Reševanje zlorabe prepovedanih drog na delovnem mestu s pomočjo detektiva

Predogled vsebine

Delavec se prostovoljno vključi v organiziran delovni proces delodajalca in v njem za plačilo opravlja delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca. S svojim ravnanjem ne sme škodovati (materialno, moralno) poslovnim interesom delodajalca. Upoštevati mora predpisane varnostne ukrepe, uporabljati mora predpisana sredstva in opremo za osebno varnost pri delu. Odzvati se mora na zdravstvene preglede. Če delavec ne ravna tako, se šteje, da ogroža svojo varnost in zdravje ter varnost in zdravje drugih, s čimer huje krši obveznosti iz delovnega razmerja. Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS št. 43/2011) v 51. členu določa prepoved dela pod vplivom alkohola, drog in drugih substanc, in sicer določa, da delavec ne sme delati ali biti na delovnem mestu pod vplivom alkohola, drog ali drugih prepovedanih substanc. Delavec ne sme delati ali biti pod vplivom zdravil, ki lahko vplivajo na psihofizične sposobnosti, na tistih delovnih mestih, na katerih je zaradi večje nevarnosti za nezgode pri delu tako določeno z izjavo o varnosti z oceno tveganja. Delodajalec ugotavlja navedeno stanje po postopku in na način, določenima z internim aktom delodajalca. Delodajalec mora odstraniti z dela, delovnega mesta in iz delovnega procesa delavca, ki je delal ali je bil na delovnem mestu pod vplivom alkohola, drog ali prepovedanih substanc.

Nazaj