Učinkovito upravljanje s kadri

03. 9. 2020

Preizkus znanja redarja

Občinski redar mora opraviti preizkus znanja, s katerim se preveri njegovo strokovno usposobljenost kandidata za: opravljanje nalog občinskega redarstva, uporabo pooblastil občinskega redarja, ravnanje z napravami in tehničnimi sredstvi. Preizkus znanja je sestavljen iz pisnega in praktičnega dela, pri čemer je uspešno opravljen pisni del, ki zajema vsebine iz programa ...
Samo za aktivne naročnike
16. 5. 2018

Obdobno izpopolnjevanje občinskih redarjev

Občinski redar se mora vsaka tri leta udeležiti obdobnega izpopolnjevanja v skladu s programom obdobnega izpopolnjevanja, ki ga prav tako določa pravilnik. Obdobno usposabljanje traja 40 ur, v skladu s programom pa se organizira in izvede najmanj enkrat letno na podlagi prijav. Za prijavo, organizacijo, izvedbo in stroške obodbnega usposabljanja ...
Samo za aktivne naročnike
16. 5. 2018

Strokovno usposabljanje

V skladu s pravilnikom kandidat opravi strokovno usposabljanje, preden pristopi k opravljanju preizkusa znanja. Program strokovnega usposabljanja je določen v prilogi pravilnika, pri čemer pa mora organizator, to je organizacijska enota policije, pristojna za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, izvajanje vsebin iz tega programa prilagajati spremembam predpisov, ki so vključeni v ...
Samo za aktivne naročnike
16. 5. 2018

Ureditev strokovnega usposabljanja in preizkusov znanja občinskih redarjev

Občinski redarji so javni uslužbenci, ki v občinah opravljajo naloge občinskega redarstva v skladu z Zakonom o občinskem redarstvu, ZORed, (Uradni list RS, št. 139/06). Navedeni zakon namreč določa pristojnosti občine za ustanovitev in organizacijo ter določitev delovnega področja in nalog občinskega redarstva. Prav tako zakon določa pogoje za ...
Samo za aktivne naročnike