Olajšava za digitalni in zeleni prehod

14. 3. 2023

Podrobnejši opis obravnava uveljavljanje olajšave za vlaganja v digitalni in zeleni prehod v skladu s 55.c členom Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2. Smiselno enaka obravnava velja tudi glede uveljavljanja olajšave za vlaganja v digitalni in zeleni prehod v skladu s 65.a členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2.

Davčna olajšava za zeleni in digitalni prehod je posebna olajšava, katere namen je spodbujati družbeno odgovorno ravnanje in trajnostne poslovne modele, ki so podnebno nevtralni. To pomeni, da se z davčno politiko oziroma davčnim ukrepom spodbuja družbeno in poslovno transformacijo, torej prehod iz tradicionalnih poslovnih modelov, k poslovnim modelom, ki so trajnostno vzdržni. Navedena olajšava v širšem kontekstu zasleduje globalne cilje vezane na digitalni in zeleni prehod, k uresničevanju katerih, se je zavezala Slovenija.

Z novelo ZDDPO-2S in ZDoh-2Z se določa nova olajšava za vlaganja v digitalno preobrazbo in zeleni prehod, ki se uporablja za davčna obdobja, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2022. Olajšava je določena v višini 40 % zneska, ki predstavlja vlaganja v digitalno preobrazbo in zeleni prehod v tem obdobju (za neizkoriščeni del olajšave zaradi negativne ali prenizke davčne osnove v davčnem obdobju vlaganja zavezanec ne more zmanjševati davčne osnove v naslednjih davčnih obdobjih po obdobju vlaganja). Med vlaganji, za katera se lahko uveljavlja navedena olajšava, so vlaganja v računalništvo v oblaku, umetno inteligenco, velepodatke, okoljsko prijazne tehnologije, čistejši, cenejši in bolj zdrav javni in zasebni transport, razogljičenje energijskega sektorja, energijsko učinkovitost stavb, uvajanje drugih standardov za klimatsko nevtralnost. Davčni zavezanec uveljavlja navedeno davčno olajšavo z obrazcem za uveljavljanje davčne olajšave za vlaganja v digitalni in zeleni prehod, ki je priloga obračuna davka od dohodkov pravnih oseb, objavljeno na spletni povezavi eDavki - Davek od dohodkov pravnih oseb (DDPO) (durs.si).

Olajšava po tem členu se izključuje z olajšavama za vlaganja v raziskave in razvoj in z olajšavo za investiranje.

Olajšave se ne more uveljavljati za vlaganja v delu, ki je financiran iz sredstev proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna EU, če imajo ta sredstva naravo nepovratnih sredstev.

V skladu z določbo 59.a člena ZDDPO-2, ki se na podlagi novele ZDDPO-2R uporablja za davčna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2020 ali kasneje, je skupno zmanjšanje davčne osnove po določbah ZDDPO-2 in drugih zakonov, skupaj z uveljavljanjem neizkoriščenih delov davčnih olajšav iz preteklih davčnih obdobij, omejeno največ v višini 63 % davčne osnove. Enako je omejeno znižanje davčne osnove od dohodka iz dejavnosti, v skladu z določbo drugega odstavka 67. člena ZDoh-2, na podlagi novele ZDoh-2V.

Zavezanci, ki ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov, ne morejo zniževati davčne osnove na račun davčnih olajšav.

Več: FURS

Nazaj