Dohodnina, dohodek iz zaposlitve, bonitete

21. 6. 2024

Furs vsako leto objavi nova pojasnila:

Dohodek iz zaposlitve je vsak dohodek, prejet na podlagi pretekle ali sedanje zaposlitve. Med dohodke iz zaposlitve po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2) štejemo dohodek iz delovnega razmerja, in dohodek iz drugega pogodbenega razmerja.

Dohodek iz delovnega razmerja je vsak dohodek, ki ga delojemalec prejme od svojega delodajalca iz naslova sklenjenega delovnega razmerja, kot je plača, nadomestilo plače ter morebitna druga plačila za opravljeno delo, regres za letni dopust, dohodek na podlagi udeležbe na dobičku, prejet iz delovnega razmerja, boniteta, jubilejna nagrada, odpravnina ob upokojitvi, solidarnostna pomoč, povračila stroškov v zvezi z delom, povračilo stroškov v zvezi s službenimi potovanji, dohodki iz naslova prenehanja pogodbe iz zaposlitve, idr.

Za dohodek iz delovnega razmerja se šteje tudi: dohodek, prejet za vodenje poslovnega subjekta na podlagi poslovnega razmerja, dohodek izvoljenih ali imenovanih nosilcev funkcij v organih oblasti, če za to funkcijo prejemajo plačo, avtorski honorar iz delovnega razmerja, dohodek, prejet v zvezi z opravljanjem funkcije poslanca Evropskega parlamenta, nadomestilo iz naslova obveznega socialnega zavarovanja, pokojnina in drug dohodek iz naslova obveznega, obveznega dodatnega in prostovoljnega dodatnega pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Dohodek iz drugega pogodbenega razmerja je vsak dohodek iz odvisnega pogodbenega razmerja, ki ni delovno razmerje, in sicer zlasti: dohodek za delo po študentski napotnici, dohodek za stvaritev avtorskega dela, dohodek po podjemni pogodbi, dohodek od začasnega ali občasnega dela upokojencev, sejnine in drugi dohodki članov nadzornega sveta, izplačila sodnim izvedencem, sodnim cenilcem ali sodnim tolmačem, dohodek od osebnega dopolnilnega dela, dohodek verskih delavcev iz naslova razmerja z versko skupnostjo, ki nima vseh elementov delovnega razmerja, idr. Za dohodek iz drugega pogodbenega razmerja se šteje tudi dohodek za izvršitev posameznega posla v neodvisnem razmerju, ki ni dohodek iz dejavnosti ali v zvezi z dejavnostjo.

Podorbnejši opisi:

Publikacije

Nazaj