Obveznosti javnega uslužbenca in delodajalca v javnem sektorju

16. 1. 2024

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (ZIPRS2425), Uradni list RS, št. 123/23

Tudi ZIPRS2425 vsebuje poglavje o razpolaganju s sredstvi za plače in o politiki zaposlovanja v javnem sektorju. V 57. členu, ki ureja razpolaganje s sredstvi za plače, tako določa, da morajo neposredni in posredni uporabniki izvajati politiko zaposlovanja, sistemiziranja delovnih mest in razporejanja zaposlenih na delovna mesta tako, da s ...
Samo za aktivne naročnike
15. 1. 2024

Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, Uradni list RS, št. 133/23

Javni uslužbenci so vključeni v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje, za kar jim delodajalci plačujejo premije, ki se skladno z določbami 2. in 4. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 115/05) in na podlagi 30. člena Kolektive pogodbe o oblikovanju pokojninskega ...
Samo za aktivne naročnike
08. 6. 2023

Plačana odsotnost in odsotnost brez pravice do nadomestila plače v skladu z določili ZDDO

Zaposlena v občinski upravi bi želela koristiti 9 dni odsotnost (po 41. oziroma 42. členu Zakona o delavcih v državnih organih) kot spremljevalka na zdravstvenem letovanju otrok in mladostnikov. Ali ji kot delodajalec lahko odobrimo 7 dni plačane odsotnosti in 2 dni odsotnosti brez pravice do nadomestila plače v skladu ...
Samo za aktivne naročnike
06. 1. 2023

Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence z veljavnostjo od 1. januarja 2023

Javni uslužbenci so vključeni v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje, za kar jim delodajalci plačujejo premije, ki se skladno z določbami 2. in 4. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 115/05) in na podlagi 30. člena Kolektive pogodbe o oblikovanju pokojninskega ...
Samo za aktivne naročnike
26. 12. 2022

Urejanje pravic in obveznosti javnih uslužbencev v občinski upravi in občinskih funkcionarjev

Pravice in obveznosti javnih uslužbencev v občinski upravi ureja Zakon o javnih uslužbencih – ZJU, glede vprašanj, ki jih ZJU ne ureja, se uporablja ZDR-1.Na podlagi ZJU je bilo sprejetih več podzakonskih predpisov, ki jih je prav tako treba upoštevati pri urejanju sistemizacije delovnih mest in pravic ter obveznosti javnih ...
Samo za aktivne naročnike
14. 9. 2022

Supervolilno leto za zavezance za prijavo premoženjskega stanja posebno živahno

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) letos zaradi pomladanskih državnozborskih volitev beleži večje število prijav na področju premoženjskega stanja, po katerih so stari in novi zavezanci Komisiji poročali bodisi ob nastopu opravljanja funkcije, ob njenem prenehanju ali zgolj spremembi. Večje število prijav pričakujemo tudi v prihajajočem jesenskem volilnem času, ko se ...
11. 5. 2022

Posebnosti glede koriščenja letnega dopusta v javnem sektorju v letu 2022

Osnovna pravila glede koriščenja oziroma izrabe letnega dopusta tudi za zaposlene v javnem sektorju ureja ZDR- 1 in sicer v 162. členu. Pravila so naslednja:Letni dopust je mogoče izrabiti v več delih, s tem, da mora en del trajati najmanj dva tedna (prvi odstavek 162. člena). To pravilo pomeni ...
Samo za aktivne naročnike
11. 1. 2021

Regres za prehrano med delom od 1. januarja 2021 dalje

Višina regresa za prehrano med delom iz drugega odstavka 3. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, drugega odstavka 3. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Re-publiki Sloveniji, drugega odstavka 3. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost, drugega odstavka ...
Samo za aktivne naročnike
18. 11. 2020

Spremembe ureditve glede omejitev in dolžnosti javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril

V Uradnem listu RS, št. 158/2020 je bil dne 2. 11. 2020 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (v nadaljevanju: ZIntPK-C), ki med ostalim prinaša novosti tudi na področju omejitev in dolžnosti javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril. ZIntPK-C uvaja poenotenje na ...
Samo za aktivne naročnike
04. 5. 2020

Začasni ukrepi pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja - bolniške odsotnosti zaposlenih

25. 3. 2020 je začel veljati Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanje epidemije COVID-19 (Uradni list št. 34/2020 z dne 24. 03. 2020; v nadaljevanju: Odlok), ki ga je sprejela Vlada RS in velja do preklica, ki bo prav tako objavljen v ...
Samo za aktivne naročnike