ZRSZ bo objavil program javnih del za pomoč pri odpravi posledic poplav in zemeljskih plazov

12. 9. 2023

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) bo danes objavil Javno povabilo delodajalcem za izvedbo programa – Javna dela za pomoč pri odpravi posledic poplav in zemeljskih plazov 2023. Program se bo izvajal do 31. decembra 2024, predvideva pa se vključitev 220 brezposelnih oseb.

Javno povabilo je namenjeno pomoči občinam, prizadetim zaradi poplav in zemeljskih plazov avgusta 2023, in sicer na način aktiviranja brezposelnih oseb za izvajanje pomoči pri odpravi posledic teh nesreč, njihovi socialni vključenosti, ohranitvi in razvoju delovnih sposobnosti kakor tudi spodbujanju razvoja zaposlitvenih programov in novih delovnih mest z namenom omilitve že nastalih in preprečevanja novih posledic nesreč. Okvirna višina sredstev za izvedbo programa znaša 5.600.000,00 evrov, od tega okvirno 800.000,00 evrov za leto 2023 in okvirno 4.800.000,00 evrov za leto 2024. 

Naročnik programa je lahko občina iz naslednjega seznama občin, najbolj prizadetih zaradi poplav in zemeljskih plazov avgusta 2023: Braslovče, Celje, Cerklje na Gorenjskem, Črna na Koroškem, Dobrova-Polhov Gradec, Domžale, Dravograd, Gorenja vas – Poljane, Gornji Grad, Kamnik, Komenda, Laško, Litija, Ljubno, Ljubljana, Luče, Medvode, Mengeš, Mežica, Mozirje, Nazarje, Polzela, Prevalje, Ravne na Koroškem, Rečica ob Savinji, Slovenj Gradec, Solčava, Škofja Loka, Šmartno ob Paki, Šmartno ob Litiji, Šoštanj, Trzin, Vuzenica in Žiri.

Javna dela lahko izvajajo le neprofitni delodajalci/izvajalci, ki izpolnjujejo vse pogoje javnega povabila, in ki jim je s strani naročnika programa javnega dela izkazan javni interes.

V programih se lahko izvajajo izključno dela, ki predstavljajo pomoč občinam pri odpravi posledic poplav in zemeljskih plazov 2023 ter izhajajo iz Kataloga programov javnih del za leto 2023, in sicer iz naslednjih področij oziroma veljavnih programov javnih del:

Kmetijstvo

  • Ohranjanje in varovanje kulturne krajine, gozdov, obnova vas

Okolje in prostor

  • Varstvo okolja ohranjanje narave, upravljanje z vodami in spodbujanje trajnostnega prostorskega razvoja
  • Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest

Socialno varstvo

  • Pomoč starejšim in invalidom
  • Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin

Drugi programi javnih del

  • Pomoč pri izvajanju programov za občane
  • Pomoč v primeru elementarnih nesreč

Brezposelne osebe se vključijo v program javnega dela po uspešno opravljenem predhodnem zdravniškem pregledu, po sklenitvi pogodbe o vključitvi v program javnega dela z Zavodom in pogodbe o zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del z izvajalcem.

Upravičeni stroški, ki jih zagotavlja ZRSZ za izvedbo programa javnega dela, so sredstva za plače udeležencev v celoti, sredstva za prehrano med delom, sredstva za prevoz na delo in z dela, sredstva za stroške predhodnega zdravniškega pregleda v dejanski višini, sredstva za odpravnine ob upokojitvi pod pogoji, ki jih določa delovnopravna zakonodaja. 

Vir: Gov.si/novice

Nazaj