Vprašanja in odgovori

Postavite nam vprašanje na vaše dileme, vpišite ga v obrazec desno, pod rubriko Ne pozabite, priskrbeli vam bomo odgovor.

Hvala za zaupanje. Uredništvo portala

07. 8. 2023

Koriščenje študijskega dopusta in možnost prenosa za naslednje leto

V našem zavodu (zdravstveni dom) je strokovni svet odločil, da se vsem zaposlenim, ki študirajo v lastnem interesu, da pet dni študijskega dopusta za posamezni letnik. Ali je prav, da delodajalec zahteva, da ga koristijo v študijskem letu - ko imajo veljaven vpis (1. 10. 2022 - 30. 9. 23) ali ga ...
Samo za aktivne naročnike
04. 8. 2023

Zagotavljanje sočasnosti v oddelku v dislociranih enotah vrtca, ko je v oddelku manj otrok od normativa

V vrtcu imamo 4 dislocirane oddelke, torej oddelke, ki so po samo 1 oddelek na samostojni lokaciji (v podružničnih šolah).Imamo vprašanje glede sočasnosti vzgojitelja in njegovega pomočnika v oddelku. Če prav razumemo zakon in pravilnik, moramo na tej lokaciji zagotoviti 6-urno sočasnost, saj tako opredeljuje zakon za edini oddelek ...
Samo za aktivne naročnike
03. 8. 2023

Pooblastila direktorja občinske uprave, če nima opravljenega usposabljanja za imenovanje v naziv, niti opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka

Skladno s 17. čl. ZUP na prvi stopnji odloča v upravnih zadevah občinska uprava. Smiselno enako pravilo velja za druge javnopravne zadeve - 4. čl. ZUP.Zgolj direktor občinske uprave lahko pooblasti zaposlene za vodenje posameznih dejanj v postopku na prvi stopnji.Zanima nas, kako je v situaciji, ko je za ...
Samo za aktivne naročnike
03. 8. 2023

Letni dopust in regres v primeru krajšega delovnega časa zaradi starševskega dopusta

Naprošamo za vaše mnenje glede letnega dopusta in regresa v naslednjem primeru: delavka bo od 31. 7. 2023 delala skrajšan delovni čas 20 ur na teden, 20 ur bo koristila pravico do starševskega varstva. Zaposlena je za nedoločen čas. Ali ji v tem primeru pripada celoten letni dopust in celoten ...
Samo za aktivne naročnike
01. 8. 2023

Sprememba pogodbe s polnim delovnim časom na krajši delovni čas na željo delavca

Delavka ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izrazila je željo, da bi opravljala delo s krajšim delovnim časom. Delavka nima posebnih razlogov za krajši delovni čas, kot so invalidnost, starševstvo ali zdravstveni razlogi.Kakšen je postopek v tem primeru? Ali se delodajalec mora sklicevati ...
Samo za aktivne naročnike
31. 7. 2023

Ali lahko direktor delavcu kot disciplinski ukrep izreče ukrep prenehanja delovnega razmerja?

Smo občinski javni zavod in za urejanje delovnih razmerij uporabljamo ZDR-1. Imamo težave z zaposlenim, zato nas zanima, kakšen disciplinski ukrep lahko direktor zavoda izreče zaposlenemu? Ali mu direktor lahko kot disciplinski ukrep izreče ukrep prenehanja delovnega razmerja?
Samo za aktivne naročnike
31. 7. 2023

Prenos letnega dopusta iz predpreteklega leta

Delavka je bila od aprila 2022 na bolniški odsotnosti pred nastopom porodniške v septembru 2022. Porodniška ji poteče v septembru 2023. Ob nastopu bolniške sta ji ostala dva dni neizrabljenega dopusta leta 2021.Je res, da ji dopust iz leta 2021 propade (predpreteklo leto)?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

31. 7. 2023

Zaposlitev zaradi nadomeščanja ravnatelja za določen čas 5 let

Učitelj naše šole je bil imenovan za ravnatelja za mandat 5 let, zato bi za to delovno mesto s 1. 9. 2023 zaposlili novega delavca. Ali lahko objavimo javni razpis za to delovno mesto za določen čas 5 let oziroma za čas nadomeščanja vodilnega delavca?
Samo za aktivne naročnike
28. 7. 2023

Določitev nižje plače zaradi neizpolnjevanja izobrazbenih pogojev po spremembi ZOFVI-P

V zvezi s spremembo in dopolnitvijo ZOFVI (ZOFVI-P, Ur. l. RS, št. 71/23, ki velja od 1. 7. 2023) imamo vprašanje in sicer: v našem vrtcu imamo za določen čas zaposleno delavko, ki nima ustrezne stopnje izobrazbe za delo vzgojitelja v razvojnem oddelku in ima zato plačni razred znižan ...
Samo za aktivne naročnike
27. 7. 2023

Razporeditev na nižje delovno mesto, na željo zaposlenega

Naprošamo vas za pomoč, in sicer kateri je pravi postopek v sledečem primeru:Trenutni vodja enote je sam izrazil željo, da NE želi več biti vodja, ker je ugotovil, da se ne počuti dobro v tej vlogi.Želel bi se zaposliti na prejšnje delovno mesto, ki pa ima nekoliko nižjo ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike