Povračila stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja v javnem sektorju

05. 5. 2021

Objava najvišje poročane maloprodajne cene NMB-95 - maj 2021

Za obračun stroškov prevoza na delo in z dela ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene Referenčni podatek maloprodajne cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov (NMB-95) za Slovenijo (EUR/liter): najvišja poročana maloprodajna cena NMB-95 za posamezen mesec
05. 1. 2021

Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence

Uradni list RS, št. 204/2021:   S K L E P  o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence  I.   Znesek minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence iz drugega odstavka v zvezi s petim odstavkom 4. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za ...
Samo za aktivne naročnike
01. 12. 2020

Novosti na področju plač in povračil stroškov v javnem sektorju

Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije, Uradni list RS, št. 166/20Z odlokom je bila na območju Republike Slovenije ponovno razglašena epidemija nalezljive bolezni COVID-19, saj je odlok iz oktobra 2020 17. novembra prenehal veljati. Ta odlok je začel veljati 18. novembra 2020 in ...
Samo za aktivne naročnike
30. 11. 2020

Uredba o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela ter o načinu obračuna kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene za funkcionarje

Ta uredba podrobneje ureja povračilo stroškov prevoza na delo in z dela ter določa način obračuna kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene za funkcionarje.Funkcionar nima možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, če:– javni prevoz ne obstaja,– ga glede na delovni čas funkcionarja ni možno uporabiti ali– bi ...
Samo za aktivne naročnike
30. 11. 2020

Novosti in pojasnila povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja v javnem sektorju

V javnem sektorju so povračila stroškov in drugi prejemki iz delovnega razmerja urejeni ločeno za javne uslužbence in za funkcionarje, in sicer za javne uslužbence praviloma s kolektivno pogodbo, za funkcionarje pa z zakonom.Pri pripravi podatkov in obračunu povračil stroškov in drugih prejemkov je treba upoštevati številne pravne podlage ...
09. 11. 2020

Obračun stroškov prevoza na delo in z dela, kadar javni prevoz ni možen, in kilometrina za uporabo lastnega vozila za službene namene

Aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev v javnem sektorju določajo, da se stroški prevoza na delo in z dela v primeru, ko javni prevoz ni možen, povrnejo kot kilometrina, in sicer v višini 8 % cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov. Prav tako aneksi določajo, da se kilometrina za uporabo ...
Samo za aktivne naročnike
10. 1. 2020

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021), Uradni list RS, št. 75/19

ZIPRS2021, ki se uporablja od 1. januarja 2020, ureja izvrševanje proračuna, vsebuje pa tudi nekaj določb, ki so pomembne z organizacijsko-kadrovskega in finančno-računovodskega vidika, na kar bo opozorjeno in pojasnjeno v nadaljevanju.Zagotavljanje sredstev za stroške delaZIPRS2021 že v 6. členu, ki ureja zagotavljanje sredstev za stroške dela, določa ...
23. 9. 2019

Ureditev povračil stroškov in drugih prejemkov v javnem sektorju

V javnem sektorju so povračila stroškov in drugi prejemki iz delovnega razmerja urejeni za javne uslužbence in tudi za funkcionarje, in sicer za javne uslužbence praviloma s kolektivno pogodbo, za funkcionarje pa z zakonom. Bistveni predpisi in kolektivne pogodbe, ki urejajo povračila stroškov in druge prejemke iz delovnega razmerja v ...