Javni sektor

06. 7. 2020

Začetek izplačevanja redne delovne uspešnosti v letu 2020

Skladno s 4. členom Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (Uradni list RS, št. 75/19) javnim uslužbencem in funkcionarjem do 30. junija 2020 del plače za redno delovno uspešnost ni pripadal. Navedeni ukrep ...
06. 7. 2020

Regres za prehrano

V skladu z določbami aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev v javnem sektorju se višina regresa za prehrano med delom za javne uslužbence vsakih šest mesecev usklajuje z rastjo cen prehrambnih izdelkov na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije. Statistični urad Republike Slovenije je posredoval podatek, da je količnik ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

28. 5. 2020

Nadomestila plač v času epidemije v javnem sektorju po zakonu o interventnih ukrepih

V Sloveniji je bila z Odredbo o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/20 in 68/20) 12. marca 2020 razglašena epidemija, zaradi česar so bili sprejeti različni ukrepi, od zaprtja šol in vrtcev do omejitve javnega prometa in gibanja ter ...
26. 5. 2020

Pravica do napredovanja javnega uslužbenca po izpolnjenem triletnem napredovalnem obdobju

Ali lahko učitelj, ki se je v šoli zaposlil sredi maja 2017 in ima 3 ocene delovne uspešnosti, napreduje s 1. 4. 2020 ali napreduje šele s 1. 4. 2021 (saj še nima izpolnjenega triletnega napredovalnega obdobja po ZSPJS)?
04. 5. 2020

Začasni ukrepi pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja - bolniške odsotnosti zaposlenih

25. 3. 2020 je začel veljati Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanje epidemije COVID-19 (Uradni list št. 34/2020 z dne 24. 03. 2020; v nadaljevanju: Odlok), ki ga je sprejela Vlada RS in velja do preklica, ki bo prav tako objavljen v ...
04. 5. 2020

Uredba o izvajanju začasne premestitve javnih uslužbencev zaradi nujnih delovnih potreb

Na podlagi drugega odstavka 66. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo - ZIUZEOP (Uradni list RS, št. 49/20) je Vlada Republike Slovenije izdala Uredbo o izvajanju začasne premestitve javnih uslužbencev zaradi nujnih delovnih potreb, ki velja od 24. aprila ...
17. 4. 2020

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID1-9 in za omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo – ZIUZEOP – novosti za javni sektor

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID1-9 in za omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo – ZIUZEOP, Uradni list RS, št. 49/20, velja od 11. aprila 2020 dalje. ZIUZEOP je razdeljen na več delov, v nadaljevanju je prikazana vsebina posameznih delov zakona, kar je pomembno z vidika obsega ...
17. 4. 2020

Razlaga Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS), Uradni list RS, št. 48/20

Komisija za razlago Kolektivne pogodbe za javni sektor – KPJS je sprejela razlago 39. člena KPJS, in sicer glede dveh točk:glede četrtega odstavka 9. točke 39. člena je ugotovila, da je sklic v četrtem odstavku 9. točke prvega odstavka 39. člena KPJS na 11. točko prvega odstavka istega člena napačen ...
17. 4. 2020

Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v javnem sektorju zaradi sprejetih ukrepov v času epidemije covid -19

Za zajezitev in obvladovanje epidemije je bil med drugimi ukrepi sprejet tudi Odlok o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/2020, v nadaljevanju: Odlok), s katerim se začasno prepoveduje javni prevoz potnikov na celotnem območju države. Navedeno dejstvo, da v Republiki ...
16. 3. 2020

Sprememba ZDDO-H

Določanje števila dni letnega dopusta javnim uslužbencem v državnih organih in v upravah lokalnih skupnosti Pri določanju števila dni letnega dopusta javnim uslužbencem v državnih organih in občinah je v letu 2020 treba upoštevati spremembo Zakona o delavcih v državnih organih, in sicer glede kriterija za določanje števila dni letnega ...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12