Vprašanja in odgovori

Postavite nam vprašanje na vaše dileme, vpišite ga v obrazec desno, pod rubriko Ne pozabite, priskrbeli vam bomo odgovor.

Hvala za zaupanje. Uredništvo portala

20. 4. 2023

Možnost izplačila nadomestila za neizrabljen letni dopust v primeru odsotnosti zaradi bolniškega staleža

Delavka se je pri nas zaposlila s 1. 11. 2022. Po enem tednu je odšla na bolniški stalež. 24. 6. 2023 ji poteče pogodba o zaposlitvi za določen čas. Predvidevamo, da se do takrat ne bo vrnila. Sedaj pa nas zanima njen letni dopust. Ni ga mogla in ga najverjetneje ...
Samo za aktivne naročnike
19. 4. 2023

Javna objava prostega delovnega mesta, vodenje postopka in pisanje zapisnika

Ali mora komisija za izbor (zaposlitev) pisati zapisnik o pregledu prijav prejetih na podlagi javne objave prostega delovnega mesta - preverijo pravočasnost in popolnost prejetih vlog ter ali prijavljeni kandidati izpolnjujejo pogoje za zasedbo objavljenega delovnega mesta?
Samo za aktivne naročnike
17. 4. 2023

Obveznost izdaje sklepa o izbiri izbranemu kandidatu za zaposlitev

Izbranim kandidatom ponavadi izdamo sklep o izbiri kandidata za zaposlitev. V njem tudi zapišemo datum začetka zaposlitve in trajanje (če gre za zaposlitev za določen čas). Po ZDR-1 ta sicer ni obvezen. Ali je ta morda obvezen po kateri drugi pravni podlagi? Ali je ta sklep o izbiri za nas ...
Samo za aktivne naročnike
17. 4. 2023

Odpoved pogodbe o zaposlitvi in odjava

Imamo vprašanje glede odpovedi delavca. Delavec je pri nas zaposlen leto in pol, razlogi za odpoved pa so poslovni in sicer upad dela. Zanima nas ali moramo biti na kaj še posebaj pozorni ko mu izročimo odpoved. In kakšen je potem postopek da delavca odjavimo?
Samo za aktivne naročnike
17. 4. 2023

Predviden kolektivni dopust - ali lahko delodajalec zaradi povečanega obsega del odredi delo

Konec leta smo skladno z zakonodajo sprejeli in objavili delovni koledar za tekoče, v katerem smo predvideli tudi nekaj dni kolektivnega dopusta. Zaradi obsega naročil sedaj kaže, da bi morala proizvodnja delati 28. in 29.4. (28.4. predviden kolektivni dopust). Ali je to glede na sprejet koledar možno? Če ...
17. 4. 2023

Sprememba opisa delovnega mesta - aneks ali nova pogodba o zaposlitvi

Zanima nas, ali v primeru, ko se spremeni opis delovnega mesta, lahko damo zaposlenemu aneks k pogodbi v smislu, da se spremeni vsebina priloge, ali mu moramo pripraviti prav novo pogodbo.Sprašujemo, ker bi s spremembo opisa delovnega mesta morali spremeniti pogodbo skoraj 100 zaposlenim.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

17. 4. 2023

Ali lahko pomočnica vzgojiteljica nadomešča vzgojiteljico v času njene začasne odsotnosti?

Zaradi večjega števila odsotnih zaposlenih delavk me zanima, ali lahko vzgojiteljico nadomešča pomočnica vzgojiteljice in kako njeno delo ovrednotim.
Samo za aktivne naročnike
14. 4. 2023

Povračilo stroškov prevoza na delo - pojasnilo "od kraja" prebivališča

Podjetje ima v internem aktu navedeno »Delavcu pripada povračilo stroškov prevoza za prevoz na delo in z dela za dneve prisotnosti na delu od kraja bivališča do kraja opravljanja dela, če je kraj bivališča od kraja opravljanja dela oddaljen najmanj dva kilometra.« Ali je prav, da je obračunana kilometrina samo ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

13. 4. 2023

Invalid III. kategorije, 4 urni delovnik - ali lahko traja izobraževanje dlje kot 4 ure

Delavka je s sklepom komisije invalid III. kategorije in ji je določen 4 urni delovnik.Zanima nas ali se delavka lahko udeleži izobraževanj in izpopolnjevanj, ki trajajo več kot 4 ure na dan?
Samo za aktivne naročnike
12. 4. 2023

Prenos sorazmernega dela dopusta - delavec, dela pri istem delodajalcu za določen čas, nato se zaposli na drugem delovnem mestu

Uslužbenec je bil za določen čas nadomeščanje uslužbenke na porodniškem dopustu zaposlen na delovnem mestu Višji svetovalec. Odmerjen mu je bil sorazmerni del dopusta (9 dni). Uslužbenka se s porodniškega dopusta vrne 1. 6. 2023 (koristi še dopust). V tem času smo imeli objavljen razpis za delovno mesto Svetovalec II ...
Samo za aktivne naročnike