Vprašanja in odgovori

Postavite nam vprašanje na vaše dileme, vpišite ga v obrazec desno, pod rubriko Ne pozabite, priskrbeli vam bomo odgovor.

Hvala za zaupanje. Uredništvo portala

26. 5. 2023

Vpogled v prijavno dokumentacijo ostalih kandidatov za prosto delovno mesto

Prejeli smo prošnjo za vpogled v dokumentacijo javnega razpisa za zasedbo delovnega mesta Strokovni sodelavec, ki jo je poslal kandidat, ki ni bil izbran za to delovno mesto (prejel je obvestilo o neizboru). Prošnja se sklicuje na 63. člen Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPB), ki zadeva pravico do vpogleda v ...
Samo za aktivne naročnike
26. 5. 2023

Razporeditev krajšega delovnega časa zaradi starševstva

Delavka z dne 31. 7. 2023 prične z delom za krajši delovni čas 4 ure, 4 ure pa bo koristila starševstvo. Potreba po njenem delu je 3 x po 4 ure dnevno in 1 x 8 ur dnevno. Ali je dopustno v opisanem primeru, da delavka dela 8 ur skupaj ?
Samo za aktivne naročnike
25. 5. 2023

Ali moramo evidenco ur po spremembi Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti od 20. novembra 2023 voditi elektronsko?

Glede na to, da so po noveli Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti predvidene spremembe pri evidenci delovnega časa od 20. 11. 2023, me zanima, kaj točno to pomeni. Ali mora ta biti v elektronski obliki, ali se morajo delavci "štemplati", ali je še zmeraj lahko ročno ...
Samo za aktivne naročnike
23. 5. 2023

Prerazporeditev delavca, ki ima omejitve delovne zmožnosti

Zaposlenemu je osebni zdravnik izdal zdravniško potrdilo, kjer je navedeno, da 3 mesece lahko opravlja le lažja fizična dela. To smo mu omogočili in njegovo delo prilagodili.Tik pred iztekom teh 3 mesecev smo ga poslali na obdobni pregled na medicino dela, kjer so presodili, da ne sme dvigovati težjih ...
Samo za aktivne naročnike
23. 5. 2023

Evidentiranje prijave kršitve po ZZPri v evidenco pošte in naloge administratorja (tajnika)

Ali mora administrator (tajnik vrtca) prijavo kršitve, ki je bila poslana po klasični pošti na naslov zavoda s pripisom 'Posredovati v roke zaupniku', evidentirati v poštno knjigo v programu Saop kot vso ostalo pošto, ki prihaja v vrtec?Kakšne konkretno so naloge administratorja/tajnika v postopkih prejema prijave kršitev?
Samo za aktivne naročnike
22. 5. 2023

Obveznost pridobitve soglasja sindikata za notranji akt za vzpostavitev notranje poti za prijavo po ZZPri

Ali mora zavod pred sprejemom Pravilnika o vzpostavitvi notranje poti za prijavo pridobiti mnenje sindikata? H katerim internim pravilnikom na sploh mora predhodno podati mnenje sindikat? Ali obstaja kakšno pravilo v javnem sektorju?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

22. 5. 2023

Kako se šteje 6-mesečno obdobje opravljanja dela v koledarskem letu, ko se delavca mora oceniti?

Kaj konkretno pomeni, da se pri postopku ocenjevanja ocenijo javni uslužbenci, ki so v prejšnjem koledarskem letu opravljali delo najmanj šest (6) mesecev?Ali to pomeni, da nekdo, ki se prvič zaposli v javnem sektorju s 1. 6. 2022, dobi v letu 2023 oceno za leto 2022? V našem primeru ...
Samo za aktivne naročnike
22. 5. 2023

Koriščenje dni dopusta v enem delu pri zaposlitvi za določen čas

V vrtcu imamo zaposleno strokovno delavko do 30. 6. Za obdobje od 1. 1. do 30. 6. ji pripada sorazmerni delež v obsegu 11 dni dopusta. Zanima me, ali mora delavka 10 dni porabiti v enem delu, kot je zapisano v Zakonu o delovnih razmerjih v 162. členu, ali lahko ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

19. 5. 2023

Ureditev dela od doma od kjerkoli in varnost ter zdravje pri delu

Zanima nas, kako bi lahko zaposlenim uredili občasno delo od doma oziroma delo od kjerkoli? Zakonodaja narekuje, da je delodajalec odgovoren, da ima zaposleni urejeno varno delovno okolje tudi, če dela od doma. Ali to pomeni, da si kot delodajalec primoran zaposlenim urediti vsak vikend/počitniško hiško/prostor, od koder ...
Samo za aktivne naročnike
19. 5. 2023

Dogovor med dvema delodajalcema pri zaposlitvi delavca ter pisna določitev pravic in obveznosti

Zaposlili bomo novo delavko za krajši delovni čas 4 ure. Le-ta je že zaposlena v drugem vrtcu za 4 ure, za istovrstno delo. Z drugim vrtcem bi radi podpisali nekakšen dogovor/sporazum o urejanju medsebojnih razmerij med delodajalci - o delovnem času, dopustu, izobraževanjih … Ali je to obvezno/možno?
Samo za aktivne naročnike