Varstvo pri delu

29. 9. 2020

Varnost in zdravje pri delu od doma

Avtor: Tanja Bohl
Nedavna izkušnja z epidemijo je številne delodajalce prisilila k začasni odredbi opravljanja dela od doma.Pravna podlaga za enostransko odreditev opravljanja dela na domu je 169. člen Zakona o delovnih razmerjih, ki določa, da se lahko v primerih naravnih ali drugih nesreč, če se taka nesreča pričakuje ali v drugih ...
25. 9. 2020

Okužba zaposlenega - kaj lahko naredi delodajalec

Avtor: Tanja Bohl
Ena izmed temeljnih obveznosti delavca izhaja iz 36. člena Zakona o delovnih razmerjih,[1] kjer je določeno, da mora delavec delodajalca obveščati o bistvenih okoliščinah, ki vplivajo oziroma bi lahko vplivale na izpolnjevanje njegovih pogodbenih obveznosti. V drugem odstavku 136. člena ZDR-1 pa je določeno, da mora delavec obveščati delodajalca ...
04. 2. 2020

Ureditev ugotavljanja alkoholiziranosti na delovnem mestu

Avtor: Tanja Bohl
Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola na delovnem mestu velja za enega izmed splošnih aktov delodajalca, s katerimi delodajalec določa organizacijo dela ali določa obveznosti, ki jih morajo delavci poznati zaradi izpolnjevanja pogodbenih in drugih obveznosti, v skladu z 10. členom ZDR-1. Delodajalec mora namreč z namenom zakonitega preverjanja alkoholiziranosti svojih ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

11. 12. 2019

Preverjanje alkoholiziranosti na delovnem mestu

Avtor: Tanja Bohl
Delodajalci pogosto izpostavljajo, da do zlorab alkohola na delovnem mestu v praksi prihaja vse prepogosto, pri čemer ima alkohol poleg splošnih negativnih vplivov, tudi negativen vpliv na delo in delovni proces, saj lahko vpliva na napake in nesreče pri delu, na večjo pogostost poškodb, zmanjšano produktivnost ter ne nazadnje tudi ...
25. 3. 2019

Posvetovanje z delavci glede ključnih vprašanj varnosti in zdravja pri delu

Zakon o varnosti in zdravju pri delu zahteva posvetovanje delodajalca z delavci o ključnih vprašanjih varnosti in zdravja pri delu in dokaz o tem. Splošno podlago zahtevi po skupnem posvetovanju delodajalca z delavci oziroma z njihovimi predstavniki o najpomembnejših vprašanjih varnosti in zdravja pri delu daje Zakon o sodelovanju delavcev ...
05. 12. 2018

Ocena tveganja, podlage zanjo ter značilne napake in pomanjkljivosti v zvezi z njo v praksi

1 Ocena tveganja in pravne podlage zanjo Oceno tveganja je kot pojem v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu v mednarodnem prostoru prva opredelila Direktiva o uvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu (89/391/EGS) z dne 12. junija 1989, imenovana tudi Okvirna direktiva ...
09. 10. 2018

Pravice in dolžnosti delavcev

Pravica delavca je, da mu delodajalec zagotovi varno delo, hkrati pa je njegova dolžnost, da se seznani z varnostnimi ukrepi in ukrepi zdravstvenega varstva in da je usposobljen za izvajanje teh ukrepov. Delavec ima tudi pravico dajati predloge, pripombe in obvestila o vprašanjih varnosti in zdravja pri delu tistim delavcem ...
Samo za aktivne naročnike
09. 10. 2018

Predpisi, ki ostanejo veljavni, in predpisi, ki prenehajo veljati

Zakon v 82. in 83. členu opredeljuje, kateri predpisi, če niso v nasprotju z zakonom, se uporabljajo še naprej in kateri predpisi z uveljavitvijo tega zakona prenehajo veljati.
09. 10. 2018

Samozaposlene osebe

Zakon o varnosti in zdravju pri delu ureja tudi razmere samozaposlenih oseb. Samozaposlena oseba je tista oseba, ki ne zaposluje in tudi drugače ne vključuje drugih oseb v svoj delovni proces. Samozaposlena oseba je definirana ločeno od definicij iz 3. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu. Tako je ...
Samo za aktivne naročnike
09. 10. 2018

Svet za varnost in zdravje pri delu ter dovoljenje za opravljanje strokovnih nalog

Zakon ustanavlja strokovno posvetovalno telo ministra za delo in napotuje, katere stroke naj bi bile udeležene pri delu sveta za varnost in zdravje pri delu. Pri predlaganju članov sveta sodeluje ekonomsko-socialni svet. Nekoliko drugače je urejeno tudi pridobivanje dovoljenj za opravljanje strokovnih nalog. To dovoljenje lahko pridobi pravna oseba ali ...
Samo za aktivne naročnike