Pavšalni prispevki za popoldanski s.p. v letu 2021

31. 3. 2021

Pavšalni prispevki za ZZ bodo z januarjem 2021 višji za približno 4,5 %, prispevki za PIZ z aprilom višji za 5,8 %.

Zavezanci za pavšalne prispevke do 15. v mesecu za pretekli mesec oddajo Obračun prispevkov za socialno varnost za osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, če FURS do 10. v mesecu v sistem eDavkov ne odloži predizpolnjenega obračuna oz. je ta obračun napačen.

Rok za plačilo prispevkov: do 20. v mesecu za pretekli mesec (npr. do 20. februarja za januar).

Preglednica pavšalnih prispevkov za leto 2021

Naziv prispevka januar februar marec april do december
Prispevek za PIZ 36,56 36,56 36,56 38,68
Prispevek za ZZ 9,65 9,65 9,65 9,65
28,96 28,96 28,96 28,96
Skupaj ZZ 38,61 38,61 38,61 38,61
SKUPAJ PIZ in ZZ 75,17 75,17 75,17 77,29

Prispevek za PIZ

Pavšalisti morajo biti obvezno zavarovani za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju navedene dejavnosti (PIZ) in plačujejo prispevke v pavšalnih zneskih.

Prispevek se določi s Sklepom o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja in velja za obdobje od aprila tekočega koledarskega dela do marca naslednjega koledarskega leta. V Ur. l. št. 36/2021 je bil objavljen Sklep o spremembah Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja, ki določa, da prispevek za PIZ od 1. 4. 2021–31. 3. 2022 znaša 38,68 EUR.

Če zavezanec v posameznem mesecu opravlja dejavnost manj kot 15 dni (začetek ali prenehanje opravljanja dejavnosti), plača polovičen znesek prispevka.

Prispevek za ZZ

Poleg tega morajo biti osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, zavarovane še za poškodbo pri delu in poklicno bolezen (ZZ).

Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-M) se od 1. 2. 2014 plačujejo prispevki po stopnji 0,53 % od osnove. Osnova je povprečna bruto plača v RS za mesec oktober predhodnega koledarskega leta. Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v Sloveniji za oktober 2020 je znašala 1.821,44 EUR:

Prispevek od vključno januarja 2021 do decembra 2021 je izračunan po stopnji 0,53 %, je 9,56 EUR.

Poleg tega je bil leta 2014 za te osebe uveden dodaten prispevek za ZZ brez pravice iz tega naslova. Osnova za plačilo tega prispevka je 25 % povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji za mesec oktober predhodnega koledarskega leta, stopnja pa 6,36 %. Glede na povprečno plačo za oktober 2020 je ta prispevek od januarja 2021 28,96 EUR.

Zavezanci plačajo prispevek za ZZ ne glede na število dni opravljanja dejavnosti v posameznem mesecu.

Znesek je treba nakazati na račun številka SI56011008883000073, sklic SI19 vaša davčna številka-45004.

Vir:

Sklep o spremembah Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja (Uradni list RS, št. 18/2020).

Neuradni podatki SURS: https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9282

Nazaj