Sprejeta strategija socialnega podjetništva

18. 11. 2022

Na podlagi Zakona o socialnem podjetništvu ja Vlada Republike Slovenije sprejela strategijo razvoja socialnega podjetništva, ki zagotavlja načrtovan razvoj socialnega podjetništva za obdobje štirih let. Na podlagi zakona strategijo pripravi Svet za socialno podjetništvo.

Strategija skladno z določili zakona zajema analizo potreb in smeri možnega razvoja socialnega podjetništva, strateške razvojne cilje in glavna področja razvoja socialnega podjetništva, vlogo države in njenih institucij ter občin pri izvajanju določene politike in doseganju razvojnih ciljev.

Strategija vključuje naslednje tri strateške cilje:
1. povečanje prepoznavnosti socialnega podjetništva in vedenje o načelih socialnega podjetništva,
2. nadgradnja obstoječega podpornega okolja za podjetništvo ter
3. spodbujanje zaposlovanja ranljivih skupin na trgu dela.

Strateške cilje je Svet oblikoval na podlagi analize slabosti, nevarnosti, priložnosti in prednosti. Svet se je pri tem opredelil za tiste strateške cilje, ki odgovarjajo na bistvene ovire razvoju socialnega podjetništva. Kot je razvidno iz predlaganih strateških ciljev, se je Svet osredotočil na prepoznavnost pojma socialnega podjetništva in s tem preseganje stereotipnih oznak in razumevanja (strateški cilj 1), na prepoznavanje gospodarskega potenciala te oblike podjetništva z nadgradnjo podjetništvu prijaznega poslovnega okolja (strateški cilj 2) ter na spodbujanje zaposlovanja oseb iz ranljivih skupin (strateški cilj 3).

Poleg tega je pri določanju strateških ciljev upošteval tudi njihovo izvedljivost v štiriletnem obdobju trajanja strategije in s tem možnost oblikovanja ustreznih in uresničljivih ukrepov. Glede na dolgoletno odsotnost sistematičnega ukrepanja in s tem vedno večje potrebe po ureditvi številnih in kompleksnih vidikov spodbujanja razvoja socialnega podjetništva, sta analiza in široka javna razprava, ki je potekala domala od sprejema zakona dalje, pokazali obilo nalog, ki presegajo možnost realizacije v prvem obdobju izvajanja strategije.

V okviru zgornjih strateških ciljev strategija podrobneje določa področja ukrepanja in izvajalce strategije. V strategiji se za izvajalce predlaga vsa ministrstva, ki delujejo v Svetu in so hkrati pristojna za področja dejavnosti socialnega podjetništva iz 5. člena zakona ter občine.

Izhajajoč iz strateških ciljev strategije bo MDDSZ v sodelovanju z ministrstvi, pristojnimi za področja dejavnosti socialnega podjetništva, pripravilo Program ukrepov za izvajanje strategije.

Nazaj