Povračila stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja v javnem sektorju

05. 10. 2021

Objava najvišje poročane maloprodajne cene NMB-95 - oktober 2021

Za obračun stroškov prevoza na delo in z dela ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene nameneReferenčni podatek maloprodajne cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov (NMB-95) za Slovenijo (EUR/liter): najvišja poročana maloprodajna cena NMB-95 za posamezen mesec
04. 10. 2021

Odpravnina ob upokojitvi javnega uslužbenca - poudarki

Odpravnina ob odhodu v pokoj znaša tri povprečne mesečne plače zaposlenega v RS za pretekle tri mesece oziroma tri zadnje mesečne plače javnega uslužbenca, če je to zanj ugodneje.Javni uslužbenec je v primeru, ko je delodajalec zanj financiral dokup delovne dobe, upravičen do razlike do višine odpravnine, če so ...
01. 10. 2021

Jubiljena nagrada javnega uslužbenca

Novost v ureditvi jubilejnih nagrad je:Kot delovna doba, ki se upošteva za pridobitev pravice do jubilejne nagrade, šteje tudi delovna doba pri koncesionarjih, ki opravljajo dejavnost v mreži javne službeDelovna doba pri koncesionarjih se upošteva od uveljavitve aneksov - od meseca junija, preverjanje statusa koncesionarja z odločbo pristojnega ministrstva ...
27. 9. 2021

Ali županu pripada jubilejna nagrada?

Župan je funkcionar, zato zanj glede povračil stroškov in drugih prejemkov veljajo določbe ZUJF, če funkcijo opravlja poklicno. Jubilejna nagrada je urejena v 177. členu , ki določa:Zaposlenemu pripada jubilejna nagrada v višini:- za 10 let delovne dobe 288,76 eurov,- za 20 let delovne dobe 433,13 eurov,- za ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

16. 9. 2021

Terenski dodatek

Višina terenskega dodatka znaša dnevno 21 odstotkov dnevnice za službeno potovanje v trajanju nad 12 ur. Glede na to, da aneksi določajo, da znaša dnevnica za službeno potovanje nad 12 ur 21,39 evra, znaša terenski dodatek 21 odstotkov te dnevnice, to je 4,49 evra na dan.Sicer pa ...
19. 8. 2021

Povračila stroškov in drugi prejemki iz delovnega razmerja

I. UREDITEV V ZAKONU O DELOVNIH RAZMERJIHPravica do povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja izhaja iz ZDR-1, ki določa, da zaposlenemu pripada plačilo za delo, prav tako pa mu pripadajo tudi povračila stroškov v zvezi z delom (130. člen ZDR-1) in drugi prejemki iz delovnega razmerja. Zakon ...
Samo za aktivne naročnike
16. 8. 2021

Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela za javni sektor – pojasnila

Avtor: Tanja Bohl
Dne 3. 6. 2021 so bili v Uradnem listu RS[1] objavljeni Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, Aneks h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji, Aneks h Kolektivni pogodbi za raziskovalno ...
29. 7. 2021

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122-A) ukinja obveznost oddajanja polletnih poročil

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122-A), ki velja od 15. maja 2021, je razveljavil 62. člen veljavnega ZIPRS2122, ki je urejal polletno poročilo in določal, da morajo posredni uporabniki proračuna države in občin ter ZZZS in ZPIZ najpozneje do ...
05. 7. 2021

Regres za prehrano

V skladu s prvim odstavkom 14. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, Uradni list RS, št. 88/21, se znesek regresa za prehrano med delom vsakih šest mesecev usklajuje z rastjo cen prehrambnih izdelkov na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije. Statistični urad Republike Slovenije ...