Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122-A) ukinja obveznost oddajanja polletnih poročil

29. 7. 2021 | Avtor: Štefka Korade Purg

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122-A), ki velja od 15. maja 2021, je razveljavil 62. člen veljavnega ZIPRS2122, ki je urejal polletno poročilo in določal, da morajo posredni uporabniki proračuna države in občin ter ZZZS in ZPIZ najpozneje do 31. avgusta tekočega leta, pristojnemu ministrstvu oziroma županu posredovati polletno poročilo s podatki o sprejetem finančnem načrtu, o realizaciji finančnega načrta za pol leta in o oceni realizacije finančnega načrta do konca leta.

Člen je nalagal tudi predložitev sanacijskega načrta, če je kazalo, da bo proračunski uporabnik realiziral presežek odhodkov nad prihodki in določal, da se šteje, da je odgovorna oseba posrednega uporabnika predstojnik oziroma poslovodni organ, ki pri proračunskem uporabniku izvaja pravice in obveznosti delodajalca oziroma je odgovoren za njegovo finančno poslovanje.

Črtanje 62. člena ZIPRS2122 torej pomeni, da posrednim uporabnikom proračuna države in občin ter ZZZS in ZPIZ v letu 2021 na podlagi ZIPRS2122 polletnega poročila ni potrebno pripraviti oziroma posredovati.

Ukinitev priprave polletnega poročila za posredne uporabnike proračuna države in občin ter ZZZS in ZPIZ je bila predlagana iz razloga, ker polletnega poročila pristojni organi ne morejo obravnavati prej kot v tretjem četrtletju tekočega leta, zato je bila zahteva po pripravi sanacijskega načrta in po sprejemu ukrepov, s katerimi bi se finančni načrt posrednega uporabnika izravnal do konca tekočega leta, v praksi neizvedljiva.

Posledica črtanja 62. člena ZIPRS2122 je tudi črtanje sankcije za prekršek v 78. členu, ki je določala, da se z globo 2.500 evrov kaznuje za prekršek odgovorna oseba neposrednega ali posrednega uporabnika proračuna države ali občine, če ne pripravi sanacijskega načrta v skladu s tretjim odstavkom 62. člena ZIPRS2122.

Nazaj