Regres za prehrano in aneks h KPND

13. 7. 2020

V petek sta bila v Uradnem listu RS, št. 97/20, objavljena:

  • Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom od 1. julija 2020 dalje, ki določa, da znaša regres za prehrano 4,10 evra za dan prisotnosti,
  • Aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, ki ureja regres za letni dopust za leto 2020 in določa, da javnim uslužbencem pripada regres v višini 940,58 evra, javnim uslužbencem, ki so uvrščeni v 20 ali nižji plačni razred pa 1.050, 00 evrov.

V zvezi z regresom za letni dopust je treba še upoštevati, da se skladno z Zakonom o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in 66/19) in Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19 in 75/19) se pri izplačilu regresa za letni dopust za leto 2020 v višini 940,58 eura oziroma v višini 1.050,00 eurov ne plačajo prispevki, prav tako pa regres za letni dopust v tej višini ni obdavčen.

Nazaj