Plačni sistem v javnem sektorju

03. 6. 2024

Uskladitev vrednosti plačnih razredov s 1. junijem 2024 - predstavitev pravnih podlag in realizacija

Vlada in reprezentativni sindikati javnega sektorja so se v Dogovoru o uskladitvi vrednosti plačnih razredov plačne lestvice in datumu izplačila regresa za letni dopust v letu 2024, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 12/24, med drugim dogovorili tudi:­o višini uskladitve vrednosti plačnih razredov plačne lestvice ...
Samo za aktivne naročnike
06. 5. 2024

Plače javnih uslužbencev s 1. junijem višje

Državni zbor je s 63 glasovi za in nobenim proti sprejel spremembe zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki usklajujejo plače zaposlenih v javnem sektorju z rastjo cen življenjskih potrebščin. V skladu z dogovorom s sindikati javnega sektorja se bodo plače javnih uslužbencev z junijem zvišale za 3,36 ...
19. 2. 2024

Dogovor o uskladitvi vrednosti plačnih razredov plačne lestvice in datumu izplačila regresa za letni dopust v letu 2024

Vlada Republike Slovenije in reprezentativni sindikati javnega sektorja so sklenili Dogovor o uskladitvi vrednosti plačnih razredov plačne lestvice in datumu izplačila regresa za letni dopust v letu 2024, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 12/24.Dogovor vsebuje naslednje vsebine:Uskladitev vrednosti plačnih razredov plačne lestviceVišina ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

30. 1. 2024

Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava

Uradni list RS, št. 133/2023 z dne 27. 12. 2023 I. SPLOŠNI DOLOČBI1. člen(členitev enotnega kontnega načrta) (1) Proračuni, neposredni in posredni uporabniki proračuna ter osebe javnega prava (v nadaljnjem besedilu: pravne osebe javnega prava), ki so zavezane voditi poslovne knjige v skladu z določbami Zakona o ...
11. 1. 2024

Vlada in sindikati podpisali Dogovor o uskladitvi plač v javnem sektorju z inflacijo

Po tem, ko je bil 21. decembra 2023 med vlado in sindikati javnega sektorja parafiran Dogovor o uskladitvi vrednosti plačnih razredov plačne lestvice in datumu izplačila regresa za letni dopust v letu 2024 (Dogovor), je danes potekal podpis omenjenega Dogovora in aneksa h kolektivnim pogodbam za javni sektor ter aneksa ...
10. 1. 2024

Rešitev je celovita prenova plačnega sistema in dogovor za skupno mizo

Vlada je v ponedeljek, 8. januarja 2024, imenovala vladno pogajalsko skupino za pogajanja o stavkovnih zahtevah Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides in jo je danes povabila na začetek pogajanj za rešitev o stavkovnih zahtevah.
19. 12. 2023

Mnenje MJU - Novela ZSPJS-AA - Ponovna zaposlitev v javnem sektorju in upoštevanje ocene ter napredovalnega obdobja

Na spletni strani MJU je dostopno mnenje v zvezi z prenosom pridobljenih napredovanj, upoštevanju ocen ter teku napredovalnega obdobja v primeru ponovne zaposlitve v javnem sektorju.
19. 12. 2023

Položajni dodatek v javnem sektorju

Oseba je zaposlena kot vodja enega oddelka. Ali ji za čas nadomeščanja direktorice pripada položajni dodatek? Ali kot ustanova lahko določimo, da nadomestilo za čas nadomeščanja pripada samo za odsotnosti, ki trajajo 5 dni ali več? Kako določimo položajni dodatek? Kako je pri pomočniku direktorja za zdravstveno nego glede določanja ...
Samo za aktivne naročnike
20. 10. 2023

Kako ravnati v primeru napačno določene plače?

ZSPJS v 3.a. členu ureja ravnanje v primeru, ko je bila javnemu uslužbencu določena in izplačana prenizka ali previsoka plača. Ker iz vprašanja ni čisto jasno dejansko stanje oziroma ni razvidno, kako je bila plača obračunana, je v nadaljevanju navedeno ravnanje v primerih napačno določene plače v pogodbi o ...
Samo za aktivne naročnike
18. 10. 2023

Plačni sistem javnega sektorja

Plačni sistem javnega sektorja velja za ves javni sektor, ki ga sestavljajo proračunski uporabniki (državni organi in samoupravne lokalne skupnosti, javne agencije, javni skladi, javni zavodi in javni gospodarski zavodi, druge osebe javnega prava, ki so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti).Plačni sistem javnega sektorja zajema skoraj ...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10