Razlaga Aneksa h Kolektivni pogodbe za negospodarske dejavnosti glede jubilejne nagrade

02. 11. 2021 | Avtor: Štefka Korade Purg

V Uradnem listu RS, št. 172/21, je bila objavljena Razlaga Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 88/21) glede upoštevanja delovne dobe pri koncesionarjih, ki opravljajo dejavnost v mreži javne službe, ki se po šestem odstavku 10. člena tega aneksa upošteva za pridobitev pravice do jubilejne nagrade.

Razlaga se glasi:

Šteje se, da izpolnjuje pogoj za pravico do jubilejne nagrade tudi javni uslužbenec, ki je na dan začetka veljavnosti aneksa h KPND (Uradni list RS, št. 88/21) v delovnem razmerju in v skladu s šestim odstavkom 10. člena tega aneksa izpolnjuje ali presega zahtevano delovno dobo za posamezni jubilej.

Jubilejna nagrada se javnemu uslužbencu izplača ob izplačilu plače v naslednjem mesecu po objavi te razlage.

Javnemu uslužbencu pripada jubilejna nagrada le, če je za posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju oziroma pri koncesionarju, ki opravlja dejavnost v mreži javne službe.

Kot delovna doba pri koncesionarjih, ki opravljajo dejavnost v mreži javne službe, se šteje tista delovna doba, ki jo delavec dopolni v času trajanja in izvajanja koncesijske pogodbe.

Navedena razlaga torej pomeni, da bodo v naslednjem mesecu po uveljavitvi te razlage pri izplačilu plače prejeli jubilejno nagrado za posamezen jubilej (10, 20, 30 ali 40 let delovne dobe) tudi tisti javni uslužbenci:

  • ki so na dan uveljavitve aneksa, torej na 4. junij 2021, v delovnem razmerju pri delodajalcu v javnem sektorju, in
  • ki so skupaj z delovno dobo pri delodajalcih v javnem sektorju in z delovno dobo pri koncesionarjih, ki opravljajo dejavnost v mreži javne službe, doseženo v času veljavnosti koncesijske pogodbe, že pred uveljavitvijo aneksov izpolnili pogoj za jubilejno nagrado, torej pogoj izpolnjujejo oziroma presegajo delovno dobo, potrebno za izplačilo jubilejne nagrade, in
  • ki za isti jubilej še niso prejeli jubilejne nagrade v javnem sektorju ali pri koncesionarju.

Navedena razlaga se torej nanaša na javne uslužbence, ki so bili na dan uveljavitve aneksov (4. junij 2021) v delovnem razmerju in so skladno z ureditvijo v aneksih, da se za jubilejno nagrado upošteva poleg delovne dobe pri delodajalcih v javnem sektorju tudi delovna doba pri koncesionarjih, ki opravljajo dejavnost v mreži javne službe, že izpolnili katerega od pogojev za izplačilo jubilejne nagrade pred uveljavitvijo aneksov.

Za delodajalce to pomeni, da je treba preveriti delovno dobo pri koncesionarjih, ki opravljajo dejavnost v mreži javne službe, in upoštevati tisto delovno dobo, ki jo je javni uslužbenec dosegel pri koncesionarju v času veljavnosti koncesijske pogodbe, prav tako pa je treba preveriti, ali ni javni uslužbenec za isti jubilej že prejel jubilejne nagrade v javnem sektorju ali pri koncesionarju, ki opravlja dejavnost v mreži javne službe.

Nazaj