Podrobna pravna ureditev napotitev delavcev na delo v tujino

05. 9. 2023

Informacija o uporabi instituta napotitve na delo v tujino oziroma službene poti

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US; v nadaljnjem besedilu: ZDR-1), sodne prakse, Direktive 96/71/ES Evropskega parlamenta ...
10. 11. 2020

Koordinacija sistemov socialne varnosti zunaj EU

Napotitve v tretje države, s katerimi je Republika Slovenija sklenila sporazum Za uveljavljanje zdravstvenih storitev v Avstraliji, Argentini, Republiki Makedoniji, Bosni in Hercegovini, Republiki Srbiji in Črni gori, Združenih državah Amerike, Koreji ter Kanadi in Quebecu veljajo sporazumi o socialnem zavarovanju, ki jih je Slovenija sklenila s temi državami. Pravice ...
Samo za aktivne naročnike
10. 11. 2020

Direktiva (EU) 2018/957 Evropskega parlamenta in sveta o spremembi Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev

1. Uvodno Dne 29. julija 2018 je v veljavo stopila nova Direktiva (EU) 2018/957 Evropskega parlamenta in sveta z dne 28. junija 2018 o spremembi Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev (v nadaljevanju: direktiva),1 ki jo morajo države članice implementirati v ...
Samo za aktivne naročnike
10. 11. 2020

Podrobna pravna ureditev napotitev delavcev na delo v tujino

Uvod Zaposlitve delavcev se s časom spreminjajo in postajajo vedno bolj fleksibilne. Poleg različnih oblik zaposlitve znotraj države naraščajo tudi primeri opravljanja dela in storitev v tujini, kar je rezultat skupnega evropskega trga. Prosti pretok oseb je poleg prostega pretoka blaga, kapitala in storitev ena od štirih temeljnih svoboščin znotraj ...
Samo za aktivne naročnike
10. 11. 2020

Napotitev

Napoteni delavci so v matični družbi razporejeni na ustrezno delovno mesto, glede na vrsto dela, ki ga opravljajo v odvisni družbi. Praviloma so delovna mesta pri delodajalcu v skladu z aktom o sistemizaciji delovnih mest. Vsebina pogodbe o zaposlitvi V prejšnjem prispevku sta natančno opisana pravna podlaga in kaj mora ...
Samo za aktivne naročnike
10. 11. 2020

Vsebina pogodbe o zaposlitvi

p>Kaj mora vsebovati pogodba o zaposlitvi z napotenim delavcem. Poleg obveznih sestavin je smiselno, da vsebuje še naslednja določila: o tem, katero delovno mesto bo delavcu ponujeno po preteku dela v tujini oz. v primeru predčasnega prenehanja napotitve, pri čemer bo delodajalec lahko upošteval izobrazbo delavca, višino plače, ki ...
Samo za aktivne naročnike
10. 11. 2020

Postopki, povezani z napotitvami delavcev

Zaposlitev je v današnjem času postala vedno bolj fleksibilna in tudi ni več vezana zgolj na eno državo. Od posameznikov zahteva bistveno več prilagodljivosti. Veliko delavcev se dnevno vozi na delo, vedno več pa jih je pogosto na službenih potovanjih v tujini. Včasih pa to ni dovolj in je smiselno ...
Samo za aktivne naročnike
31. 8. 2018

Pristojne institucije za napotitev delavcev

Pristojne institucije in interesna združenja