Sklep o usklajenih zneskih vajeniških nagrad

27. 3. 2024

I. člen

Na podlagi objavljenega indeksa rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju januar–december preteklega leta se v skladu s prvim odstavkom 3. člena Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 114/06, 59/07 – ZŠtip, 10/08 – ZVarDod, 71/08, 98/09 – ZIUZGK, 62/10 – ZUPJS, 85/10, 94/10 – ZIU, 110/11 – ZDIU12, 40/12 – ZUJF, 96/12 – ZPIZ-2, 59/19, 81/19 – ZSDP-1C, 92/21 – ZSDP-1E in 153/22 – ZSDP-1F) zneski vajeniških nagrad iz četrtega odstavka 20. člena Zakona o vajeništvu (Uradni list RS, št. 25/17 in 78/23 – ZZVZZ-T) uskladijo tako, da od 1. marca 2024 znašajo:

– za 1. letnik 303,72 eura,

– za 2. letnik 364,47 eura,

– za 3. letnik 485,96 eura.

KONČNA DOLOČBA 

II. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vir: Uradni list

Nazaj