Kolektivne pogodbe

29. 5. 2024

Sprememba Kolektivne pogodbe za kmetijstvo in živilsko industrijo

V Uradnem listu RS, št. 43 z dne 24. maja 2024 je bil objavljen Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije, ki prinaša pomembne spremembe na področju plač in drugih prejemkov v dejavnostih kmetijstva in živilske industrije.Med drugimi spremembami so:Zneski najnižjih osnovnih plač ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

29. 5. 2024

Dodatek št. 7 h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije

Objava v Uradnem listu RS, št. 36/2024, dne 29. 4. 2024

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

18. 3. 2024

Razlaga Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije glede Priloge 5 Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije

Razlaga Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije glede Priloge 5 Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 60/08), ki se nanaša na kriterije za uvrščanje vodstvenih delovnih mest, Uradni list RS, št. 18/24
05. 3. 2024

R A Z L A G A Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije glede določbe šeste alineje 6. točke 36. člena KPZSV

R A Z L A G A Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije glede določbe šeste alineje 6. točke 36. člena KPZSV, ki se nanaša dodaten letni dopust iz naslova nege in varovanja težje telesno ali zmerno, težje ali težko duševno prizadete osebe, sprejeti na 88. seji ...
05. 3. 2024

R A Z L A G A Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije glede določbe drugega odstavka 32.b člena, ki se nanaša na plačilo nadomestila plače za praznične dni, sprejeti na 88. seji dne 9. 1. 2024

Odbor za razlago Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije je na podlagi 11. točke I. dela Splošne določbe Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94, 18/94 – ZRPJZ, 57/95, 19/96, 56/98, 76/98, 39/99 – ZMPUPR ...
19. 2. 2024

Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, Uradni list RS, št. 12/24

Aneks h KPND, ki velja naslednji dan po objavi, se sklepa zaradi določitve datuma izplačila regresa za letni dopust v letu 2024 za javne uslužbence, kot to izhaja iz 2. točke Dogovora o uskladitvi vrednosti plačnih razredov plačne lestvice in datumu izplačila regresa za letni dopust v letu 2024.Aneks ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

19. 2. 2024

Aneks št. 14 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS), Uradni list RS, št. 12/24

Aneks h KPJS je sklenjen na podlagi dogovora med vlado in sindikati zaradi:- določitve višine uskladitve vrednosti plačnih razredov plačne lestvice iz priloge 1 ZSPJS in - uskladitve višine dodatkov za specializacijo, magisterij in doktorat ter dodatkov za manj ugodne delovne pogoje.Aneks določa, da znaša višina uskladitve vrednosti plačnih razredov ...
Samo za aktivne naročnike
30. 1. 2024

Objavljeni aneksi h kolektivnim pogodbam za premogovništvo, za grafično dejavnost in dejavnost pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije

Aneksi so objavljeni v Uradnih listih:Uradni list RS, št. 129/2023 z dne 20. 12. 2023: PremogovništvoUradni list RS, št. 126/2023 z dne 15. 12. 2023: Dejavnost pridobivanja in predelave nekovinskih rudninUradni list RS, št. 126/2023 z dne 15. 12. 2023: Grafična dejavnost
16. 1. 2024

Podaljšana veljavnost in spremembe kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije

Sindikat delavcev trgovine Slovenije na strani delavcev in Trgovinska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije ter Gospodarska zbornica Slovenije na strani delodajalcev, so sklenili nov Aneks številka 2 h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije, ki je bil objavljen v Uradnem listu št. 2/2024 z dne 12. 1. 2024.
Samo za aktivne naročnike