16/3. ZSPJS člen 14JEDRO: Neizpolnjevanje izobrazbenega pogoja ni ovira za priznanje delovnega razmerja tako pred kot tudi po nezakonitem prenehanju tega razmerja. Tožnik se utemeljeno sklicuje na 14. člena ZSPJS, ki določa, da javnemu ...
Samo za aktivne naročnike
01. 9. 2020

Sodna praksa glede sistemizacije delovnih mest

VDSS sodba Pdp 765/2012: Objavljeni razpisni pogoji v razpisu za direktorja tožene stranke glede pogojev za zasedbo delovnega mesta direktorja niso bili v skladu z veljavnim Pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest toženca. Spremembe pravilnika, ki jih je sprejel direktor tožene stranke, ne da bi imel za to izrecno pooblastilo ...
Samo za aktivne naročnike
31. 8. 2020

Najnovejša sodna praksa - avgust 2020

Najnovejša sodna praksa Vrhovnega sodišča RS glede pravilnega vročanja odpovedi pogodbe o zaposlitviSklep Vrhovnega sodišča RS št. VIII Ips 71/2019 z dne 22.4.2020Jedro odločitve:Odklonitev sprejema pisanja in odklonitev podpisa vročilnice sta dve različni ravnanji naslovnika, za kateri zakon predpisuje različna postopanja vročevalca. Če naslovnik ...
Samo za aktivne naročnike
11. 8. 2020

Višina dodatka za delovno dobo

"Prvi odstavek 129. člena ZDR-1 določa, da delavcu pripada dodatek za delovno dobo, drugi odstavek istega člena pa, da se višina dodatka za delovno dobo določi v kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti. Navedeno določbo je možno razlagati edino tako, da delavcu pripada dodatek za vso (tj. celotno oziroma skupno) delovno ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

16. 1. 2020

VDSS Sodba Pdp 239/2019: izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi, hujša kršitev obveznosti iz delovnega razmerja, bolniški stalež

Iz jedra sodbe:Tožnica utemeljeno vztraja, da delavec delodajalcu ni dolžan navesti razloga za bolniško odsotnost. Sploh pa iz izpovedi tožničine osebne zdravnice izhaja, da v tožničinem primeru (glede katerega je poleg drugih težav izpostavila zlasti anksioznost) slabost ter bruhanje niti ni izključeno. To pomeni, da iz izvedenih dokazov niti ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

16. 1. 2020

Sodba in sklep VIII Ips 48/2019: odpoved pogodbe o zaposlitvi, poslovni razlog, varstvo pred odpovedjo, starševstvo

Delodajalci se večkrat sprašujete, ali je možna odpoved pogodbe o zaposlitvi delavcu, ki je odsoten zaradi starševstva, zato podajamo jedro aktualne sodbe:Po prvem odstavku 115. členu ZDR-1 v obdobju varstva ni dovoljena redna odpoved pogodbe o zaposlitvi varovanemu delavcu oz. delavki v nobeni obliki. Prepoved vključuje tudi odpoved iz ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

20. 5. 2019

Razrešitev direktorja v javnem sektorju, ki je imel pogodbo o zaposlitvi za določen čas, za čas mandata direktorja - odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti

Odločitev: Sodba Vrhovnega sodišča RS VIII Ips 132/2017 z dne 3. 10. 2017 BISTVO ODLOČITVE: »V skladu z drugo alinejo prvega odstavka 89. člena ZDR-1 je razlog za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi med drugim tudi neizpolnjevanje pogojev za opravljanje dela, določenih z zakoni in drugimi predpisi, izdanimi na ...
Samo za aktivne naročnike