Vprašanja in odgovori

Postavite nam vprašanje na vaše dileme, vpišite ga v obrazec desno, pod rubriko Ne pozabite, priskrbeli vam bomo odgovor.

Hvala za zaupanje. Uredništvo portala

27. 3. 2023

Strokovni izpit za opravljanje internega izobraževanja iz varnosti in zdravja

Ali moram poleg strokovnega izpita za opravljanje internega izobraževanja iz varnosti in zdravja pri delu za novo zaposlene opraviti še kakšno formalnost (pridobiti kakšno potrdilo/pooblastilo s strani kakšne institucije?), da lahko opravljam ta interna izobraževanja? Interna izobraževanja se opravljajo zaradi velike fluktuacije. Po določenem času (cca. 3-4 mesece) izvede ...
Samo za aktivne naročnike
27. 3. 2023

Pravica delavca do solidarnostne pomoči zaradi daljše bolezni

Delavka, ki je pri nas zaposlena, je bila od januarja do marca na bolniškem staležu za 8 ur. Nato je dobila odločbo za en mesec (z veljavnostjo do sredine aprila), po kateri je zmožna za delo v skrajšanem delovnem času po 4 ure dnevno zaradi bolezni. Zanima nas, ali je ...
Samo za aktivne naročnike
27. 3. 2023

Štetje napredovalnega obdobja

Javni uslužbenec je lani ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi v javnem zavodu napredoval 5 plačnih razredov, v skladu z 19. členom ZSPJS. V letošnjem letu je bil javni uslužbenec ocenjen v našem zavodu. Zanima nas, kako se šteje napredovalno obdobje. Ali se zaradi napredovanja 5 plačnih razredov ob zaposlitvi to ...
Samo za aktivne naročnike
27. 3. 2023

Obračun dodatka za delovno dobo

Po naši kolektivni pogodbi se minulo delo obračuna 0,5 % od osnovne plače za vsako dopolnjeno leto.Upoštevamo ga za redne ure, za letni dopust ali bolniško odstotnost pa ne. Gre za kolektivno pogodbo gostinstvo in turizem. Ali ravnamo pravilno?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

24. 3. 2023

Začasna prerazporeditev delovnega časa

Zaradi pomanjkanja naročil smo v proizvodnji v januarju uvedli začasno prerazporeditev delovnega časa, ki naj bi se zaključila konec aprila.Povečan obseg naročil smo pričakovali v mesecu marcu in aprilu s čimer bi »pokrili« manko ur. Žal so se naročila zamaknila za več kot 1 mesec in s tem tudi ...
Samo za aktivne naročnike
23. 3. 2023

Ali delavcu, ki je na bolniški pripada razlika do minimalne plače?

Zanima nas, ali delavcu, ki je že dlje časa na bolniški, pripada delež do minimalne plače? Prejema namreč manjše plačilo od minimalne plače.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

23. 3. 2023

Evidence o zaposlenih

Zanima nas:Delavec je bil zaposlen pri istem delodajalcu na več različnih delovnih mestih. Ali se vodi ena evidenca o zaposlenem delavcu, kjer so vpisani vsi podatki, ali se vodi za vsako delovno mesto svoja evidenca o zaposlenem delavcu?Ali se evidence vodijo tudi za delo preko avtorskih, podjemnih pogodb ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

22. 3. 2023

Uporaba kolektivne pogodbe

D.o.o. ima registrirano glavno dejavnost za katero velja KP med delavci in družbami drobnega gospodarstva. Vendar opravlja poleg osnovne dejavnosti še več drugih dejavnosti, ki niso glavne: na primer gostinska dejavnost in trgovinska dejavnost. Zanima nas katera KP velja za zaposlene pri tem d.o.o. - ali KP ...
Samo za aktivne naročnike
22. 3. 2023

Upokojitev delavca - invalida, ki dela s polovičnim delovnim časom in pravica do odpravnine

Zaposleni je z januarjem pridobil pravico do invalidske upokojitve za 4 ure dnevno. Za 4 ure dnevno je še vedno zaposlen in dela. Konec leta izpolni pogoje za redno upokojitev. Zanima nas, kakšna odpravnina mu pripada ob upokojitvi v tem primeru? Še vedno polna ali polovička zaradi dela po 4h ...
Samo za aktivne naročnike
20. 3. 2023

Ocenjevanje delovne uspešnosti ravnatelja

Zanima nas, ali se v svetu zavoda ocenjuje delovna uspešnost ravnatelja tajno ali javno ali je vseeno? Kaj se zgodi, če glasujejo tajno in je kakšna ocena neveljavna ali nižje ocenjena od 100 %. Kako se na podlagi tega določi višina % izplačila na delovno uspešnost ravnatelja?
Samo za aktivne naročnike