Povračila stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja v javnem sektorju

05. 1. 2022

Objava najvišje poročane maloprodajne cene NMB-95 - januar 2022

Za obračun stroškov prevoza na delo in z dela ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene nameneReferenčni podatek maloprodajne cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov (NMB-95) za Slovenijo (EUR/liter): najvišja poročana maloprodajna cena NMB-95 za posamezen mesec
05. 1. 2022

Jubilejne nagrade v javnem sektorju

Pravne podlage:Bistveni predpisi in kolektivne pogodbe, ki urejajo povračila stroškov in druge prejemke iz delovnega razmerja v javnem sektorju, so naslednji:Zakon o uravnoteženju javnih financ - ZUJF, Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12,Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, Uradni list RS ...
Samo za aktivne naročnike
14. 12. 2021

Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela – odgovori na najpogostejša vprašanja in dileme

V zvezi z uveljavitvijo aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, ki so bili objavljeni v Uradnem listu RS, št. 88/2021, dne 3. 6. 2021, so na MJU pripravili pojasnilo št. 0100-299/2021/1 z ...
13. 12. 2021

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (ZIPRS2223), Uradni list RS, št. 187/21

ZIPRS2223 določa sestavo proračuna Republike Slovenije za leto 2022 in proračuna Republike Slovenije za leto 2023, prav tako pa določa posebnosti izvrševanja proračunov, porabo sredstev kohezijske politike ter sredstev mehanizma za okrevanje in odpornost (kar je novost), namenske prihodke in prejemke države, obseg zadolževanja in poroštev države ter javnega sektorja ...
Samo za aktivne naročnike
04. 10. 2021

Odpravnina ob upokojitvi javnega uslužbenca - poudarki

Odpravnina ob odhodu v pokoj znaša tri povprečne mesečne plače zaposlenega v RS za pretekle tri mesece oziroma tri zadnje mesečne plače javnega uslužbenca, če je to zanj ugodneje.Javni uslužbenec je v primeru, ko je delodajalec zanj financiral dokup delovne dobe, upravičen do razlike do višine odpravnine, če so ...
27. 9. 2021

Ali županu pripada jubilejna nagrada?

Župan je funkcionar, zato zanj glede povračil stroškov in drugih prejemkov veljajo določbe ZUJF, če funkcijo opravlja poklicno. Jubilejna nagrada je urejena v 177. členu , ki določa:Zaposlenemu pripada jubilejna nagrada v višini:- za 10 let delovne dobe 288,76 eurov,- za 20 let delovne dobe 433,13 eurov,- za ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

16. 9. 2021

Terenski dodatek

Višina terenskega dodatka znaša dnevno 21 odstotkov dnevnice za službeno potovanje v trajanju nad 12 ur. Glede na to, da aneksi določajo, da znaša dnevnica za službeno potovanje nad 12 ur 21,39 evra, znaša terenski dodatek 21 odstotkov te dnevnice, to je 4,49 evra na dan.Sicer pa ...
19. 8. 2021

Povračila stroškov in drugi prejemki iz delovnega razmerja

I. UREDITEV V ZAKONU O DELOVNIH RAZMERJIHPravica do povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja izhaja iz ZDR-1, ki določa, da zaposlenemu pripada plačilo za delo, prav tako pa mu pripadajo tudi povračila stroškov v zvezi z delom (130. člen ZDR-1) in drugi prejemki iz delovnega razmerja. Zakon ...
Samo za aktivne naročnike
16. 8. 2021

Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela za javni sektor – pojasnila

Avtor: Tanja Bohl
Dne 3. 6. 2021 so bili v Uradnem listu RS[1] objavljeni Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, Aneks h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji, Aneks h Kolektivni pogodbi za raziskovalno ...