Kako naj ravna delodajalec, če si delavec premisli in ne želi podpisati pogodbe o zaposlitvi?

29. 10. 2018

11. člen Zakona o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: ZDR-1) določa, da se delovno razmerje sklene s pogodbo o zaposlitvi ter da se začnejo pravice in obveznosti na podlagi opravljanja dela v delovnem razmerju in vključitev v socialno zavarovanje na podlagi delovnega razmerja, uresničevati z dnem nastopa dela, dogovorjenim v pogodbi o zaposlitvi. Če datum nastopa dela ni določen, se kot datum nastopa dela šteje datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi. Nadalje zakon še določa, da se pravice in obveznosti na podlagi opravljanja dela v delovnem razmerju in vključitev v socialno zavarovanje na podlagi delovnega razmerja začnejo uresničevati z datumom nastopa dela tudi v primeru, če delavec tega dne iz opravičenih razlogov ne začne delati.

Skladno z navedeno določbo, teorijo in sodno prakso, podpisana pogodba o zaposlitvi tako sama po sebi še nima pravnega učinka. Pravice, obveznosti in odgovornosti, vključno s socialnim zavarovanjem se na podlagi delovnega razmerja začnejo uresničevati šele z nastopom dela (ali če delavec na dogovorjeni dan iz opravičenih razlogov ne nastopi dela). Delovno razmerje namreč obstaja, če se dejansko izvršuje z bistvenimi elementi, med katere seveda primarno sodi opravljanje dela delavca ter plačilo za opravljeno delo s strani delodajalca. Čeprav so torej izpolnjene vse ostale predpostavke za veljavno sklenitev pogodbe, vključno s podpisom pogodbe, pogodba o zaposlitvi ne učinkuje z dnem podpisa pogodbe, ampak šele z dnem nastopa dela - gre namreč za odložni rok, ki je tudi negotov, saj vsebuje tudi pogoj (da bo delavec na dogovorjeni dan res nastopil delo oz. bo opravičeno odsoten). Kljub temu, da pa pogodba o zaposlitvi ne učinkuje do dne nastopa dela (če bo delavec ta dan delo dejansko nastopil ali ga ne bo nastopil iz opravičenih razlogov), pa vseeno zavezuje stranki, ki od nje ne moreta enostransko odstopiti.

Glede na vse navedeno ugotovimo, da v primeru, da je dogovorjeni dan nastopa dela 1. 12. 2018 in delavec na ta dan ne bo nastopil dela (neupravičeno), pogodba o zaposlitvi sploh ne učinkuje oz. se šteje, da ni nastala. Pogodbe o zaposlitvi v tem primeru tako ni treba odpovedovati, delavca pa tudi ne prijaviti v obvezna socialna zavarovanja. Iz praktičnih razlogov v primeru, da že vnaprej veste, da delavec na določen dan ne bo nastopil dela in da torej ne želi nastopa delovnega razmerja pri Vas, svetujemo, da z delavcem podpišete dokument (dogovor), v katerem sporazumno ugotovite, da obojestransko odstopate od podpisane pogodbe o zaposlitvi oz. izrecno navedete, da podpisana pogodba o zaposlitvi nima in ne bo imela učinka, in da se šteje, da sploh ni bila sklenjena.

Nazaj