Redna delovna uspešnost v javnem sektorju

11. 9. 2020

Na MJU so zbrali vprašanja in odgovore, ki se glede nagrajevanja redne delovne uspešnosti v javnem sektorju pojavljajo najpogosteje.

Pravna podlaga:

  1. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18): 22. in 22. a člen
  2. Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18): od 27. do 34. člen
  3. Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (Uradni list RS, št. 75/19): 4. člen

Več o tem v dokumentu Ministrstva.

Nazaj