Komentar Zakona o delovnih razmerjih

23. 10. 2020

IV. VARSTVO STAREJŠIH DELAVCEV

Avtor: Tanja Bohl
Delovna aktivnost delavcev se podaljšuje, kar posledično pomeni daljšo vključenost delavca v delovni proces. Starejši delavci so posebna kategorija delavcev, katerim ZDR-1 tudi namenja posebno varstvo in obravnavo.To vprašanje varstva starejših delavcev pa postaja vse bolj aktualno, saj je tem delavcem treba nameniti posebno pozornost, da se ohranja njihovo ...
Samo za aktivne naročnike
23. 10. 2020

IV. VARSTVO INVALIDOV

Avtor: Tanja Bohl
Gre za posebno varovano kategorijo delavcev - delavcev invalidov in invalidov, ki nimajo statusa delovnega invalida, za katere je posebno varstvo usmerjeno predvsem v to, da ohranijo zaposlitev, da so zaposleni v običajnem delovnem okolju, čeprav delajo z omejitvami in jim delodajalec zaradi tega delovno mesto ustrezno prilagodi, ali pa jim ...
Samo za aktivne naročnike
07. 1. 2019

IV. VARSTVO NEKATERIH KATEGORIJ DELAVCEV

Poglavje ureja pravno varstvo le določenih, vnaprej predvidenih kategorij delavcev, za katere je predvideno dodatno in posebno pravno varstvo, zaradi njihovih specifičnih značilnosti. Posebno varstvo ima za cilj predvsem varstvo zdravja posebnih kategorij delavcev, ki se ga poskuša doseči in varovati tudi s posebno ureditvijo njihovega delovnopravnega položaja. Posamezno kategorijo ...
Samo za aktivne naročnike
10. 7. 2018

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

222. člen (dodatek za delovno dobo) Delavci, ki imajo ob uveljavitvi tega zakona dodatek za delovno dobo najmanj v višini 0,5 odstotkov od osnovne plače za vsako izpolnjeno leto delovne dobe, ohranijo tak dodatek, razen če je s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti določeno drugače. 223. člen (ekonomsko odvisne ...
Samo za aktivne naročnike
10. 7. 2018

IX. KAZENSKE DOLOČBE

217. člen Z globo od 3.000 do 20.000 evrov se kaznuje delodajalec – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če: iskalca zaposlitve ali delavca postavlja v neenako- praven položaj (6. člen); krši prepoved spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem mestu (7. člen ...
Samo za aktivne naročnike
10. 7. 2018

VIII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO

213. člen (splošno) Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega zakona, podzakonskih aktov, kolektivnih pogodb in splošnih aktov delodajalca, ki urejajo delovna razmerja, opravlja inšpektorat za delo v skladu s predpisi, ki urejajo inšpekcijsko nadzorstvo. Ne glede na prejšnji odstavek lahko inšpektor za delo, da se prepreči samovoljno ravnanje in odvrne ...
Samo za aktivne naročnike
10. 7. 2018

VII. POSEBNE DOLOČBE

1. Opravljanje dela v tujini in položaj delavcev, napotenih na delo v Republiko Slovenijo 208. člen (splošno) V skladu s pogodbo o zaposlitvi lahko delodajalec začasno napoti delavca na delo v tujino. Delavec lahko odkloni napotitev v tujino, če obstajajo opravičeni razlogi, kot so: nosečnost, varstvo otroka, ki še ni ...
Samo za aktivne naročnike
10. 7. 2018

VI. DELOVANJE IN VARSTVO SINDIKALNIH ZAUPNIKOV

203. člen (obveznosti delodajalca do sindikata) Delodajalec mora sindikatu zagotoviti pogoje za hitro in učinkovito opravljanje sindikalnih dejavnosti v skladu s predpisi, s katerimi se varujejo pravice in interesi delavcev. Delodajalec je dolžan sindikatu omogočiti dostop do podatkov, ki so potrebni pri opravljanju sindikalne dejavnosti. 204. člen (pisno obveščanje sindikata ...
Samo za aktivne naročnike
10. 7. 2018

V. UVELJAVLJANJE IN VARSTVO PRAVIC, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI IZ DELOVNEGA RAZMERJA

201. člen (alternativno reševanje sporov) Delavec in delodajalec se lahko v roku iz drugega odstavka prejšnjega člena dogovorita tudi za reševanje spora z mediacijo. Če mediacija ni uspešno zaključena najkasneje v roku 90 dni od sklenitve dogovora o mediaciji, lahko delavec v nadaljnjem roku 30 dni od neuspešno zaključene mediacije ...
Samo za aktivne naročnike
10. 7. 2018

III. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI IZ DELOVNEGA RAZMERJA

PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI IZ DELOVNEGA RAZMERJA 1. Opravljanje pripravništva 120. člen (splošno) Z zakonom ali kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se lahko določi, da sklene pogodbo o zaposlitvi kot pripravnik, kdor prvič začne opravljati delo, ustrezno vrsti in ravni svoje strokovne izobrazbe, ter z namenom, da se usposobi za ...
Samo za aktivne naročnike