Vprašanja in odgovori

Postavite nam vprašanje na vaše dileme, vpišite ga v obrazec desno, pod rubriko Ne pozabite, priskrbeli vam bomo odgovor.

Hvala za zaupanje. Uredništvo portala

21. 11. 2023

Oblika in vsebina obvestila o podatkih iz evidence o izrabi delovnega časa

Večino podatkov iz evidence o izrabi delovnega časa je zabeleženih na plačilni listi (razen časa prihoda in odhoda, ki se beleži elektronsko in ima vsak zaposleni elektronski dostop do teh podatkov). Ali se to šteje za pisno obvestilo, ki ga mora delavec prejeti do konca plačilnega dne?
Samo za aktivne naročnike
20. 11. 2023

Izvirne listine po ZEPSDV

ZEPSDV v 14. členu 3. odstavek govori o izvirnih listinah.Kateri dokumenti s kadrovskega področja bi bili taki, da jih lahko opredelimo kot izvirne listine, ki se hranijo trajno?
Samo za aktivne naročnike
20. 11. 2023

Porodniška in popoldanski s.p.

V kolikor je oseba registrirana kot popoldanski s.p., in gre na porodniški dopust. Ali ta oseba lahko med porodniškim dopustom opravlja dejavnost popoldanskega s.p. ter izstavi račun ali ne?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

17. 11. 2023

Beleženje ur v evidenci o izrabi delovnega časa za delavce, ki opravljajo delo na več lokacijah

Na kakšen način naj delavci beležijo prihod in odhod z dela, če dnevno opravljajo delo na več lokacijah?Ali morajo beležiti za vsako posamezno lokacijo uro prihoda in odhoda z dela (v tem primeru se postavi vprašanje, kako se šteje delovni čas, ki ga delavec porabi, ko gre iz ene ...
Samo za aktivne naročnike
17. 11. 2023

Ocene, ki se štejejo v napredovalno obdobje

Smo vrtec. Delavka je bila pri nas zaposlena na delovnem mestu pomočnika vzgojitelja od 16. 6. 2020 do 30. 6. 2021. Tako za leto 2020 kot za leto 2021 je prejela oceno, saj je delala več kot pol leta; za obe leti je bila ocenjena zelo dobro. Nato je bilo ...
Samo za aktivne naročnike
17. 11. 2023

Kako izvesti seznanitev s podatki iz evidence delovnega časa na zahtevo delavca?

Po novem ima delavec se kadarkoli seznaniti s podatki na zahtevo delavca. Bi se temu lahko zadostilo na način, da se delavcu omogoči vpogled v podatke pri tajnici, ki vodi evidenco? Ali bo treba narediti izpis iz evidence, to natisniti ali poslati po elektronski pošti?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

17. 11. 2023

Določanje odmora strokovnim delavcem v šoli

Kako lahko določimo čas za malico zaposlenim učiteljem, ki so na razredni stopnji.Ali velja, da je njihova malica čas malice otrok? Ti učitelji namreč ostajajo v razredu ves čas.Še večja težava so učitelji na predmetni stopnji, ki opravljajo tudi dežurstva in recimo učitelj dela 6 zaporednih ur, v ...
Samo za aktivne naročnike
17. 11. 2023

Zaposlitev za krajši delovni čas in malica

V podjetju bomo zaposlili delavca za nedoločen čas s krajšim delovnim časom od polnega in sicer 20 ur na teden.Ker v podjetju tudi vzpostavljamo sistem za beleženje delovnega časa in hkrati tudi beleženja odmora za malico vas prosim za pomoč.Kdaj zaposlenemu za krajši delovni čas (20 ur na ...
Samo za aktivne naročnike
17. 11. 2023

Štetje skupne delovne dobe ter dodatek

Zavezuje nas kolektivna pogodba za kovinsko industrijo. Prosimo vas za pomoč pri razrešitvi dileme ali se v skupno delovno dobo vštevata tudi primera izpisov obdobij zavarovanj v izpisu navedena kot: samostojna dejavnost SP in prostovoljno zavarovanje kmetijska dejavnost?
Samo za aktivne naročnike
17. 11. 2023

Obvezni dokument, ki ga sklenemo z delavcem v primeru odpovedi s strani delavca

Delavec, ki je bil pri nas zaposlen za določen delovni čas na delovnem mestu učitelj, je pred iztekom le-tega dal odpoved delovnega razmerja. Kateri obrazec je pravilen za izdajo sklepa o prenehanju, ki ga moramo izdati delavcu?
Samo za aktivne naročnike