Vprašanja in odgovori

Postavite nam vprašanje na vaše dileme, vpišite ga v obrazec desno, pod rubriko Ne pozabite, priskrbeli vam bomo odgovor.

Hvala za zaupanje. Uredništvo portala

04. 5. 2020

Pripravljenost na delo doma

V podjetju delajo zaposleni na delovnem mestu vzdrževalec. Delovni čas imajo določen fleksibilno, od ponedeljka do petka, vendar bi prešli na izmensko delo. Delati pa bi morali tudi čez vikend, občasno. Želeli bi urediti tako, da bi bili doma, po potrebi pa bi prišli na delo, kot stalna pripravljenost na ...
Samo za aktivne naročnike
17. 4. 2020

Izmensko delo

V pogodbi o zaposlitvi imamo določeno izmensko delo, in sicer: 1. izmena od 6-14, 2. izmena od 14-22, 3. izmena od 22-6. Začasno bi nekaj delavcev delalo 1. izmeno od 5-13 in 2. izmeno od 13-21. Ali je v tem primeru potrebno skleniti aneks k pogodbi o zaposlitvi?
Samo za aktivne naročnike
15. 4. 2020

Poskusno delo in čakanje na delo

Delavec je zaposlen od 1. 4. 2020, do 14.4.2020 je bil na čakanju doma.Od katerega dne se mu šteje poskusna doba – od 1. 4. ali od 14. 4., ko je dejansko začel delati, ali ta datum tudi navedemo na dokument za spremljanje poskusnega dela?
Samo za aktivne naročnike
14. 4. 2020

Tolmačenje 26. člena ZIUZEOP

Ali je pravilno tolmačenje 26. člena Megakorona zakona, da so delavci, ki ne delajo zaradi višje sile in delavci, ki so na čakanju avtomatično na podlagi te določbe izenačeni glede višine nadomestila (80%), čeprav delodajalec ne izpolnjuje pogojev za uveljavljanje ukrepa v podpoglavju 1.1 in tega ukrepa tudi ne ...
Samo za aktivne naročnike
09. 4. 2020

Izplačilo poslovne uspešnosti in uveljavljanje ugodnosti po ZIUZEOP

99. člen ZIUZEOP govori, da delodajalec če uveljavlja ugodnosti, ne sme izplačati v letu 2020 poslovne uspešnosti, nagrad poslovodstvu, ali to velja samo za tiste zaposlene, za katere smo uveljavljali povračila, ali za vse zaposlene?
Samo za aktivne naročnike
09. 4. 2020

Izplačilo kriznega dodatka

Ali je izplačilo kriznega dodatka obvezno za zaposlene, ki so opravljali delo v tem času, ali je izplačilo obvezno samo v primeru, če bomo uveljavljali oprostitev plačila davkov in prispevkov?
Samo za aktivne naročnike
08. 4. 2020

Nadomestilo plače, v času čakanja na delo

Glede na ugotovitev, da je določba 26. člena ZIUZEOP splošna in ne omejuje kroga delavcev, ki zaradi višje sile ne opravljajo dela, so do nadomestila plače v višini, kot je določena z zakonom, ki ureja delovna razmerja, za primer začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga, upravičeni vsi delavci, ki ...
Samo za aktivne naročnike
06. 4. 2020

Prevzem javnih uslužbencev, zaposlenih v občinskih upravah občin ustanoviteljic

Občine ustanoviteljice skupne občinske uprave so z odlokom določile, da lahko skupna občinska uprava za opravljanje nalog na posameznih delovnih področjih, prevzame javne uslužbence, zaposlene v občinskih upravah občin ustanoviteljic skupne občinske uprave, pri čemer se njihov delovnopravni položaj, glede na položaj, ki so ga imeli v občinski upravi posamezne ...
Samo za aktivne naročnike
01. 4. 2020

Delo od doma

Naši zaposleni vsi delajo od doma, posredovali pa smo jim dokument »Začasna odreditev na delo izven lokacije podjetja«. Je tako v redu? Ali bi morali ponovno skleniti novo pogodbo o zaposlitvi?
Samo za aktivne naročnike
31. 3. 2020

Primerno nadomestilo za uporabo sredstev za delo na domu

Kot primerno nadomestilo za uporabo sredstev za delo na domu se lahko uporablja 0,50 EUR na dan. Zanima nas, kako se določi to višino, zlasti ker ne najdemo sodne prakse, ki bi potrjevala, da je ta višina res ustrezna?
Samo za aktivne naročnike