Vlada sprejela predlog ukrepov za večjo socialno varnost upokojencev

26. 5. 2023

Vlada je določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in ga pošlje v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije po rednem postopku. Vlada je sprejela tudi dodatne sklepe za izboljšanje gmotnega položaja upokojencev.

Poglavitne rešitve predloga sprememb Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ):

Sprememba pri izračunu pokojninske osnove

S predlogom zakona se spreminja način izračuna pokojninske osnove pri upokojitvi, kadar je zavarovanec prejemal delno invalidsko nadomestilo zaradi dela s krajšim delovnim časom po določbah ZPIZ-2 ali delno invalidsko pokojnino po določbah ZPIZ-1.

Delno nadomestilo zaradi dela s krajšim delovnim časom po določbah ZPIZ-2 in delna invalidska pokojnina po določbah ZPIZ-1 se po predlogu upošteva tako, da se za zavarovance, ki so prejemali navedena nadomestila oziroma delno invalidsko pokojnino, za izračun pokojninske osnove upoštevajo plače, nadomestila oziroma zavarovalne osnove, kot bi veljale za te zavarovance, če bi delali s polnim delovnim časom. Preračun se izvede na podlagi podatkov o osnovah zavarovanca, ki se nanašajo na krajši delovni čas, z upoštevanjem števila ur polnega delovnega časa za obdobja, za katera so bila izplačana navedena nadomestila iz invalidskega zavarovanja.

Vpeljava instituta zagotovljene vdovske pokojnine

Predlog zakona uvaja institut zagotovljene vdovske pokojnine kot dodaten socialni element znotraj sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Institut je namenjen vsem vdovam ali vdovcem, ki imajo poleg pravice do vdovske pokojnine tudi pravico do svoje predčasne, starostne ali invalidske pokojnine. Višina zagotovljene vdovske pokojnine bo enaka znesku zagotovljene pokojnine in se bo usklajevala enako kot pokojnine. Z ukrepom se zmanjšuje tveganje socialne izključenosti dela te skupine prebivalstva.

Zagotavljanje podatkov Zavodu za izvajanje obveznega zavarovanja

Predlog zakona daje Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje pravno podlago za izmenjavo podatkov, ki jih ZZZS vodi v skladu z zakonom, ki ureja dolgotrajno oskrbo, in zakonom, ki ureja čezmejno izvajanje storitev, ter podatke iz obrazca prijave nezgode in poškodbe pri delu, ki jih v zvezi s prijavami nezgod in poškodb pri delu obdeluje v svojem informacijskem sistemu kot upravljavec ali obdelovalec. Poleg navedenega Zavod zaradi ugotavljanja obveznosti zavarovanja potrebuje pravno podlago za izmenjavo podatkov z MNZ, in sicer iz centralnega registra prebivalstva ter iz Registra tujcev, ter za izmenjavo podatkov, ki se v zvezi s prijavami, odjavami in spremembami zavarovanja hranijo v Centralni elektronskih hrambi sistema za podporo poslovnim subjektom (SPOT). S predlogom se tako ureja pravna podlaga za izmenjavo navedenih podatkov.

Financiranje Inštituta za ekonomska raziskovanja

Predlog zakona uvaja možnost minimalnega potrebnega proračunskega financiranja vzdrževanja in posodabljanja mikrosimulacijskih modelov IER, namenjenih načrtovanju in oblikovanju politik na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja, trga dela in socialnih transferjev.

Finančne posledice

Po podatkih Zavoda bo predlagana dopolnitev zakona zajela okrog 1500 uživalcev delnega nadomestila oz. delne invalidske pokojnine. Večina omenjenih uživalcev le-tega prejema za polovični delovni čas (4 ure/dan). Višina prejemka teh uživalcev povprečno znaša 400 evrov kar pomeni, da njihova bruto plača znaša 1900 evrov oziroma neto plača 1270 evrov, pri čemer slednja predstavlja tudi pokojninsko osnovo. Ocena potrebnih sredstev tako znaša okrog 4 milijone evrov letno.

Zavod je na podlagi podatkov iz decembra 2013 ocenil, da bo prišlo do izplačila razlike pokojnin do višine zagotovljene vdovske pokojnine pri cca. 8679 uživalcih, pri katerih bi pomenilo to dodatno izplačilo 690 tisoč evrov na mesec ter 8,3 milijona evrov na leto.

Na podlagi ocen Zavoda bo predlagana dopolnitev zakona vplivala na porabo proračunskih sredstev, saj bo dodatna sredstva v predvideni višini okrog 12,3 milijona evrov letno potrebno pokriti z dodatnim kritjem iz državnega proračuna.

Vlada je sprejela tudi sklep o uskladitvi pokojnin: 

Vlada ne daje soglasja k Sklepu Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije št. 9000-4/2022/4-6 z dne 22. 9. 2022 in k Sklepu Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije št. 9000-4/2023/6-2 z dne 27. 2. 2023 za izvedbo izredne uskladitve pokojnin.

Izboljšanje gmotnega položaja upokojencev se zagotovi z naslednjimi ukrepi:

Upokojenke in upokojenci ter uživalci nadomestil iz invalidskega zavarovanja bodo novembra in decembra letos ter januarja 2024 prejeli za 1,8 odstotka višje pokojnine oziroma nadomestila. S tem bodo upravičenci do zagotovljene starostne pokojnine s polno pokojninsko dobo do konca leta prejeli izplačan znesek v višini 700 evrov.

Uveden bo institut zagotovljene vdovske pokojnine za vse vdove ali vdovce, ki imajo poleg pravice do vdovske pokojnine tudi pravico do svoje predčasne, starostne ali invalidske pokojnine, ki bo znašala vsaj toliko kot zagotovljena starostna pokojnina. Sprememba bo stopila v veljavo s 1. januarjem 2024.

Pri odmeri pokojnine delovnim invalidom, ki so delali krajši delovni čas, se bo kot osnova upošteval dohodek, ki bi ga prejemali, če bi delali za polni delovni čas. Ukrep bo veljal za invalide, ki se bodo upokojevali od 1. januarja 2024.

Upokojenke in upokojenci ter uživalci nadomestil iz invalidskega zavarovanja bodo poleg letnega dodatka decembra 2023 prejeli tudi enkratni dodatek v obliki zimskega letnega dodatka, ki bo znašal 40 odstotkov letnega dodatka.

Vir: Gov.si

Nazaj