Javna objava prostega delovnega mesta

06. 1. 2022

Ali lahko zavod zasebnega prava, ki ni proračunski porabnik, pri javni objavi delovnega mesta označi možnost, da ne želi objave zavoda za zaposlovanje, ker bi objavo zagotovili na njihovi spletni strani?

ZDR-1, ki je temeljni zakon za urejanje delovnih razmerij v Republiki Sloveniji, v 25. členu določa, da mora delodajalec, ki zaposluje nove delavce, prosto delovno mesto oziroma vrsto dela javno objaviti. Objava prostega dela mora vsebovati pogoje za opravljanje dela in rok za prijavo, ki ne sme biti krajši od treh delovnih dni. Za javno objavo prostega delovnega mesta se šteje tudi objava, ki jo izvede zavod za zaposlovanje. Če delodajalec objavi prosto delo tudi v sredstvih javnega obveščanja, na spletnih straneh ali v javno dostopnih poslovnih prostorih delodajalca, začne rok za prijavo teči naslednji dan po zadnji objavi.

ZDR-1 določa tudi, da mora delodajalec, ki ima zaposlene delavce za določen čas, s krajšim delovnim časom oziroma pri katerem opravljajo delo delavci, zaposleni pri delodajalcu, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku, in zaposluje za nedoločen čas oziroma s polnim delovnim časom, o prostih delih oziroma o javni objavi prostih del pravočasno pisno obvestiti delavce na pri delodajalcu običajen način (npr. na določenem oglasnem mestu v poslovnih prostorih delodajalca ali z uporabo informacijske tehnologije).

Izjeme od obveznosti javne objave prostega delovnega mesta določa 26. člen ZDR-1.

V zvezi s posredovanim vprašanjem pa je treba upoštevati še Zakon o urejanju trga dela - ZUTD (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17, 75/19, 11/20 – odl. US, 189/20 – ZFRO, 54/21 in 172/21 – ZODPol-G) v 7. členu določa, da Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje na željo delodajalca javno objavi prosto delovno mesto oziroma vrsto dela in izvede vse potrebne postopke v zvezi s posredovanjem zaposlitve, v tretjem odstavku 7. člena pa posebej določa, da morajo delodajalci iz javnega sektorja in gospodarske družbe v večinski lasti države pri zavodu za zaposlovanje javno objaviti vsako prosto delovno mesto oziroma vrsto dela, razen v primerih izjem od obveznosti javne objave, ki jih določa ZDR-1 (26. člen).

Upoštevaje navedeno določbo ZUTD delodajalci zasebnega sektorja niso več dolžni javno objaviti prostega delovnega mesta na zavodu za zaposlovanje, lahko pa to storijo, so pa dolžni objaviti prosto delovno mesto, kot to določa 25. člen ZDR-1, kar pomeni, da je možno prosto delovno mesto objaviti v sredstvih javnega obveščanja ali na spletnih straneh ali v javno dostopnih prostorih delodajalca.

Če torej delodajalec ne sodi med delodajalce javnega sektorja ali gospodarske družbe v večinski lasti države, potem javna objava prostega delovnega mesta na zavodu za zaposlovanje zanj ni obvezna.

Nazaj