Drugi načini prenehanja delovnega razmerja

17. 8. 2023

Odpoved pogodbe o zaposlitvi tekom prisilne poravnave

Ali lahko podjetje odpusti zaposlene tekom postopka prisilne poravnave v primeru, da odpuščanja (odpovedi pogodb o zaposlitvi) niso predvidene v postopku načrtu finančnega prestrukturiranja?
26. 6. 2018

Odpoved pogodbe o zaposlitvi v postopkih zaradi insolventnosti, postopkih prisilnega prenehanja in v drugih primerih prenehanja delodajalca

Postopki zaradi insolventnosti, postopki prisilnega prenehanja in drugi primeri prenehanja delodajalca so postopki, ki jih v splošnem ureja Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (v nadaljevanju: ZFPPIPP).1 Glavna značilnost teh postopkov je, da so usmerjeni v prenehanje delodajalca in/ali da je delodajalec insolventen, kar ...
22. 1. 2018

Prenehanje delovnega razmerja s sporazumom

Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR-1) v določbi 81. člena ureja sporazumno prenehanje delovnega razmerja. V obravnavanem členu določa, da pogodba o zaposlitvi preneha veljati s pisnim sporazumom med strankama. Sporazum, ki ni sklenjen v pisni obliki, je neveljaven. Ob prenehanju delovnega razmerja mora delodajalec delavca pisno obvestiti o ...