22. 3. 2023

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen (namen zakona) Ta zakon ureja delovna razmerja, ki se sklepajo s pogodbo o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem, v skladu z: Direktivo Sveta 91/533/EGS z dne 14. oktobra 1991 o obveznosti delodajalca, da zaposlene obvesti o pogojih, ki se nanašajo na pogodbo o zaposlitvi ali delovno ...
Samo za aktivne naročnike
22. 3. 2023

II. POGODBA O ZAPOSLITVI

1. Splošno Temeljni akt, ki ureja individualno pravno razmerje med delavcem in delodajalcem, je pogodba o zaposlitvi. Nekatere bistvene določbe, ki so konkretneje urejene v Zakonu o delovnih razmerjih, so zajete že v Ustavi Republike Slovenije. Ta v 49. členu določa, da je zagotovljena svoboda dela. Svobode ne obravnavamo samo ...
Samo za aktivne naročnike
22. 3. 2023

III. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI IZ DELOVNEGA RAZMERJA

PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI IZ DELOVNEGA RAZMERJA 1. Opravljanje pripravništva 120. člen (splošno) Z zakonom ali kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se lahko določi, da sklene pogodbo o zaposlitvi kot pripravnik, kdor prvič začne opravljati delo, ustrezno vrsti in ravni svoje strokovne izobrazbe, ter z namenom, da se usposobi za ...
Samo za aktivne naročnike
22. 3. 2023

IV. VARSTVO NEKATERIH KATEGORIJ DELAVCEV

Poglavje ureja pravno varstvo le določenih, vnaprej predvidenih kategorij delavcev, za katere je predvideno dodatno in posebno pravno varstvo, zaradi njihovih specifičnih značilnosti. Posebno varstvo ima za cilj predvsem varstvo zdravja posebnih kategorij delavcev, ki se ga poskuša doseči in varovati tudi s posebno ureditvijo njihovega delovnopravnega položaja.Posamezno kategorijo ...
Samo za aktivne naročnike
22. 3. 2023

V. UVELJAVLJANJE IN VARSTVO PRAVIC, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI IZ DELOVNEGA RAZMERJA

Že iz samega pogodbenega razmerja izhaja, da gre s sklenitvijo delovnega razmerja za trajnejšo vez med delodajalcem in delavcem, ki narekuje medsebojno izpolnjevanje pravic in obveznosti, ki iz tega naslova izhajajo. Izhajajoč iz delovnega razmerja je torej načeloma res možno pričakovati, da bosta obe pogodbeni stranki na podlagi pogodbe o ...
Samo za aktivne naročnike
22. 3. 2023

VI. DELOVANJE IN VARSTVO SINDIKALNIH ZAUPNIKOV

Sindikalna svoboda je temeljna pravica, določena v 76. členu Ustave RS, iz katere izhaja, da je ustanavljanje in delovanje sindikatov ter včlanjevanje vanje svobodno. Zakonodaja s področja sindikalne svobode ima predvsem varstveno funkcijo pred neutemeljenimi posegi in vmešavanji države ter varstvo socialnih partnerjev v razmerju drug do drugega.Ureditev, ki ...
Samo za aktivne naročnike
22. 3. 2023

VII. POSEBNE DOLOČBE

1. Opravljanje dela v tujini in položaj delavcev, napotenih na delo v Republiko SlovenijoTo poglavje se nanaša na možnost delodajalca, da delavca napoti na začasno delo v tujino. Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: ZDR-1) v tem poglavju določa pogoje, pod katerimi je dopustno, da delodajalec delavca napoti na ...
Samo za aktivne naročnike
22. 3. 2023

VIII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO

Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: ZDR-1) v poglavju o inšpekcijskem nadzorstvu, ki vsebuje le dva člena, ureja inšpekcijski nadzor le na splošno, saj določa le, kdo izvaja inšpekcijski nadzor, določene ukrepe inšpektorja za delo in vlogo inšpektorja pri posredovanju v sporu med delavcem in delodajalcem. Delo delovne inšpekcije je ...
Samo za aktivne naročnike
22. 3. 2023

IX. KAZENSKE DOLOČBE

Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/2013, s spremembami, v nadaljevanju: ZDR-1) vsebuje tudi kazenske določbe, katerih namen je sankcioniranje kršitev določenih zakonskih določb ZDR-1. Prvotno so bile kazenske določbe tega poglavja razvrščene od 217. do 221. člena, ki so bile pomotoma razveljavljene, zato je bil sprejet ...
Samo za aktivne naročnike
22. 3. 2023

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

222. člen (dodatek za delovno dobo) Delavci, ki imajo ob uveljavitvi tega zakona dodatek za delovno dobo najmanj v višini 0,5 odstotkov od osnovne plače za vsako izpolnjeno leto delovne dobe, ohranijo tak dodatek, razen če je s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti določeno drugače. 223. člen (ekonomsko odvisne ...
Samo za aktivne naročnike