Komentar Zakona o delovnih razmerjih

23. 6. 2021

VII. POSEBNE DOLOČBE

Avtor: Tanja Bohl
1. Opravljanje dela v tujini in položaj delavcev, napotenih na delo v Republiko SlovenijoTo poglavje se nanaša na možnost delodajalca, da delavca napoti na začasno delo v tujino. Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: ZDR-1) v tem poglavju določa pogoje, pod katerimi je dopustno, da delodajalec delavca napoti na ...
Samo za aktivne naročnike
12. 4. 2021

VI. DELOVANJE IN VARSTVO SINDIKALNIH ZAUPNIKOV

Avtor: Tanja Bohl
Sindikalna svoboda je temeljna pravica, določena v 76. členu Ustave RS, iz katere izhaja, da je ustanavljanje in delovanje sindikatov ter včlanjevanje vanje svobodno. Zakonodaja s področja sindikalne svobode ima predvsem varstveno funkcijo pred neutemeljenimi posegi in vmešavanji države ter varstvo socialnih partnerjev v razmerju drug do drugega.Ureditev, ki ...
Samo za aktivne naročnike
12. 4. 2021

V. UVELJAVLJANJE IN VARSTVO PRAVIC, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI IZ DELOVNEGA RAZMERJA

Avtor: Tanja Bohl
Že iz samega pogodbenega razmerja izhaja, da gre s sklenitvijo delovnega razmerja za trajnejšo vez med delodajalcem in delavcem, ki narekuje medsebojno izpolnjevanje pravic in obveznosti, ki iz tega naslova izhajajo. Izhajajoč iz delovnega razmerja je torej načeloma res možno pričakovati, da bosta obe pogodbeni stranki na podlagi pogodbe o ...
Samo za aktivne naročnike
22. 3. 2021

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen (namen zakona) Ta zakon ureja delovna razmerja, ki se sklepajo s pogodbo o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem, v skladu z: Direktivo Sveta 91/533/EGS z dne 14. oktobra 1991 o obveznosti delodajalca, da zaposlene obvesti o pogojih, ki se nanašajo na pogodbo o zaposlitvi ali delovno ...
Samo za aktivne naročnike
22. 3. 2021

II. POGODBA O ZAPOSLITVI

1. Splošno Temeljni akt, ki ureja individualno pravno razmerje med delavcem in delodajalcem, je pogodba o zaposlitvi. Nekatere bistvene določbe, ki so konkretneje urejene v Zakonu o delovnih razmerjih, so zajete že v Ustavi Republike Slovenije. Ta v 49. členu določa, da je zagotovljena svoboda dela. Svobode ne obravnavamo samo ...
Samo za aktivne naročnike
22. 3. 2021

III. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI IZ DELOVNEGA RAZMERJA

PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI IZ DELOVNEGA RAZMERJA 1. Opravljanje pripravništva 120. člen (splošno) Z zakonom ali kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se lahko določi, da sklene pogodbo o zaposlitvi kot pripravnik, kdor prvič začne opravljati delo, ustrezno vrsti in ravni svoje strokovne izobrazbe, ter z namenom, da se usposobi za ...
Samo za aktivne naročnike
22. 3. 2021

IV. VARSTVO NEKATERIH KATEGORIJ DELAVCEV

Poglavje ureja pravno varstvo le določenih, vnaprej predvidenih kategorij delavcev, za katere je predvideno dodatno in posebno pravno varstvo, zaradi njihovih specifičnih značilnosti. Posebno varstvo ima za cilj predvsem varstvo zdravja posebnih kategorij delavcev, ki se ga poskuša doseči in varovati tudi s posebno ureditvijo njihovega delovnopravnega položaja.Posamezno kategorijo ...
Samo za aktivne naročnike
22. 3. 2021

VIII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO

213. člen (splošno) Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega zakona, podzakonskih aktov, kolektivnih pogodb in splošnih aktov delodajalca, ki urejajo delovna razmerja, opravlja inšpektorat za delo v skladu s predpisi, ki urejajo inšpekcijsko nadzorstvo. Ne glede na prejšnji odstavek lahko inšpektor za delo, da se prepreči samovoljno ravnanje in odvrne ...
Samo za aktivne naročnike
22. 3. 2021

IX. KAZENSKE DOLOČBE

217. člen Z globo od 3.000 do 20.000 evrov se kaznuje delodajalec – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če: iskalca zaposlitve ali delavca postavlja v neenako- praven položaj (6. člen); krši prepoved spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem mestu (7. člen ...
Samo za aktivne naročnike
22. 3. 2021

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

222. člen (dodatek za delovno dobo) Delavci, ki imajo ob uveljavitvi tega zakona dodatek za delovno dobo najmanj v višini 0,5 odstotkov od osnovne plače za vsako izpolnjeno leto delovne dobe, ohranijo tak dodatek, razen če je s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti določeno drugače. 223. člen (ekonomsko odvisne ...
Samo za aktivne naročnike