Dodatek za delovno dobo

18. 11. 2020

Vprašanje:

Delavec je v javnem sektorju zaposlen za krajši delovni čas, 6 ur dnevno. Kakšen je odstotek za delovno dobo v tem primeru?

Odgovor:

Delovna doba je doba v delovnem razmerju. Upoštevaje navedeno je ne glede na dejstvo, da javni uslužbenec v skladu s pogodbo o zaposlitvi opravlja naloge v krajšem delovnem času od polnega, delovno dobo treba šteti glede na dobo v delovnem razmerju in ne glede na delovni čas oziroma število ur dela. To pa pomeni, da je javnim uslužbencem, ki imajo sklenjeno delovno razmerje za krajši delovni čas, treba šteti dejanska leta delovne dobe za obračun dodatka za delovno dobo. Višina dodatka pa se odmeri glede na sorazmerno višino osnovne plače oziroma glede na število ur, za katere je sklenjeno delovno razmerje in je v primeru, ko javni uslužbenec dela krajši delovni čas, ta dodatek nižji, ker je nižja osnova, od katere se računa.

To pomeni, da je treba pri izračunu dodatka za delovno dobo upoštevati število let delovne dobe ter višino dodatka za delovno dobo, kot je določena v 35. členu Kolektivne pogodbe za javni sektor. Ta člen določa, da javnemu uslužbencu pripada dodatek za delovno dobo v višini 0,33% od osnovne plače za vsako zaključeno leto delovne dobe. Obračun dodatka pa se opravi glede na delovni čas, kar pomeni, da javni uslužbenec prejme plačo (osnovno plačo in dodatke) sorazmerno času, za katerega ima sklenjeno delovno razmerje.

Pri obračunu plače je treba upoštevati določbe Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/12, 24/13, 51/13, 12/14, 24/14, 52/14, 59/14, 24/15, 3/16, 70/16, 14/17, 68/17 in 6/19), iz katere tudi izhaja, da se pravica do dodatka za delovno dobo uveljavlja sorazmerno višini osnovne plače, pri čemer faktor za izračun dodatka ostaja nespremenjen, upošteva pa se število let delovne dobe.

Tudi pri krajšem delovnem času se leta delovne dobe, ki so podlaga za obračun dodatka za delovno dobo, štejejo v koledarskih letih. Zavarovalna doba pa se preračuna na dejansko opravljene ure.

Glede konkretnega vprašanja in odstotka, ki je naveden, pa je treba pojasniti, da točnega odgovora ni možno podati, ker ni znan obračun, če pa navedeni odstotek pomeni, da se izračuna 75 % od skupnega dodatka za delovno dobo, ta nov odstotek pa se potem obračuna od 6 ur dnevno, potem izračun ni pravilen. Kot že navedeno, upošteva se celoten odstotek dodatka za delovno dobo glede na število let delovne dobe, ta pa se izračuna za 6 ur dnevno – to pomeni sorazmerno času, za katerega je sklenjena pogodba o zaposlitvi. Tak izračun pomeni, da javni uslužbenec prejeme točno toliko dodatka za delovno dobo, kot mu glede na delovni čas pripada.

Nazaj