Vprašanja in odgovori

Postavite nam vprašanje na vaše dileme, vpišite ga v obrazec desno, pod rubriko Ne pozabite, priskrbeli vam bomo odgovor.

Hvala za zaupanje. Uredništvo portala

26. 2. 2024

Upokojitev delavke in izplačilo nadomestila za neizkoriščen letni dopust

Imamo primer, ko se je delavka januarja 2024 upokojila; po dolgotrajni bolniški (neprekinjeno je bila odsotna od januarja 2021). Upravičena je do izplačila nadomestila za neizkoriščen dopust za leti 2022 in 2023 v celoti in sorazmerni del za leto 2024. Zanima nas kako pravilno določiti osnovo za neizkoriščen dopust (J110 ...
Samo za aktivne naročnike
26. 2. 2024

Redna delovna uspešnost direktorjev DSO

1) Namestnica direktorice V DSO se je zaposlila s 1. 4. 2024 (kot višja MS - 38 PR), 1. 9. 2024 pa je nastopila mesto namestnika direktorja - 48. plačni razred.Je njena osnova vrednost osnovne plače za 48 plačni razred na dan 31. 12. 2022 (v skladu z 11. členom Pravilnika ...
Samo za aktivne naročnike
23. 2. 2024

Evidenca delovnega časa agencijskim delavcem

Kdo je v primeru agencijskih delavcev odgovoren za vodenje evidence delovnega časa in kdo jo mora delavcem ob koncu obračunskega obdobja vročiti, če nimajo sprotnega vpogleda v njo?
Samo za aktivne naročnike
21. 2. 2024

Skrb za otroka, ali se šteje v delovno dobo

Zaposlena ima v delovni knjižici vpisano dobo od 10. 3. 1984 do 9. 3. 1985 kot skrb za otroka.V podjetju se je zaposlila z dnem 2. 9. 1985.Ali se ji doba - skrb za otroka všteva v skupno delovno dobo in je upravičena do jubilejne nagrade za 40 let ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

20. 2. 2024

Letno ocenjevanje javnega uslužbenca

Posredujemo vprašanje glede letne ocene. Delavka se je zaposlila na delovnem mestu pomočnika vzgojitelja z dnem 25. 5. 2023 ter je bila zaposlena do 31. 8. 2023, ko ji je delovno razmerje prenehalo. Nato smo jo 17. 10. 2023 ponovno zaposlili na istem delovnem mestu, kjer je zaposlena še sedaj ...
Samo za aktivne naročnike
19. 2. 2024

Pripravljenost na delo

Smo Zdravstveni sektor in imamo zaposlene vzdrževalce, ki so občasno v pripravljenosti.Zanima nas ali je lahko en vzdrževalec v pripravljenosti cel vikend, torej 24 ur?
Samo za aktivne naročnike
19. 2. 2024

Pravica do koriščenja dopusta delavke, ki se je vrnila s starševskega dopusta

Delavka v vrtcu, ki se je vrnila iz starševskega dopusta, ima še 23 dni letnega dopusta za leto 2023.Ali ji ravnatelj lahko dodeli dneve, kdaj naj koristi letni dopust za leto 2023, ali se delavka sama odloča, kdaj in kako bo izkoristila?
Samo za aktivne naročnike
19. 2. 2024

Napačno določeno število dni letnega dopusta, kako to upoštevati za nazaj?

Pri izračunu letnih dopustov smo ugotovili, da nismo upoštevali zadnje verzije kolektivne pogodbe, ki nas zavezuje. Napako bomo sedaj odpravili, zanima pa nas, ali moramo prikrajšanim delavcem za pretekla leta izplačati oziroma dodeliti dodatne dneve dopusta, ki jih niso dobili? Je pa nova verzija za delavce, ki imajo delovno dobo ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

19. 2. 2024

Pravica do odsotnosti z dela zaradi izobraževanja ob delu v lastnem interesu

Obračamo se na vas zaradi razlage glede koriščenja dopusta po 171. členu ZDT-1, to je pravica javne uslužbenke do odsotnosti z dela zaradi izobraževanja ob delu v lastnem interesu.Javna uslužbenka nas je obvestila, da študira v lastnem interesu. Zaposlena je v V. tarifnem razredu.Po pregledu področne zakonodaje za ...
Samo za aktivne naročnike
16. 2. 2024

Ureditev dela od doma, če je to delo le občasno

V naši družbi delo od doma ni dovoljeno, vendar se ga določeni direktorji kljub temu poslužujejo, npr. ko zboli njihov otrok. V PZ tega nimamo zapisanega, prav tako ni pravilnika o delu od doma in tudi Inšpektorat za delo ni obveščen. Sedaj je sodelavka prejela novo PZ, v kateri pa ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike