Vprašanja in odgovori

Postavite nam vprašanje na vaše dileme, vpišite ga v obrazec desno, pod rubriko Ne pozabite, priskrbeli vam bomo odgovor.

Hvala za zaupanje. Uredništvo portala

02. 9. 2020

Upravičenost do odpravnine pri pogodbi za določen čas

Ali ima delavec pravico do odpravnine ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas, če je odpravnino že prejel ob prejšnjem prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas pri istem delodajalcu? Kakšna je podlaga za izračun odpravnine in kakšno je zahtevano minimalno trajanje delovnega razmerja, da je delavec upravičen do ...
Samo za aktivne naročnike
31. 8. 2020

Varstvo pred odpovedjo

Delavki, ki ima 54 let smo odpovedali delovno razmerje iz poslovnih razlogov. Pred tem smo na ZPIZ-u preverili ali izpolnjuje pogoje varstva pred odpovedjo po 114. členu ZDR-1 in od ZPIZ-a dobili potrdilo, da delavka ne izpolnjuje pogojev varstva pred odpovedjo saj ji manjka več kot 5 let do starostne ...
Samo za aktivne naročnike
28. 8. 2020

Odpoved pogodbe in delo po podjemni pogodbi

Delavka je pri prvem delodajalcu v javnem sektorju zaposlena za nedoločen čas, v pogodbi o zaposlitvi ima določen odpovedni rok 1 mesec. Delavka želi zamenjati delodajalca, ta bi delavko zaradi potreb na delovnem mestu zaposlil že pred pretekom tega odpovednega roka (gre za področje vzgoje in izobraževanja, prvi dan dela ...
Samo za aktivne naročnike
27. 8. 2020

Priprava nove sistemizacije v javnem zavodu

V zvezi s pripravo nove sistemizacije na javnem zavodu se v zvezi z določitvijo naziva delovnega mesta postavlja vprašanje možnosti določitve opravljanja dela na tem delovnem mestu v različnih šifrah delovnega mesta, ki ustrezajo različnim stopnjam izobrazbe. Torej, ali se lahko v sistemizaciji za določeno DM predvidi, da se to ...
Samo za aktivne naročnike
25. 8. 2020

Bolniška odsotnost in koriščenje letnega dopusta

Delavka je od decembra 2019 v bolniški. Po trenutnem podatku naj bi se vrnila na delo v oktobru 2020, za polovični delovni čas (4 ure bi še naprej imela bolniško). Ali delavki pripada ves dopust, kot če bi delala?Kako je s koriščenjem dopusta v tem primeru? Ali se v ...
Samo za aktivne naročnike
20. 8. 2020

Delo študentov in zdravniški pregledi

Ali morajo študentje, ki opravljajo študentsko delo v občinski upravi (obvezno) opraviti zdravniški pregled?
Samo za aktivne naročnike
20. 8. 2020

Selitev delavca in izredni dopust

Prosimo za pojasnilo druge alineje 41. člena Zakona o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90, 2/91-I, 5/91, 18/91, 22/91, 4/93, 18/94 – ZRPJZ, 70/97, 87/97 – ZPSDP, 38/99, 56/02 – ZJU in 8/20), in sicer ali lahko delodajalec ...
Samo za aktivne naročnike
20. 8. 2020

Napredovanje javnega uslužbenca v občinski upravi

Javni uslužbenec, trenutno zaposlen v skupni občinski upravi, je bil na prejšnjem delovnem mestu v Slovenski vojski razporejen na delovno mesto poveljnik baterije v nazivu stotnik. Na prejšnjem delovnem mestu je trikrat napredoval po dva razreda in bil razporejen v 41. plačni razred. Javni uslužbenec je trenutno zaposlen na delovnem ...
Samo za aktivne naročnike
20. 8. 2020

Razporeditev delavca invalida

Delodajalec je prejel odločbo ZPIZ, po kateri je zaposleni uvrščen v III. kategorijo invalidnosti po 63. členu ZPIZ-2 zaradi posledic bolezni in mu je priznana pravica do dela na delu, na katerem dela, s krajšim delovnim časom od polnega, to je 6 ur dnevno, 30 ur tedensko. Ali je v ...
Samo za aktivne naročnike
20. 8. 2020

Podjemna pogodba in plačilo prevoznih stroškov

Kako je z višino izplačila potnih stroškov delavcu, ki ima sklenjeno podjemno pogodbo?
Samo za aktivne naročnike