Ne pozabite

Oba sektorja

Vloga za uveljavljanje nagrade za preseganje kvote za zaposlovanje invalidov

20. 01. 2020

Delodajalec odda vlogo za uveljavljanje nagrade za preseganje kvote elektronsko preko SVZI.Net do 20. v mesecu za pretekli mesec.

Javni sektor

Zagotavljanje sredstev za stroške dela (ZIPRS2021, 6. člen)

31. 01. 2020

ZIPRS2021 že v 6. členu, ki ureja zagotavljanje sredstev za stroške dela, določa, da mora neposredni uporabnik najpozneje do 31. januarja 2020 na svojih plačnih kontih in na kontih, na ...

Oba sektorja

Pisni obračun plač in nadomestil plač za preteklo koledarsko leto

31. 01. 2020

Delodajalec je dolžan izdati delavcu do 31. januarja novega koledarskega leta pisni obračun plač in nadomestil plač za preteklo koledarsko leto, iz katerega sta razvidna tudi obračun in plačilo davkov ...

Oba sektorja

Vloga za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine

05. 02. 2020

Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane vložijo zavezanci za dohodnino, ki med letom (pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja, pokojnine ali drugega dohodka) niso ...

Javni sektor

Ocenjevanje javnega uslužbenca

15. 03. 2020

Postopek ocenjevanja javnega uslužbenca se izvede vsako leto najkasneje do 15. marca. Oceno javnega uslužbenca določi odgovorna oseba oziroma nadrejeni javnega uslužbenca po pooblastilu odgovorne osebe (drugi odstavek 4. člena ...

Gospodarstvo

Pisno obvestilo o odmeri letnega dopusta

31. 03. 2020

Delodajalec je dolžan delavce najkasneje do 31. marca pisno obvestiti o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto (drugi odstavek 160. člena ZDR-1).

Javni sektor

Napredovanje javnega uslužbenca v plačne razrede

31. 03. 2020

Ob izpolnitvi pogojev za napredovanje javnega uslužbenca v plačne razrede se javnega uslužbenca obvesti s pisnim obvestilom o napredovanju, o številu plačnih razredov napredovanja in o plačnem razredu osnovne plače ...

Javni sektor

Pisno obvestilo o odmeri letnega dopusta

31. 03. 2020

Delodajalec je dolžan delavce najkasneje do 31. marca pisno obvestiti o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto (drugi odstavek 160. člena ZDR-1).

V državnih organih in občinah, kjer velja ...

Javni sektor

Oddaja letnega poročila na KPK

05. 06. 2020

Ena izmed zahtev Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije je tudi dolžnost sprejema načrta integritete in vsakoletno poročanje na KPK.

Oba sektorja

Izraba letnega dopusta

30. 06. 2020

Delodajalec je dolžan delavcu zagotoviti izrabo letnega dopusta do konca tekočega koledarskega leta, delavec pa je dolžan do konca tekočega koledarskega leta izrabiti najmanj dva tedna, preostanek letnega dopusta pa ...

Oba sektorja

Regres za letni dopust

01. 07. 2020

Regres se mora delavcu izplačati najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta.

S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se lahko v primeru nelikvidnosti delodajalca določi kasnejši rok izplačila regresa, vendar ...

Javni sektor

Pravica do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom ali višjim nazivom

01. 12. 2020

Na podlagi četrtega odstavka 16. člena ZSPJS javni uslužbenec oziroma funkcionar, ki napreduje v višji plačni razred, v naziv oziroma v višji naziv, pridobi pravico do plače v skladu z ...

Oba sektorja

Skrajni rok za izrabo letnega dopusta

31. 12. 2020

Opomba: Gre za skrajni rok za izrabo letnega dopusta iz preteklega leta, pri čemer pa je treba upoštevati še četrti odstavek istega člena (162. člen), po katerem je skrajni rok ...

Oba sektorja

Letni razpored delovnega časa

31. 12. 2020

Pred začetkom koledarskega oziroma poslovnega leta delodajalec določi letni razpored delovnega časa in o tem obvesti delavce in sindikate pri delodajalcu (drugi odstavek 148. člena ZDR_1).