Pogodba o zaposlitvi

30. 1. 2019

Preventivni in obdobni zdravniški pregledi

Hramba dokumentacije
29. 10. 2018

Sklepanje “individualnih” pogodb o zaposlitvi

Prejeli smo vprašanje glede sklepanja individualnih pogodb za delovni mesti komercialist in finančni računovodja. Teh delovnih mest ne moremo enačiti s položajem poslovodne osebe ali prokurista, zato uporaba 73. člena ZDR-1 in sklenitev individualne pogodbe o zaposlitvi v smislu 73. člena ZDR-1 (v kateri bi bilo možno določene postavke urediti ...
29. 10. 2018

Kako naj ravna delodajalec, če si delavec premisli in ne želi podpisati pogodbe o zaposlitvi?

11. člen Zakona o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: ZDR-1) določa, da se delovno razmerje sklene s pogodbo o zaposlitvi ter da se začnejo pravice in obveznosti na podlagi opravljanja dela v delovnem razmerju in vključitev v socialno zavarovanje na podlagi delovnega razmerja, uresničevati z dnem nastopa dela, dogovorjenim v pogodbi ...
26. 6. 2018

Agencijsko delo

Na pogodbo o zaposlitvi, sklenjeno za določen čas, se veže tudi vprašanje agencijskega dela oziroma pogodbe o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela drugemu uporabniku. Ker gre za aktualno vprašanje, zlasti v zvezi s spremembo ureditve te pogodbe o zaposlitvi v novem ZDR-1, se nam je ...
26. 6. 2018

Splošno o pogodbi o zaposlitvi za določen čas

Pogodba o zaposlitvi za določen čas sodi med t.i. atipične pogodbe o zaposlitvi, torej med pogodbe o zaposlitvi, ki v določeni(h) značilnosti(h) odstopajo od tipične pogodbe o zaposlitvi, ki je opredeljena kot pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, na podlagi katere se delo ...
11. 5. 2018

Pogodba o zaposlitvi med delodajalcem, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku in delavcem

Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: ZDR-1)1 v členih od 59 do 63 ureja možnost sklenitve pogodbe o zaposlitvi med delodajalcem, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcem drugemu uporabniku (v nadaljevanju: delodajalec za zagotavljanje dela oz. agencija in uporabnik)2 in delavcem (v nadaljevanju: napoteni delavec).3 Gre za ...
30. 4. 2018

Sklenitev delovnega razmerja

Delovno razmerje je torej dvostransko razmerje, razmerje med delavcem in delodajalcem. Je pravno razmerje, katerega pravna podlaga je pogodba o zaposlitvi. Iz definicije delovnega razmerja razberemo naslednje bistvene elemente delovnega razmerja: prostovoljna vključitev delavca v organizirani delovni proces delodajalca, delo za plačilo, osebno delo, nepretrgano opravljanje dela ter delo po ...
06. 1. 2015

Pogodba o zaposlitvi – sklenitev delovnega razmerja

V ZDR-1 obsega najobsežnejši del poglavje o pogodbi o zaposlitvi. V členih od 11 do 119 so predpisana pravila o sklepanju pogodbe o zaposlitvi, njeni obliki, strankah pogodbe, pogodbeni svobodi, vsebini pogodbe, obveznostih delavca in delodajalca, spremembi pogodbe, suspenzu pogodbe, posebnostih, spremembi delodajalca in o prenehanju pogodbe o zaposlitvi. Delovno ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

06. 1. 2015

Obveznosti delodajalca

Osnovne obveznosti delodajalca so določene v členih od 43 do 48 ZDR-1. Delodajalec mora predvsem: delavcu zagotavljati delo, za katerega sta se stranki dogovorili v pogodbi o zaposlitvi,delavcu zagotoviti vsa potrebna sredstva in delovni material, da lahko nemoteno izpolnjuje svoje obveznosti, in mu omogočiti prost dostop do poslovnih prostorov ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

06. 1. 2015

Sprememba delodajalca

V 75. in 76. členu ZDR-1 so določena pravila in pravice delavcev, če pride zaradi pravnega prenosa podjetja ali dela podjetja, izvedenega na podlagi zakona, drugega predpisa, pravnega posla oziroma pravnomočne sodne odločbe ali zaradi združitve ali delitve do spremembe delodajalca. Pri tem preidejo pogodbene in druge pravice in obveznosti ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike